Blivande föräldrars resa genom vårdkedjan kartlagd

Hur ser egentligen de blivande föräldrarnas resa genom vårdkedjan ut? Vilka är de stora förbättringsmöjligheterna?

Om bara några veckor, under mars månad, släpper SKL en kartläggning av vårdkedjan före, under och efter graviditeten.

Om föräldrar ska känna sig trygga, förberedda och inkluderade behöver mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården upplevas som en sammanhållen vårdkedja. Under hösten 2017 har ett intensivt arbete har pågått med att kartlägga vården före, under och efter graviditet – utifrån blivande föräldrars perspektiv. Arbetet har bedrivits i nära dialog med patient- och professionsföreträdare samt landstingen/regionerna.

Förbättringsarbeten

En viktig del i arbetet med SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård är just att sprida goda idéer till vårdpersonal, föräldrar och beslutsfattare. En annan central uppgift handlar om att uppmuntra till och driva på olika typer av förbättringsarbeten som görs inom ramen för den gemensamma överenskommelsen med regeringen.

Satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa

I nästa inlägg från vårdbloggen kommer vi få ta del av tankar och insikter från landstingens och regionernas förbättringsarbetet av Eva Estling, samordnare för satsningen på SKL. Eva har rest runt i landet och besökt mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler i samband med kartläggningen. Det blir spännande läsning!

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300

  Hjälpte informationen på sidan dig?


  User information

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Svensk hälso- och sjukvård erbjuder en vård i världsklass. Det framgår av både internationella jämförelser och nationella mätningar. Men samtidigt finns en bild, i media och allmän debatt, som säger något annat. Och visst har även världens bästa vård brister. Det kan till exempel gälla väntetider och bemötande, omogna datasystem, och bristande jämlikhet.

  • 2018-02-20
   Satsningen på kvinnohälsa är en resa i sig
   Mitt namn är Eva Estling och jag är samordnare inom SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård. Jag har under en period haft den stora förmånen att få resa runt i landet och besöka mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler.
   Det har varit fantastiskt att få komma ut och ta del av det enorma engagemang som vårdpersonalen har, och jag har imponerats av patienternas villighet att dela med sig av sina erfarenheter. Jag har lärt mig mycket, och här kommer jag berätta om sådant jag tycker sticker ut.Ensidig mediebild skapar otrygghet hos blivande föräldrarDet är viktigt att inte förstärka och ge en ensidigt negativ bild av förlossningsvården. Jag kan konstatera att den mediala bilden av en förlossningsvård i kris är kraftigt överdriven. Vi har medicinska resultat som på flera områden är i världsklass. Majoriteten av kvinnorna är vid hemgång från BB nöjda eller mycket nöjda med sin förlossning. Vi kan också se att antalet allvarliga bristningar har minskat med 25 procent från 2014 till första halvåret 2017.Stad och land – olika bekymmerDärmed inte sagt att det inte finns problem. Olika områden i vårt land står inför olika utmaningar. Medan platsbrist och kompetensförsörjning kan vara ett problem i storstan, kan det vara helt andra saker som bekymrar patienter och vårdpersonal på landsbygden.Besök på förlossningen i GällivareJag besökte Sveriges nordligaste förlossningsklinik i ett snötäckt Gällivare i november. Där fick jag chansen att prata med mammor och pappor som bara timmar tidigare hade fått barn. Ett föräldrapar hade fått åka 12 mil för att få föda. De tyckte det hade varit besvärligt att köra bil flera timmar i midvintermörker och blixthalka. Detta är en utmaning som följer av att vi bor i ett glesbefolkat och kallt land, och vi måste göra det bästa utifrån våra förutsättningar. För när paret väl kommit till sjukhuset kunde de inte nog betona hur nöjda de varit med personalens bemötande och professionalism. Vi har all anledning att vara stolta över de resultat som åstadkoms året runt, dygnet runt av alla de fantastiska medarbetare som arbetar inom förlossningsvården. Ett alltför ensidigt fokus på problemen riskerar att skapa otrygghet hos blivande föräldrar.I nästa blogginlägg berättar jag mer, och då ska det handla mer om de blivande föräldrarna och hur man kan möta olika behov och förväntningar.P.S Har du tankar och idéer kring hur vi på SKL kan stödja en utveckling där blivande föräldrar känner sig trygga hela vägen – före, under och efter graviditeten - hör av dig!
   Läs mer
  • 2018-02-14
   Blivande föräldrars resa genom vårdkedjan kartlagd
   Hur ser egentligen de blivande föräldrarnas resa genom vårdkedjan ut? Vilka är de stora förbättringsmöjligheterna?
   Om bara några veckor, under mars månad, släpper SKL en kartläggning av vårdkedjan före, under och efter graviditeten.Om föräldrar ska känna sig trygga, förberedda och inkluderade behöver mödrahälsovården, förlossningsvården och eftervården upplevas som en sammanhållen vårdkedja. Under hösten 2017 har ett intensivt arbete har pågått med att kartlägga vården före, under och efter graviditet – utifrån blivande föräldrars perspektiv. Arbetet har bedrivits i nära dialog med patient- och professionsföreträdare samt landstingen/regionerna.FörbättringsarbetenEn viktig del i arbetet med SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård är just att sprida goda idéer till vårdpersonal, föräldrar och beslutsfattare. En annan central uppgift handlar om att uppmuntra till och driva på olika typer av förbättringsarbeten som görs inom ramen för den gemensamma överenskommelsen med regeringen.Satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsaI nästa inlägg från vårdbloggen kommer vi få ta del av tankar och insikter från landstingens och regionernas förbättringsarbetet av Eva Estling, samordnare för satsningen på SKL. Eva har rest runt i landet och besökt mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler i samband med kartläggningen. Det blir spännande läsning!
   Läs mer
  • 2018-01-30
   Medarbetare och arbetsmiljö
   I dagarna har regeringen och SKL tecknat en överenskommelse för satsningar inom vården. Det handlar om tre miljarder kronor, fördelat till landsting och regioner utifrån befolkningsantal.
   Jag gillar den här överenskommelsen, av flera skäl:Den handlar om möjligheter att satsa på medarbetarna och arbetsmiljön. Det kan handla om möjligheter till utbildningslön för anställda vårdbiträden att vidareutbilda sig till undersköterskor eller att ännu fler sjuksköterskor kan vidareutbilda sig till specialistsjuksköterskor. Det vet vi behövs på många håll.Pengarna blir också ett bra tillskott för att utveckla vårdens verksamheter, inte minst digitala verksamhetsstöd. Det finns mycket vi kan göra för att läkare, sjuksköterskor och andra yrkesgrupper ska kunna lägga tiden på rätt arbetsuppgifter.Ett annat skäl till att jag gillar överenskommelsen är att landstingen och regionerna själva kan välja och prioritera var det extra tillskottet gör mest nytta. En liten del är öronmärkt – 300 miljoner ska användas till olika sorters studielön för sjuksköterskor som vill vidareutbilda sig.En god arbetsmiljö är avgörande för att kunna locka och behålla alla kompetenta medarbetare. Landstingen och regionerna arbetar ständigt för det. De extra pengarna kommer att underlätta.
   Läs mer
  • 2018-01-16
   God hälsa för alla barn
   I slutet av förra året blev det klart med en ny överenskommelse med regeringen för att stärka hälso- och sjukvården.
   Ett av de viktiga områdena är barnhälsovården, närmare bestämt för dem vars familjer av olika skäl är dåligt insatta i vilken hjälp och stöd som finns att få. Ordet för dagen är Rinkebymodellen, ett samarbete mellan barnhälsovård och socialtjänst. Föräldrar erbjuds hembesök och enligt en utvärdering från Karolinska institutet har det bland annat lett till ökad trygghet hos föräldrarna, minskad förekomst av karies hos barnen och färre besök hos akutsjukvården. Fler vaccineras och tilliten till samhället ökar.Det här är naturligtvis ett arbete på lång sikt och helt i linje med den strategi för hälsa jag skrev om i tidigare blogginlägg.Genom överenskommelsen med regeringen – 120 miljoner till landstingen för uppsökande verksamhet - kan satsningen på sikt leda till friskare barn och att vi ger alla barn likvärdiga möjligheter till en god hälsa. Det som är bra för våra barn, det är också bra för vårt samhälle.Överenskommelse för att stärka barnhälsovården
   Läs mer
  • 2017-12-22
   Gemensamma mål för bättre hälsa
   Kommuner, landsting och regioner har under det gångna året gemensamt arbetat fram mål för långsiktig hälsa. Häromdagen gav SKL:s styrelse sitt stöd till arbetet Strategi för hälsa och nu kavlar vi upp ärmarna.
   Mig veterligen har inget sådant här gjorts på nationell nivå tidigare. Det nya är att vi inte bara fokuserar på vård- och omsorg, bara på förskola och skola eller bara på någon grupp i samhället. Nu ser vi till allt som påverkar hälsan på lång sikt.I Strategi för hälsa finns 22 mål som rör allt från de yngsta barnens tandhälsa och möjlighet att nå skolans kunskapsmål till de äldres välmående och trygghet. Tanken är att varje kommun, landsting och region ska bryta ned målen så att de fungerar som stöd för verksamhetsutveckling och kvalitetsförbättringar. Målen ska vara uppnådda till år 2022. Varje dag, litet bättre.Olika kommuner, landsting och regioner har självfallet kommit olika långt i arbetet med att samverka mellan olika välfärdsområden för att förebygga ohälsa. En del arbetar redan mot gemensamma mål, medan andra jobbar inom varje separat område. SKL:s uppdrag blir att stödja ett gemensamt målarbete, eftersom vi är övertygade om att det ger bäst resultat.Diskussionerna är redan igång. Målen är framtagna av drygt 1 300 förtroendevalda och chefer i kommuner, landsting och regioner under 2017. Elev- och patientorganisationer, fackliga organisationer och myndigheter har också gett sin input. Varje år ska måluppfyllelsen följas upp.Vi står inför stora hälsoutmaningar och behöver en gemensam strategi för att möta dem. Det börjar med en gemensam målbild.Målen inom Strategi för hälsa finns att ta del av härHör gärna av dig om du har frågor eller reflektioner på strategin.
   Läs mer
  • 2017-12-12
   Mer jämlik cancervård
   I år har alla landsting klarat kraven i 2017 års canceröverenskommelse.
   Därmed får alla ta del av den andra hälften av de stimulansmedel som staten anslagit till satsningen på att korta väntetiderna och göra cancervården mer jämlik. Detta görs genom att införa standardiserade vårdförlopp, i år gällde det att införa 10 olika.203 miljoner kronor delas nu ut, och de ska användas till ytterligare utveckling.Det handlar om att förkorta tiden mellan välgrundad misstanke om cancer till start av första behandling.De standardiserade vårdförloppen beskriver vilka utredningar och första behandlingar som ska göras inom en viss cancerdiagnos, samt vilka tidsgränser som gäller dels för hela förloppet, dels för de olika utredningsstegen.Efterlängtat och välkommetFör patienterna är detta efterlängtat och välkommet.Och inte minst: Genom cancersatsningen har svensk cancervård tagit stora steg framåt, och även visat att nationell samordning kan förenas med patienternas och professionernas inflytande och det lokala självstyret.
   Läs mer
  • 2017-11-21
   Vården ska skräddarsys för patienten
   Jag gillar jämförelser. Oftast blir jag stolt – Sverige gör väl ifrån sig i många avseenden och återfinns i topp särskilt när det gäller medicinska resultat.
   Men när det gäller delaktighet och bemötande har vi en del att jobba med. Det bekräftas återigen av en jämförelse mellan Sverige och tio andra länder, som handlar om vården ur patienternas perspektiv – 65 år och äldre.Undersökningen* från Myndigheten för vård- och omsorgsanalys visar att äldre upplever större problem med tillgänglighet, samordning av vårdens olika delar, kontinuitet och möjligheter till delaktighet jämfört med befolkningen i andra länder som är på en liknande välfärdsnivå som Sverige.Respekt och delaktighetFör patienten är det såklart viktigt att få den bästa behandlingen av kompetent vårdpersonal. Men att bli bemött med respekt och inbjudan till delaktighet är också viktigt. Många äldre är också aktiva och delaktiga i samhället och förväntar sig med all rätt att få vara delaktiga också i beslut om den egna vården.Svensk vård står på tröskeln till ett paradigmskifte, med en organisation skräddarsydd för varje enskild patient snarare än med tidigare stuprör mellan specialiteter och vårdnivåer. Det görs inte över en natt, men jag är helt övertygad om att det kommer att leda till bättre samordning, bättre kontinuitet och bättre delaktighet – det som patienterna vill ha. Det ger den här undersökningen ytterligare ett kvitto på.* Myndigheten för vård- och omsorgsanalys (Vårdanalys) publicerar varje år den svenska delen av en stor internationell undersökning om hälso- och sjukvården som leds av The Commonwealth Fund i USA. Årets undersökning riktar sig till befolkningen 65 år och äldre.Vården ur patienternas perspektiv 65 år och äldre
   Läs mer
  • 2017-11-10
   Därför behövs oberoende av inhyrd personal
   Patienter vill ha kontinuitet. Personalen vill ha stabila arbetsgrupper. Därför jobbar landstingen och regionerna för att minska beroendet av hyrpersonal. För ett knappt år sedan enades alla landsting och regioner om en gemensam ansträngning.
   Vad har då hänt sedan dess? SKL presenterar regelbundet hur kostnaderna för inhyrd personal ser ut, senast nu i veckan.Bortom pengarnaKostnaderna ökar totalt sett, men fyra landsting och regioner har minskat sina kostnader, åtta har minskat kostnader för hyrläkare inom psykiatrin och sju har minskat kostnaderna inom primärvården.Det är goda nyheter. För bortom pengarna finns det högre syftet, nämligen en säkrare och tryggare vård för patienterna. I ett vårdförlopp där det ständigt kommer in ny vårdpersonal ökar risken för fel. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, är det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. Jag hörde ordföranden för en av de nationella patientföreningarna varna för att patienten reduceras till en ”budbärare”. Läkarbesöket ägnas nästan helt åt att berätta om sjukdomsförlopp och aktuellt läge, eftersom det så ofta är en ny läkarkontakt. Det är inte så vi vill ha det. Det ger inte god vård på lång sikt.Stabila arbetsgrupperEtt oberoende av inhyrd personal är dessutom en förutsättning för att andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Utveckling inom hälso- och sjukvården handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för personalen, med färre sjukskrivningar.Målet är att nå oberoende senast den 1 januari 2019. Det är ett högt satt mål, men inte omöjligt. Jag blir extra sporrad när jag läser om hur hyrsjuksköterskor väljer att gå tillbaka till tillsvidareanställningar.Här söker hyrsjuksköterskor fast jobbMer om hur SKL jobbar med hyrpersonal
   Läs mer
  • 2017-11-06
   Lära av patienter och närstående
   Jag fick ett brev häromdagen. Det kom från en mamma, som sammanfattat tjugo års erfarenhet av en resa med sin dotter genom sjukvården.
   Jag får ganska många brev från personer med erfarenhet av vård. Just det här berörde mig, därför att det är så nyanserat och så ärligt besjälat av att dela erfarenheter för att förbättra vården för barn och unga med flera diagnoser.Mamman, som heter Yvonne Malmgren, har gett mig lov att publicera ett utdrag:I vårt samhälle har sjukdomar olika status. Medicinska sjukdomar bedöms vara finare än psykiska sjukdomar. Många i omgivningen och även inom sjukvården har mycket tyckande som inte underlättar för en familj med sjukt barn, utan förvärrar lidandet. Min förhoppning, där det finns många diagnoser är att specialistkompetenserna slår ihop sina kloka huvuden och försöker göra det bästa av de omöjliga. För oss blev det katastrof när två vårdideologier gick isär.Lyssna räcker inte alltidVården har blivit betydligt bättre på att lyssna, både till patienter och närstående. Men att bara lyssna räcker inte alltid. Patienter har erfarenheter som vården ska ta till sig, så att kvalitet och bemötande hela tiden utvecklas. Därför är alla åsikter om vårdens vardag så viktiga, liksom de patientundersökningar som landsting och regioner gör kontinuerligt.Sverige är världsbäst på att samla in information om hur patienter upplever vården. Resultaten ska användas för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv och vara ett redskap för styrning och ledning. Yvonne Malmgrens brev är en viktig påminnelse om att vi hela tiden måste lära av erfarenheter och ständigt förbättra.P.S Du som vill ta del av hela brevet, hör av dig!
   Läs mer
  • 2017-11-01
   Sjuksköterskornas kompetens ska användas på rätt sätt
   Jag har blivit beskylld för att jag inte värdesätter sjuksköterskor. Inget kunde vara mer fel. Jag menar att det är att värna sjuksköterskor när man avlastar dem.
   I veckan sände Sveriges Radios Ekot en intervju med mig om hur landsting och regioner arbetar med bristen på sjuksköterskor. Den fick starka reaktioner i sociala medier och Vårdförbundets ordförande lade ut texten om hur jag nedvärderar sjuksköterskans kompetens.Landsting och regioner anställer idag fler undersköterskor, socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter, personal inom städ- och mathantering liksom vårdbiträden. Detta för att avlasta sjuksköterskor så att den brist som råder på sina ställen inte ska bli så kännbar.Det här är en bra utveckling. De sjuksköterskor vi har ska ha möjlighet att få arbeta på toppen av sin kompetens.SpecialistutbildningarYtterligare ett bevis för att landsting och regioner värdesätter sjuksköterskor visar sig bland annat i att samtliga ger förmåner till sjuksköterskor under specialistutbildning.Bara under 2015 betalade landstingen totalt 320 Mkr i lön till över 1000 sjuksköterskor under tiden de gick sina specialistutbildningar. Och dessa satsningar utvecklas löpande vidare i flera landsting och regioner.Så ska rekryteringen av specialistsjuksköterskor säkrasHur kan det vara värdelöst?
   Läs mer

  Prenumeration

  Sök i bloggen

  Meny

  Sidfot