Publicerad: 28 maj 2019

Alla SKL:s blogginlägg

 • Stort intresse för att utveckla det förebyggande arbetet mot kränkningar


  Andelen skolbarn som anger att de utsatts för mobbning har ökat, menar SCB i en statistisk lägesbild av Sveriges arbete med Agenda 2030.
  2019-10-18
 • Ekonomiska situationen är tuff, men tillsammans löser vi den!


  I onsdags presenterade vi höstens Ekonomirapporten, som tydligt visar på en alltmer ansträngd ekonomi i kommuner och regioner. Det är en följd av demografins utveckling och den förväntade lågkonjunkturen som knackar på dörren under nästa år.
  2019-10-18
 • Tufft ekonomiskt läge för socialtjänsten


  SKL:s ekonomirapport visar en dyster prognos för socialtjänsten. Kommunerna behöver fortsätta effektivisera, förändra och tänka nytt. Samtidigt måste staten ge rätt förutsättningar.
  2019-10-17
 • Bilden av förlossningsvården måste utgå från fakta


  Vi har en trygg och säker vård för gravida, nyblivna föräldrar och nyfödda barn. Men vi behöver fortsätta utveckla vården och då är det viktigt att vi utgår från en gemensam nulägesbild.
  2019-10-14
 • Förbättrad arbetsmiljö för socialsekreterare


  För några veckor sedan släppte Arbetsmiljöverket en rapport där man visar att arbetsmiljön har blivit bättre för socialsekreterare inom socialtjänsten. Högskolan i Gävle presenterade i en studie preliminära forskningsresultat som visar att arbetsvillkoren för yrkesgruppen har förbättrats.
  2019-10-14
 • SKL på Mänskliga rättighetsdagarna 2019


  Årets stolta värdstad för Nordens största mötesplats kring mänskliga rättigheter – MR-dagarna – är Linköping. SKL kommer att närvara vid alla dagar, både med monter och med ett flertal seminarier. Ett av dessa har temat ”Hur blir man en MR-kommun”, där medverkar Lund, Linköping, Borås och Raoul Wallenberg Institutet, RWI. 
  2019-10-14
 • Nu är det åter dags för en av SKL:s viktigaste rapporter


  Den 16:e oktober presenterar vi på SKL en av höstens mest angelägna rapporter: Ekonomirapporten. Den är grunden för budgetplaneringen i kommuner och regioner och borde även vara obligatorisk läsning för alla som tycker till om välfärdens utmaningar.
  2019-10-09
 • Motverka machokulturen på yrkesprogram


  Fackförbundets Byggnads publicerade i torsdags rapporten En värld för män och inga andra – om värderingar och machokultur på gymnasieskolans yrkesprogram.
  2019-10-07
 • Statliga lagförslag riskerar att slå hårt mot tjänstepensionen


  Regeringen och Finansinspektionen har lagt fram förslag till lagar och föreskrifter som kommer att göra det svårare att avkastning på tjänstepensionskapital och sannolikt kommer att öka kraven på högre tjänstepensionsinsättningar framöver. Förslagen riskerar att leda till att medarbetare i välfärdsyrken får lägre tjänstepensioner. Det är ett obegripligt och rättsosäkert agerande av staten.
  2019-10-04
 • 90 procent av kommunerna vill samverka om kunskapsstyrning


  En stor majoritet av kommunerna har antagit SKL:s rekommendation att gemensamt finansiera socialtjänstens kunskapsstyrning. Det är en enorm kraft i det.
  2019-10-02
 • Den sanna bilden av välfärden – nu och framöver


  Det skrivs mycket om kommunernas ekonomiska situation just nu. Läsarna uppmuntras i en av kvällstidningarna att skriva under uppmaningen ”berätta vilka problem du upplever i din kommun” och i en annan kan vi läsa att skolan är i fritt fall och att eleverna får gå med visselpipa för att hålla ordning. Om jag inte visste bättre skulle jag bli extremt oroad.
  2019-10-02
 • Välkomna förbättringar för komvux


  Regeringen har i budgetpropositionen för 2020 presenterat flera förslag för att ge vuxenutbildningen bättre förutsättningar. Det är välkommet. Vuxenutbildningen är en verksamhet som blir allt viktigare för samhället och för individen.
  2019-09-27
 • Öppna förskolor en unik arena för integration


  I höstbudgeten presenterades en förstärkt satsning på språkundervisning för föräldralediga. Ett viktigt område att lyfta, tycker jag! Som vi vet tar kvinnors etablering klart längre tid än mäns, och vissa kvinnor kommer aldrig ens in i de insatser som skulle kunna leda till egen försörjning. Fler kanaler behövs för att nå och stötta målgruppen. Detta framkommer i en färsk studie från Statskontoret, där 30 procent av kommunerna svarar att de endast i viss eller lägre utsträckning lyckas nå utomeuropeiskt födda kvinnor med sin SFI-undervisning.
  2019-09-25
 • Tio år av svårtolkade statsbudgetar


  I tio år har jag tagit del av vår- och budgetpropositioner från olika regeringar och satt mig in i hur varje regering får ihop budgetar. Gång efter annan ser jag hur gamla satsningar på välfärdsområden kan presenteras som nya reformer bara genom att förändra i en del tabeller. Eller upprepa det som fanns i vårbudgeten till att bli en ny satsning i höstbudgeten.
  2019-09-24
 • Hot mot politiker - hot mot jämställdheten


  Att främja fredliga och inkluderande samhällen är mål nummer 16 i Agenda 2030. I ett par av delmålen lyfts vikten av ett lyhört, inkluderande och dialogbaserat beslutsfattande. För att nå dit är det viktigt att alla grupper har möjlighet att delta i det demokratiska samtalet och att makten fördelas jämlikt och jämställt.
  2019-09-24
 • Förskolans kompetensförsörjning i fokus


  Hur ska vi möta rekryteringsbehoven i förskolan? Är förskolans uppdrag oändligt? Dessa angelägna frågor lyftes på SKL:s konferens om förskolans kompetensförsörjning tidigare i veckan. Klart är att det behövs rad åtgärder för att möta rekryteringsbehoven inom förskolan.
  2019-09-20
 • Samverkan för friskare arbetsplatser


  Samverkan mellan fack och arbetsgivare är ett viktigt arbetsgivarpolitiskt verktyg för att finna lösningar på komplexa utmaningar i arbetslivet, såväl nationellt som lokalt. Den 13 november bjuder SKL och de fackliga parterna in till ett webbsänt seminarium om hur kommuner och regioner kan utveckla strategier för friskare arbetsplatser.
  2019-09-19
 • Mänskliga rättigheter som en central del av verksamheten


  Sju kommuner har arbetat tillsammans med SKL med att testa den så kallade MR-plattformen. Deras erfarenheter och lärdomar från arbetet har nu gått in i den reviderade version av plattformen som finns att ta del av. Syftet är att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i ett svenskt lokalt och regionalt sammanhang.
  2019-09-18
 • Hur ska kommunerna agera med likvärdighetsbidraget för skolan?


  Är man stark måste man vara snäll. Var det inte Bamse som sade så? Och staten vill nu vara snäll genom att minska antalet riktade statsbidrag. Regeringen föreslår att fem av de cirka 70 riktade bidragen läggs in i likvärdighetsbidraget, så att det kan utvecklas i den takt som tidigare utlovats.
  2019-09-13
 • Gör om och gör rätt innan ni gör mer


  I dag presenterade utbildningsminister Anna Ekström delar från budgetproposition på skolans områden. Regeringen slår sig på bröstet för att man underlättar för kommunerna genom att minska de riktade statsbidragen.
  2019-09-13
 • Äldreboendekris i kommunerna?


