Utbildning i medborgardialog kring integration, Stockholm (2:a tillfället)

Under två dagar kommer du som processledare att få ta del av och prova på verktyg för hur medborgardialog kan användas för att hantera komplexa och konfliktfyllda frågor med målet att bidra till ett inkluderande lokalt samhälle.

Anmäl dig

Utbildning för processledare

 • Utbildningen inleds med en introduktion till medborgardialog i komplexa frågor.
 • Därefter fokuserar utbildningen på förhållningssätt och konkreta verktyg som kan användas i olika faser av dialogmodellen.
 • Teori och praktik illustreras med aktuella exempel och erfarenheter.

Deltagare får en förståelse för dialogmodellens logik och olika moment samt verktyg som kan användas som samtalsledare. Samtidigt kommer de som ansvarar för processen få riktlinjer och tips om processledning.

Integration och inkludering

Under 2015 kom många asylsökande till Sverige och många kommuner, frivilliga med flera gjorde ett stort arbete för att ta emot dem på ett bra sätt. Nu är vi i ett annat skede och frågor som kommuner ställs inför tenderar att skifta till hur ska vi leva tillsammans? Många i den befintliga befolkningen upplever oro för de samhällsförändringar och ökade spänningen som finns i frågor kring inkludering och integration. För att hantera dessa frågor kan medborgardialog vara en del av lösningen.

Modell för systematisk medborgardialog i komplexa frågor

Sedan 2010 har SKL tillsammans med några kommuner, forskare och samtalsledare arbetat med hur medborgardialog kan användas i svårare konfliktfyllda frågor. Frågor där medborgare behöver involveras för att nå önskat resultat. Dessa frågor kallar vi komplexa frågor. Detta arbete har resulterat i en modell och ett arbetssätt för att hantera dessa frågor.

Programupplägg dag 1(10:00- 17:00)

Introduktion till medborgardialog i komplexa frågor

 • Introduktion till medborgardialog
 • Varför medborgardialog i komplexa frågor?
 • Medborgardialog i komplexa frågor med fokus på inkludering och integration

Modul 1 – modell och förhållningssätt

 • Incheckning – ett sätt att inventera och känna av
 • Modellens logik och olika faser
 • Makt, neutralitet, opartiskhet
 • Delaktighet och medskapande som processledare – att följa gruppen
 • Empowerment – att skapa utrymme för självorganisering, bemäktigande
 • Lyssnande

Lunch

Modul 2 – Förberedning, lyssnande (inventering) och design

 • Kapacitet, mandat, stöd och bemanning
 • Skapa ett dialogteam
 • Lyssnande i 360 grader – att leta efter det saknade perspektivetLeta aktivt efter nejet – sprida och inkludera den
 • Perspektiven som grund för samtalsdesign

Porgramupplägg dag 2, (08:30- 15:00)

Modul 3 – Samtalsledning

 • Konkreta designtips – från gemensamma erfarenheter
 • Återspegling
 • Summering
 • Att följa deltagarna

Lunch

Modul 4 – Konkretisering, förslag och genomförande

 • 4 steg för att fatta beslut
 • Förslag – olika sätt att göra
 • Genomförande – medskapande och ansvarsdelning
 • Politikens deltagande och beslut
 • Återkoppling och kommunikation

Fakta Medborgardialog

I mer än tio års tid har svenska kommuner arbetat med medborgardialog, att föra dialog på ett systematiskt sätt med medborgarna har haft två syften att förbättra kvalitet i service och för att fördjupa den lokala demokratin.

I takt med att färre personer engagerar sig i politiska partier och en del medborgare organiserar sig på andra sätt och en del inte deltar alls har många kommuner sökt nya sätt att engagera fler för att skapa förståelse och legitimitet för kommunen.

Frågor om anmälan
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot