MR-dagarna 2016 – om dina rättigheter

”Det handlar om dina rättigheter!” Så lyder temat för årets Mänskliga Rättighetsdagar som bland annat tar avstamp i de ekonomiska, sociala och kulturella rättigheterna.

Rätten till bästa möjliga hälsa, rätten till en tillfredsställande levnadsstandard och till utbildning är rättigheter som i högsta grad påverkar oss alla i vardagen. Men allt för ofta glöms de bort i diskussioner om mänskliga rättigheter. Eller anses vara mindre utkrävbara och kanske till och med mindre viktiga än andra mänskliga rättigheter.

Du som är anställd eller förtroendevald i en av landets kommuner eller landsting möter inte bara dessa rättigheter i din egen vardag, utan också i ditt yrkesutövande. Kanske ser du dig inte som en person som arbetar med att förverkliga mänskliga rättigheter när du går till jobbet på stadskontoret, skolan, socialtjänsten eller sjukhuset, men mänskliga rättigheter är precis vad det handlar om. Att gå in i rollen som skyldighetsbärare, som den som ska leverera rättigheter, innebär ett perspektivskifte och kan också ställa krav på nya kunskaper och verktyg.

För oss som arrangerar Mänskliga Rättighetsdagarna är det viktigt att inte se kränkningar av mänskliga rättigheter som något som bara sker i länder långt borta. Självklart rymmer vårt program globala utblickar, men i minst lika hög grad vill vi granska vårt eget agerande och utmana och ge tips och verktyg till dig som ansvarar för att främja och förverkliga rättigheterna här i Sverige.

Till exempel kan ni inspireras av de goda exempel som kommer lyftas på årets konferens med allt ifrån Hyresgästföreningens bostadsprojekt, Angered Närsjukhus presentation om deras arbete för en rättighetsbaserad vård, olika kommuners arbete med romsk inkludering till hur jämlikhetsdata kan användas för att synliggöra diskriminering. Och kanske delta vid ett seminarium om vikten av att i verksamhetsplaner, i praktiskt arbete och i utvärderingar faktiskt prata i termer av rättigheter. För visst spelar det roll vad vi kallar det!

Vi som står bakom Mänskliga Rättighetsdagarna hoppas att årets konferens kommer ge dig mer kunskap på området mänskliga rättigheter, nya verktyg för att jobba rättighetsbaserat och en chans att träffa andra offentliganställda men också aktivister, praktiker och akademiker som arbetar med eller är intresserade av dessa frågor.

 

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Hjälpte informationen på sidan dig?


  User information

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Välkommen till SKL:s blogg om Mänskliga rättigheter. Vi som bloggar (Anna Lindström, Cecilia Berglin och Björn Kullander) ingår i den projektgrupp som arbetar med överenskommelsen med regeringen under 2017 och 2018.

  I bloggen kommer vi att berätta om olika utbildnings- och utvecklingsprojekt med fokus på praktiskt rättighetsarbete för politik och förvaltning i kommuner, landsting och regioner. Vi har också ambitionen att dela med oss av nationella och internationella erfarenheter av aktivt arbete för att respektera, skydda och främja mänskliga rättigheter.

  • 2018-01-10
   Piteå kommuns träd för Mångfald.
   Piteå satsar på delaktighet
   Piteå kommun har satsat mycket på medborgardialog och på att involvera invånare, organisationer och näringsliv i kommunens framtidsplaner. Man har inte heller väjt för begreppet mänskliga rättigheter och låter det nu få ta plats i hela verksamheten.
   2014 inledde Piteå kommun ett arbete för mångfald, bland annat genom olika former av medborgardialog. Till slut hade kommunen talat med över 1200 kommuninvånare om vad mångfald innebär. När det sedan blev aktuellt för Piteå att delta i SKL:s projekt och samtidigt uppdatera det som kallats Handlingsplan för mångfald föll det sig helt naturligt att istället ta fram Riktlinjer för mänskliga rättigheter . Anna-Lena Pogulis, strategisk chef, Piteå kommun berättar:– Jag skulle säga att mänskliga rättigheter förenklar mycket av vårt arbete och blir som ett paraply för till exempel mångfald, integration och jämställdhet. När man paketerar dem tillsammans med allt vi gör i kommunen blir det tydligt att till exempel skollagen hör ihop med mänskliga rättigheter och att socialtjänstlagen också gör det.Mänskliga rättigheter konsekvent begreppInför arbetet med de nya riktlinjerna tog kommunen återigen hjälp av invånarna. Bland annat genom en fokusdialog med 500 invånare som skulle ge ökade kunskaper om orsakerna bakom kvinnors höga ohälsotal och vad som kan göras för att skapa mer jämställda sätt att leva, bo och verka i Piteå. Rådet för tillgänglighet ingick i en annan dialog. Piteå kommun har också låtit de mänskliga rättigheterna bli tydliga i styrdokument som exempelvis budget och reglementen. I reglementen till nämnder och bolag står idag att: ”Styrelsen ska i sina verksamheter beakta det offentliga ansvaret att respektera, skydda och främja de mänskliga rättigheterna”.– Vi väljer konsekvent att tala om mänskliga rättigheter och människorättsspråket finns med även på vår webbplats och i vårt material kring det mångfaldsarbete som fortfarande pågår, säger Anna-Lena.Samverkar för att lyckasEn av de satsningar som Piteå gör för att fortsätta involvera civilsamhället i arbetet för de mänskliga rättigheterna är Ett Piteå för alla där kommunen tagit fram ett stödpaket som föreningar, företag och arbetsplatser i kommunen kan genomgå för att bli diplomerade i mänskliga rättigheter, något som uppskattas av många.– Vi kan som organisation inte lösa alla problem och inte heller ensamma se till att alla människors mänskliga rättigheter uppfylls. Men tillsammans med alla andra aktörer i Piteå kan vi göra mycket, avslutar Anna-Lena Pogulis.
   Läs mer
  • 2018-01-03
   Vilka var de största utmaningarna…
   ...i att börja arbeta med mänskliga rättigheter? Kjell Gunnarsson, chef för Enheten för verksamhetsstyrning, Gävle kommun reflekterar.
   – För mig som chef för verksamhetsstyrningen i Gävle var det ett nytt område och inget som jag tidigare hade reflekterat över. Men i och med att vi började arbetet med att ta fram ett program för social hållbarhet blev det tydligt att mänskliga rättigheter ingår i nästan allt en kommun sysslar med, de finns med i alla våra verksamheter dagligen.Utmaningen var sedan att hitta en modell som gör att man kan sätta mål och ta fram mätbara indikatorer som gör att vi kan följa effekten av de aktiviteter som görs. De kommunövergripande målen måste utformas och formuleras så att de blir begripliga och användbara för ganska väsensskilda verksamheter som till exempel socialnämnden och ett bolag som Gävle hamn.Mänskliga rättigheter ingår i nästan allt en kommun sysslar med
   Läs mer
  • 2017-12-27
   Ungdomar
   Umeå analyserar med nytt verktyg
   I Umeå handlar arbetet med mänskliga rättigheter mycket om värderingsfrågor och om att svara på frågan Hur? Men mänskliga rättigheter kräver också att man hittar verktyg som leder till förändring och möjliggör uppföljning. Det tog Umeå kommun fasta på och skapade ett analysverktyg för medarbetare.
   Umeå kommun har inom ramen för SKL:s projekt tillsammans med Piteå kommun tagit fram ett analysverktyg som enskilda verksamheter kan använda sig av när de vill ta reda på om och hur väl de lever upp till kraven som ryms inom de mänskliga rättigheterna. Verktyget är uppbyggt kring rättighetsprinciperna som används inom människorättsbaserat arbete. Projektet har letts av en styrgrupp där Cathrin Alenskär, chef för internationella frågor, har varit projektledare.Rättighetsprinciperna blev verktygAtt analysverktyget kom till beror bland annat på den föreläsning som Elisabeth Abiri hade för projektdeltagarna i ett ganska tidigt skede av projektet.– Den definition som hon presenterade för vad som karaktäriserar rättighetsbaserat arbete fick ligga till grund för vårt verktyg. De rättighetsprinciper hon presenterade och frågan ”hur” blev grunden för verktyget, berättar Cathrin som menar att rättighetsprinciperna är ett mycket bra verktyg för att säkerställa att man lever upp till de mänskliga rättigheterna.– I bland annat regeringsformen finns vissa av de mänskliga rättigheterna angivna men det står inget om hur de ska tillgodoses. Rättighetsprinciperna och den rättighetsstandard som FN definierat ger oss verktyg att både analysera och genomföra eventuella förändringar.Analysverktyget testatAtt kommunen valt att arbeta med rättighetsprinciperna gör att verktyget bland annat fokuserar på frågor som hur kommunen arbetar med icke-diskriminering och hur kommunen åstadkommer ökad delaktighet. Andra viktiga frågor handlar om hur kommunens processer kan göras mer transparenta för invånarna och hur de ska veta vem som har ansvar för beslut och genomförande, hur överklagande kan ske och liknande.Analysverktyget testades av tre pilotprojekt som alla analyserat sin verksamhet. Testet slog väl ut och nu är planen att alla verksamheter som vill ska använda sig av det.– Efter att projektet avslutades fortsätter de tre verksamheterna med att implementera sina resultat i sina verksamhetsplaner. Men om arbetet leder till förbättringar vet vi inte förrän om ett par år då de eventuella förändringarna har fått fullt genomslag.
   Läs mer
  • 2017-12-20
   Vilken roll spelar politiken…
   i arbetet med mänskliga rättigheter? Helena Rojas, utvecklingschef, Botkyrka kommun berättar.
   – Politiken är mycket viktig. Det är de förtroendevalda som ger oss långsiktighet och som gör att vi kan jobba på i lugn och ro. När politikerna har sagt vad de vill förväntar de sig resultat.Tack vare SKL:s projekt har vi nu till exempel ett politiskt beslut på att vi i kommunen ska använda oss av rättighetsprinciperna. Det ställer tydliga krav på tjänstemannanivån och verksamheterna. Botkyrka-politiken har nu en tydligt uttalad förväntan på den kommunala organisationen att de ska säkerställa mänskliga rättigheter för alla invånare och ha det som ingång och logik i styrning och ledning.Nu har vi ett politiskt beslut på att vi i kommunen ska använda oss av rättighetsprinciperna
   Läs mer
  • 2017-12-13
   VGR vill lyssna och inkludera
   Kristina Grapenholm är ordförande i Västra Götalandsregionens Kommitté för mänskliga rättigheter och berättar här om sex av de viktigaste saker man lärt sig genom arbetet.
   Kommitté för mänskliga rättigheterSedan 2011 har Västra Götalandsregionen (VGR) som första region i Sverige en kommitté för mänskliga rättigheter. Kommittén ska stödja utvecklingen av ett systematiskt arbete för mänskliga rättigheter, visa fördelar med människorättsbaserat arbete för individ och organisation och driva på arbetet för att förhindra diskriminering.1. Viktigt att snabbt bli konkretAtt konkretisera och visa att mänskliga rättigheter gör nytta och är en naturlig del av alla verksamheters uppdrag har varit viktigt, säger Kristina Grapenholm, ordförande i Västra Götalandsregionens Kommitté för mänskliga rättigheter.– Man möts av både fördomar, suckar och okunskap. Många tänker att mänskliga rättigheter handlar om andra och om länder långt borta, säger Kristina.2. Ökade kunskaper ger större förståelse– Jag tror att vi hittade ett par framgångsfaktorer som blev avgörande i vårt arbete. Den ena är utbildning och den andra är att ta hjälp av civilsamhället. Vi började med att öka kunskapen, med utbildning. Det är grunden i allting. Och vi började högst upp med politiker och chefer, säger Kristina.3. Lyssna på invånarnaKommittén har lagt mycket hårt arbete på att bjuda in, lyssna på och ta lärdom av civilsamhället. Man har också varit mån om att hitta de organisationer
   och personer som normalt inte deltar.
   –Idag är vi en välkänd instans som genom dialog med civilsamhället kan vara med och förbättra alla våra verksamheter. Vi får signaler, frågor och synpunkter som vi kan ta vidare i regionen. Det kan vara små och stora saker och ofta är det faktiskt sådant som går att ordna utan större problem. Nu senast handlade det om hjälpmedelsjouren. Vi fick veta att den fungerade dåligt på helgerna och genom att bara samtala med förvaltningen och de patienter som berördes hittade vi snabbt en lösning, berättar Kristina.4. Inkludering som gett resultat– Det fanns ett beslut om att Angereds närsjukhus skulle byggas och det beslutades att det skulle göras med ett människorättsperspektiv. Och i det projektet såg man verkligen till att invånarna blev mycket delaktiga. Man var noga med att involvera så många människor och perspektiv som möjligt. Resultatet är nu ett sjukhus som fungerar mycket bra, har ett nytt sätt att arbeta i förhållandet patient och läkare, har nöjdare patienter och som inte ser ut som något annat sjukhus. Det är en stor framgång och ett skolboksexempel på hur bra det kan bli om man arbetar utifrån ett människorättsperspektiv, berättar Kristina.TipsSe filmen som beskriver pilotprojektet
   Läs mer
  • 2017-12-06
   Kvinnor
   Inbjudan till nätverk
   SKL bjuder in kommuner, landsting och regioner till ett nätverk som ska stärka arbetet med att säkerställa de mänskliga rättigheterna. Nätverket utgår från den nationella MR-plattformen för policy- och verksamhetsutveckling.
   Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå – En plattform för policy- och verksamhetsutvecklingAnna Lindström är projektledare och berättar mer:Vem är nätverket till för?– Nätverket är till för er som vill stärka arbetet med mänskliga rättigheter.
   • Kanske tycker ni att det är svårt att få ihop olika perspektiv inom MR; Agenda 2030, jämställdhet och hållbarhet?
   • Kanske behöver ni förenkla er styrning och ledning?
   Vilken typ av diskussioner kan man vänta sig?– Vid workshopparna bjuds det på kunskaps- och inspirationspass, diskussion, erfarenhetsutbyte och planering om hur man kan stärka det egna arbetet. Vi kommer bland mycket annat att diskutera hur vi arbetar rättighetsbaserat och vad en MR-kommun/landsting/region är.Tyngdpunkten ligger på deltagarnas egna organisationer: hur kan mänskliga rättigheter bidra till förenkling av planering, genomförande och uppföljning av er verksamhet?
   Läs mer
  • 2017-12-06
   Läkare som undersöker ett barn.
   Hur gör ni för att säkra…
   att arbetet med mänskliga rättigheter kan följas upp?
   Patrik Fridh, enhetschef, kommunledningskontoret, Alingsås kommun:– Vi har tagit fram indikatorer inom en rad områden som ska säkerställa att vi kan följa upp och mäta att vi gör framsteg mot de mål vi har satt upp. En utmaning var att begränsa oss till att inte ta fram för omfattande indikatorer och att använda sådana som vi faktiskt kan hitta i befintlig statistik. Nu återstår att se om vi kommer att ha resurser att göra uppföljningarna.En utmaning var att inte ta fram för omfattande indikatorer
   Läs mer
  • 2017-11-29
   En familj.
   MR i styrning och ledning del 1: icke-diskriminering och jämlikhet
   SKL:s styrelse antog i mars 2017 en plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter, som innehåller nedanstående principer.
   1. Icke-diskriminering
   2. Jämlikhet
   3. Delaktighet
   4. Inkludering
   5. Transparens
   6. Ansvar
   Principerna påminner om att mänskliga rättigheter inte bara handlar om mål som ska nås, utan också om hur arbetet bedrivs. Med hjälp av frågor som rör varje princip kan man titta på den egna verksamheten med ”MR-glasögon” och föra in ett människorättsperspektiv i sin egen styrning och ledning. Vi börjar i det här inlägget med de två första: icke-diskriminering och jämlikhet och kommer att återkomma till de andra senare.Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom mänskliga rättigheter1. Icke-diskrimineringDe mänskliga rättigheterna har sin grund i principen om alla människors lika värde och värdighet. Målsättningen är ett samhälle där alla har lika rättigheter och möjligheter och ingen diskrimineras. I svensk lag finns förbud mot diskriminering i grundlagen (regeringsformen) men även i diskrimineringslagen. Diskrimineringslagen anger sju diskrimineringsgrunder och sex olika former av diskriminering. De sju diskrimineringsgrunderna är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. I internationella människorättsdokument lyfts även andra diskrimineringsgrunder som till exempel: ras, social ställning och börd. Dokumenten har också en beredskap för att nya grunder för diskriminering kan utvecklas över tid.De sex formerna av diskriminering och diskriminerande handlingar i svensk lag är: direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Rättighetsprincipen icke-diskriminering betonar att man bör ha fokus på grupper som löper särskild stor risk att utsättas för diskriminering och andra rättighetskränkningar.Exempel på frågor att ställa sig
   • Vilka grupper eller individer riskerar att utsättas för diskriminering och exkludering?
   • Var – i vilka delar av vår verksamhet – finns dessa risker?
   • Hur gör vi för att ta reda på vilka grupper som är särskilt utsatta?
   • Vad kan vi göra för att förebygga och motverka diskriminering?
   2. JämlikhetJämlikhet är både en utgångspunkt och ett mål för de mänskliga rättigheterna. Jämlikhet innebär att alla människor har samma värde och ska behandlas likvärdigt. På samma sätt som jämställdhet syftar till lika rättigheter och möjligheter mellan män och kvinnor i lag och praktik, syftar jämlikhetsbegreppet till en strävan efter lika rättigheter och möjligheter inte bara mellan olika kön utan också mellan personer av olika etnicitet, olika åldrar, olika sexuell läggning, olika religioner, med olika grad av funktionsnedsättning samt olika könsidentiteter och könsuttryck med mera.Rättighetsprincipen jämlikhet handlar alltså om att kommunen, landstinget eller regionen ska ge lika god service, vård och omsorg till alla som bor och vistas där. ”Lika till alla” leder dock inte till jämlikhet. Att göra jämlikt innebär istället att erbjuda generella insatser till alla, men anpassade på ett sådant sätt att de motsvarar olika människors olika behov och förutsättningar.Exempel på frågor att ställa sig
   • Var – i vilka delar av vår verksamhet – finns risk att vi skapar eller upprätthåller ojämlikhet?
   • Hur kan vi synliggöra strukturer hos oss som skapar eller bidrar till ojämlikhet?
   • Vad kan vi göra för att istället bidra till jämlikhet?