  Samtidigt som vi blir allt fler äldre, rapporterar media om brist på äldreboenden. Men är situationen så kritisk som det låter? Faktum är att kön inte har blivit längre och att många äldre vill och kan få avancerad omsorg hemma.
  2019-09-13
 • Staten, ta ansvar för arbetsmarknaden och flyktingmottagandet!


  Befolkningsförändringarna är den största utmaningen för kommunernas ekonomi – inte flyktingmottagandet. Staten försvårar dock situationen genom att retirera från sitt ansvar och tänka kortsiktigt.

  2019-09-06
 • Plattformen för mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå nylanseras


  2017 lanserade SKL med en plattform för policy- och verksamhetsutveckling för mänskliga rättigheter i kommuner och regioner. Plattformen har nu testats tillsammans med sju kommuner. Det har resulterat i en reviderad version, som nylanseras torsdagen 5 september.
  2019-09-03
 • Brons i Yrkes-VM till Jonna Mjörnell


  I tisdags knep undersköterskan Jonna Mjörnell brons i kategorin vård och omsorg. En mycket stark prestation som SKL bara kan applådera!
  2019-08-30
 • Ökad jämlikhet och patientsäkerhet med Nationella kvalitetsregister


  Igår publicerades 2019 års nulägesrapport om hälso- och sjukvårdens samt omsorgens kvalitetsregister. Vi ser att registren skapar förutsättningar för en mer patientsäker och jämlik vård.
  2019-08-28
 • Stort intresse bland unga för att jobba i välfärden


  Sju av tio unga tycker att välfärdsjobben är viktiga och meningsfulla, enligt en ny undersökning från SKL. Unga förknippar också jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. Studien ger ett bra kvitto på att jobben i välfärden är attraktiva, och ger också bra tips på hur kommuner och regioner kan bli ännu vassare som arbetsgivare.
  2019-08-27
 • Tuffare tider kräver smartare statlig styrning


  I torsdags presenterade regeringen en prognos för svensk ekonomi – en väl optimistisk sådan. Ett av syftena var att peka på vilket utrymme staten har för reformer under kommande år.
  2019-08-26
 • Antalet lärare ökar men fler behövs


  I veckan läste jag en nyhet från Sveriges Radio om att många kommuner uppger att de har svårt att rekrytera lärare. Det var ingen upplyftande läsning. Men mycket arbete görs för att klara av rekryteringsutmaningen.
  2019-08-23
 • Förändringar i likvärdighetsbidraget brådskar


  Det finns en bred enighet om att konstruktionen av likvärdighetsbidraget inte fungerar. Skolverkets utvärdering som kom förra veckan pekar på samma bekymmer som SKL lyfte i somras. Samtidigt har återkrav på pengarna redan skickats ut till flera kommuner. Nu behöver regeringen agera snabbt.
  2019-08-22
 • Jönköping prisas som Årets medmänskliga kommun 2019


  Priset går till Jönköping för deras förmåga att tillämpa ett rättighets- och inkluderingstänk i alla kommunala verksamheter. Kommunen har inte bara utformat en genomgripande strategi, utan har även lyckats tillämpa den väl i praktiken. Det är Raoul Wallenberg Academy som utser Årets medmänskliga kommun. I år är andra gången priset delas ut.
  2019-08-21
 • Viktigt att hitta nya sätt för insatser mot lättare psykisk ohälsa


  Regeringens uppdrag att utreda hur personer med lättare psykisk ohälsa enklare och snabbare ska kunna få rätt insatser är ett bra initiativ. Men utredningen får inte försena arbetet med utvecklingen mot Nära vård.
  2019-08-20
 • Välfärdens utmaningar i mediefokus


  Välfärdens finansiering, kostnadsutjämningen, skatter, kommunernas underskott och statens finanser. Det är några viktiga ämnen som varit i fokus när jag försöker summera sommarens nyhetsflöde.
  2019-08-20
 • Viktigt att se och motverka könsskillnader i skolresultat


  Idag sommarpratar Emma Leijnse, journalist på Sydsvenskan. Hon är en av de personer som pekar på konsekvenserna av att pojkar som grupp uppnår lägre skolresultat än flickor och att vi måste arbeta för att förändra rådande läge. Och jag håller med henne – det är viktigt att motverka könsskillnader i skolresultat.
  2019-08-15
 • Var med och uppmärksamma Raoul Wallenbergs dag 


  Den 27 augusti hedras minnet av diplomaten Raoul Wallenberg som under andra världskriget räddade tiotusentals undan Förintelsen. Det är även Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Dagen uppmärksammas på allt fler håll runt om i landet.
  2019-08-14
 • Intensivår för nyanlända = snabbspår 2.0?


  I dagarna fick Arbetsförmedlingen i uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet att utreda hur ett intensivår för nyanlända skulle kunna se ut och genomföras.
  2019-07-05
 • De flesta kommuner vill utveckla kunskapsstyrningen tillsammans


  Hittills har en stor majoritet av kommunerna tackat ja till SKL:s rekommendation om gemensam kunskapsstyrning i socialtjänsten. Det är glädjande då det ökar förutsättningarna för en mer jämlik socialtjänst.
  2019-07-04
 • Minska förpappringen och frigör tid till kärnuppdraget


  I årets Almedalen uppmärksammas bland annat att demografin kommer att ställa allt högre krav på välfärden. Det är därför viktigt att kommuner och regioner kan ägna så mycket av sin tid som möjligt åt kärnverksamheterna.
  2019-07-03
 • Tydligare läroplan för förskolan


  Den här veckan har sommaren börjat på riktigt, och även om många barn är på ledighet så pågår förskolans verksamhet under hela sommaren. Men en helt vanlig vecka är det inte, nu har nämligen ett par viktiga förändringar för förskolan trätt i kraft.
  2019-07-03
 • Fokus, fokus, fokus


  Många kloka ord sades igår på SKL:s almedalsseminarium ”Lokala förutsättningar, nationella ramar – så utvecklar vi skolan”.
  2019-07-02
 • Hög tid att ta tillvara introduktionsprogrammens potential


  Uppskattningsvis 50 000 elever kommer i höst att gå på något av gymnasieskolans introduktionsprogram. Av dessa kommer någonstans runt åtta av tio att lämna gymnasieskolan utan examen. För att ge alla ungdomar bästa möjliga förutsättningar, är det är hög tid att vi utvecklar introduktionsprogrammen till den språngbräda de är tänkta att vara.
  2019-07-01
 • Krislägesavtalet stärker Sveriges krisberedskap


  Nu finns ett nytt avtal, Krislägesavtalet, för omkring 800 000 anställda i kommuner och regioner på plats. Krislägesavtalet kan aktiveras när ett särskilt krisläge uppstår – exempelvis vid bränder, översvämningar eller terrorhot – och kan alltså börja användas redan i sommar.
  2019-07-01
 • Vi behöver använda kompetensen rätt i förlossningsvården


  Alla ska ha tillgång till en trygg och säker förlossningsvård. För att kunna vara trygg hela vägen genom vårdkedjan måste lösningarna vara långsiktiga och hållbara. Sätt den gravida kvinnan och hennes familj i fokus och använd medarbetarnas kompetens rätt.
  2019-07-01
 • Statsbidragets konstruktion får värre effekter än förväntat


  Skolverket har krävt några kommuner på återbetalning av det s k likvärdighetsbidraget, som i stora delar är effekter av hur bidraget är konstruerat. Några exempel är sådant som vi i förhand uppmärksammade Utbildningsdepartementet på. Andra hade vi inte ens kunnat föreställa oss.
  2019-06-28
 • Bilden av stress behöver nyanseras


  Under de senaste årtiondena har stress varit den arbetsmiljöfråga som exponerats mest i media. Men vi behöver saklig och balanserad information.
  2019-06-27
 • En ny omgång av SKL:s utbildningsprogram för strateger inom MR