   Läs mer
  • 2017-11-28
   Ungdomar som sitter i en trapp.
   Utbildning för strateger inom mänskliga rättigheter
   SKL bjuder nu in strateger och utvecklingsledare att delta i ett utbildningsprogram om mänskliga rättigheter. Programmet syftar till att ge deltagarna kunskap och verktyg för att kunna stärka den egna kommunens, landstingets eller regionens arbete med mänskliga rättigheter.
   • Är du verksam i en mindre kommun, landsting eller region?
   • Har du till uppdrag att stärka arbetet med mänskliga rättigheter?
   • Tycker du att det är svårt att få ihop olika perspektiv som till exempel mänskliga rättigheter, hållbarhet, jämställdhet och Agenda 2030?
   • Vill du stärka din kompetens i att genomföra utbildningsinsatser om mänskliga rättigheter i din organisation?
   Anna Lindström är projektledare och tror att utbildningen är ett bra sätt att få en tydlig och genomgående struktur i människorättsarbetet:- Jag tror att det finns många som kämpar med olika perspektiv som skulle ha stor nytta av att vi tillsammans tar ett steg tillbaka och ser helhetsbilden. Hur kan vi använda de resurser som finns i en mindre kommun, landsting eller region så effektivt som möjligt?Vidare information: anmälan och programinnehåll
   Läs mer
  • 2017-11-22
   Barn som leker i löv.
   Lyckas med MR i styrning och ledning
   I projektet Mänskliga rättigheter i styrning och ledning (2015-2017) har SKL tillsammans med 14 deltagande kommuner, landsting och regioner arbetat för att utveckla ett människorättsperspektiv inom styrning och ledning.
   Nedan kan du läsa om några av de framgångsfaktorer man hittat.Låt rättigheterna utgöra grunden för verksamheten och använd rättighetsprinciperna som vägledning
   Läs mer

  Prenumeration

  Skribenter

  Sök i bloggen

  Meny

  Sidfot