  Nu bjuder Sveriges Kommuner och Landsting in till en tredje omgång av MR-utbildningsprogrammet för strateger och nyckelpersoner i kommuner och regioner. Vill du utveckla dina kunskaper om mänskliga rättigheter och rättighetsbaserat arbetssätt? Välkommen att anmäla dig till programmet.
  2019-06-25
 • Kommunerna kan inte ta försörjningsansvar för långtidsarbetslösa


  Det är orimligt att arbetslösa ska leva på försörjningsstöd år efter år. Nu föreslår vi från SKL ett nytt arbetsmarknadsprogram och ersättningssystem för att minska långvarigt mottagande av ekonomiskt bistånd.
  2019-06-25
 • Mer byråkrati leder inte till bättre affärer


  Det finns utrymme för upphandlingar att utvecklas och bli bättre. Men att höja upphandlingsskadeavgiften och förlänga preskriptionstiden leder inte till mer nytta av skattemedlen.
  2019-06-19
 • Vi borde fråga: Vad drömmer du om?


  Kvalitet i socialtjänsten är så mycket mer än tillgång till effektiva kunskapsbaserade insatser. Det handlar lika mycket om samverkan, att mäta rätt saker och att på riktigt låta dem vi är till för vara dirigenter i sina egna liv.
  2019-06-18
 • SKL bjuder in till MR-konferens i september 2019


  Ett stort antal utvecklingsinsatser har genomförts inom ramarna för SKL och regeringens överenskommelse om att stärka mänskliga rättigheter. SKL anordnar en dag med syfte att återkoppla aktuella erfarenheter och sätta in utvecklingsarbetet i ett större sammanhang. 
  2019-06-18
 • Är språk ett hinder?


  Att kunna tala och göra sig förstådd med hjälp av språket gör att man känner sig mer inkluderad, såväl i samhället som på sin arbetsplats. En viktig pusselbit till att underlätta denna inkludering är att arbeta med språkutveckling på arbetsplatsen.
  2019-06-17
 • Utbildade barnskötare behövs i en växande förskola


  Det är studenttider och idag vill vi rikta ett särskilt grattis alla som tar examen från barn- och fritidsprogrammet.
  2019-06-14
 • Underskottsprognoserna kräver handling


  I dag presenterades kommunernas och regionernas egna prognoser för 2019. Den visar att mer än hälften av regionerna och 110 kommuner räknar med underskott i årets resultat.
  2019-06-14
 • Transparens som princip för rättighetsbaserat arbete


  Vi återkommer ofta till FN:s principer för rättighetsbaserat arbete när vi pratar om att arbeta med mänskliga rättigheter i den kommunala eller regionala praktiken. Transparenta verksamheter bidrar till tillit, rättssäkerhet och jämlikhet.
  2019-06-13
 • Sjukvården räddar betydligt fler liv idag


  Igår publicerade SKL 2019 års hälso- och sjukvårdsrapport. Den visar att förekomsten av flera folksjukdomar minskat kraftigt och att sjukvården räddar många fler liv idag jämfört med för 20 år sedan.
  2019-06-13
 • Kostnaderna ökar snabbare än intäkterna


  En minut i SVT:s nyhetssändningar är viktiga sekunder för att beskriva utmaningarna som kommuner och regioner har med att möta en åldrande befolkning. Men det är också svårt att hinna förklara hela bilden.
  2019-06-04
 • Uppströms i Ängelholm


  I omställningen till nära vård är förebyggande och hälsofrämjande insatser en av grundpelarna. Ett sätt att uttrycka det på är att vården och omsorgen ska jobba uppströms. Eller som det gamla ordspråket säger, det är bättre att stämma i bäcken än i ån.
  2019-05-28
 • Larmrapporter ger förenklad bild av ungas psykiska hälsa


  Vi har alla nåtts av larmrapporter om ökande psykisk ohälsa bland ungdomar. Men har den psykiska ohälsan verkligen ökat så mycket som beskrivs? Detta ifrågasätts i veckan av forskare på DN- debatt och på Skolriksdagen tidigare i maj arrangerade SKL ett seminarium som lyfte just denna fråga.
  2019-05-24
 • Kostnadsutjämningen måste följas upp regelbundet


  SKL beslutade i fredags om remissvar kring utredningen av kostnadsutjämningen. Frågan är särskilt svår för förbundet, eftersom det är ett nollsummespel mellan kommuner och mellan regioner.
  2019-05-24
 • Standardiserade vårdförlopp ett steg mot mer jämlik vård


  Nu satsar staten och regionerna på att utveckla nya standardiserade vårdförlopp för fler sjukdomsgrupper. Målet är en mer jämlik och tillgänglig vård där patienten kan bli mer delaktig och vårdpersonal arbeta effektivare.
  2019-05-23
 • Ny internationell utblick på kommunala partnerskap


  Vi har tidigare berättat om det kommunala partnerskapsprogrammet, med Ale och Ghanzis samarbete kring medborgardialog. Robertsfors kommun och Machakos County i Kenya är något riktigt bra på spåret i sitt kommunala partnerskapsprojekt Actions for Gender Equality.
  2019-05-22
 • Avtal som stärker vården


  Nu har vi ett nytt avtal klart för omkring 90 000 medarbetare i vården. Avtalet är sifferlöst för att ge utrymme för lokal lönebildning. I avtalet prioriteras särskilt yrkesskickliga medarbetare, vilket förbättrar möjligheterna till ökad lönespridning och fortsatt god löneutveckling i vården.
  2019-05-21
 • Kommunerna kan inte ta hela ansvaret för socialtjänstens digitalisering


  För att få fart på socialtjänstens digitalisering krävs ändrade regelverk och stöd från staten. Det är hög tid för en nationell satsning – för det är orimligt att kommunerna ska axla detta själva.
  2019-05-20
 • Kritik mot 3:12-regeländringarnas effekter missförstås


  Vår ekonomirapport har återigen väckt intresse. Fler hör av sig med frågor, kommentarer eller kritik kring bedömningar eller analys av kommunsektorns behov. Det är väldigt bra och roligt.
  2019-05-16
 • Fokus på förskolan


  Den här veckan är det mycket firande. I förrgår bloggade jag om Fritidshemmens dag, och idag är det förskolans tur. På Förskolans dag passar det bra att informera om lite av det som SKL har på gång inom förskoleområdet.
  2019-05-16
 • Försämrad ekonomi ställer krav på förändring och effektivisering


  Försämrad ekonomi och fortsatta demografiska utmaningar innebär att de kommande åren blir tuffa för kommuner och regioner. Att förändra arbetssätt och organisation kommer att vara absolut nödvändigt för att möta de ökande välfärdsbehoven.
  2019-05-16
 • För skolor som vill göra skillnad - Raoul Wallenberg Academys skolprogram Kuben


  Att agera mot orättvisor är lika viktigt då som nu som alltid. Skolprogrammet Kuben får unga att reflektera över mänskliga rättigheter. Lärarna får fortbildning, erfarenhetsutbyte och gemenskap. Kuben hjälper skolan att systematiskt arbeta med värdegrundsuppdraget. 
  2019-05-15
 • Stor ökning av besöken till BUP


  Antalet besök i barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) blir fler och behoven ökar. Även bemanningen inom psykiatrin har stärkts de senaste åren och kapaciteten ökar, men behoven ökar ännu snabbare. Det visar den senaste rapporten, Psykiatrin i siffror 2018, som snart publiceras.
  2019-05-15
 • Norrköpings kommun och Linköpings universitet i samverkan om utveckling av fritidshemmen


  I dag firas Fritidshemmens dag runtom i landet. Jag vill därför passa på att uppmärksamma en del av det goda arbete som görs för att utveckla fritidshemmen samt för att möta de stora behoven av strategisk kompetensförsörjning.
  2019-05-14
 • Var finns det gemensamma ansvaret för demografin?


  Är det rimligt att samtidigt som den offentliga sektorns skuld minskar får vi en allt fattigare kommunsektor? Det är en av flera frågor som vi lyfter i vårens ekonomirapport, som presenterades i går.
  2019-05-14
 • Fler vill ha Sveriges viktigaste jobb


  I slutet av april presenterade SKL en sammanställning som visar att antalet medarbetare inom kommuner och regioner ökar. Det var mycket glädjande läsning.
  2019-05-09
 • 13 maj släpps en av årets viktigaste rapporter


  Det råder bråda dagar på SKL. Ett enormt arbete utförs av mina medarbetare på SKL inför att vi på måndag, den 13:e maj, släpper en av årets viktigaste rapporter: Ekonomirapporten.
  2019-05-08
 • Mänskliga rättigheter i podcasten Demokratiresan


  I dagens avsnitt av SKL:s podcast Demokratiresan pratar vi om mänskliga rättigheter i kommuner och regioners kärnuppdrag och om hur ett rättighetsbaserat förhållningssätt kan förbättra våra verksamheter.
  2019-05-07
 • Modernt och stabilt avtal för beredskapsbrandmännen


  Nu finns ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap på plats. Beredskapsbrandmännens ersättningar höjs, framför allt när de är i tjänst och rycker ut på larm, och det finns möjlighet att teckna lokala överenskommelser om exempelvis bilersättning. Det är ett bra avtal som kommer att underlätta för räddningstjänsterna att rekrytera fler beredskapsbrandmän.
  2019-05-03
 • Sanningen kring upphandlingar i kommuner och regioner


  Alltför ofta framställs kommuner och regioner i nyheter som dåliga upphandlare. När man hör en sådan nyhet bör man dock fundera på de bakomliggande faktorerna.
  2019-04-26
 • En kommun fri från våld i Borås – tre förändringsprinciper för störst effekt på våld


  Debatter kring våld och våldsprevention blir allt mer synliga i vårt samhälle. Media, debattörer och samhällsaktörer diskuterar olika sätt att motarbeta våldet. Boråsprojektet arbetar utifrån en Hela kommunen-ansats och utgår från tre förändringsprinciper som enligt WHO har störst effekt på våld. 
  2019-04-26
 • Nödvändigt med flexibelt avtal för räddningstjänsten


  Vi förhandlar just nu om ett nytt avtal för räddningstjänstpersonal i beredskap. En av de viktigaste delarna är att på olika sätt underlätta rekryteringen av fler beredskapsbrandmän. En lösning är att öka möjligheten till kombinationsanställningar.
  2019-04-23
 • Myten om det svarta hålet


  Nyligen har man lyckats fotografera ett svart hål i rymden. De svarta hålen är så kraftfulla att allt som kommer nära dem sugs in och förintas.
  2019-04-18
 • SKL tar fram vägledning om webbfilter


  Digitaliseringen av samhället pågår för fullt. Via appar, mobiler och datorer handlar vi mat, lämnar tidrapporter, deltar i undervisning och umgås socialt. Såväl föräldrar som skolan behöver ge unga färdigheter för att hantera de möjligheter som digitalisering kan innebära. Samtidigt finns en oro för att elever ska exponeras för eller få åtkomst till exempelvis pornografi och extremt våld på nätet via sin egen eller skolans utrustning.
  2019-04-18
 • Hur kan vi öka behörigheten i fritidshemmen?


  Igår släpptes Skolverkets årliga statistik om elever och personal i fritidshem. För första gången redovisar Skolverket siffror ur lärarregistret och kan därmed ge besked om hur många av de som är anställda som lärare i fritidshem som har ansökt om och beviljats legitimation och behörighet. Det är bedrövande siffror, som ger en fingervisning om den utmaning som kommunerna står inför i samband med det stundande skarpa legitimationskrav som träder i kraft den 1 juli.
  2019-04-17
 • Gott socialt arbete ska inte straffas


  Det är svårt att få till ett kostnadsutjämningssystem som gör alla nöjda. Men att kommuner som gör ett gott socialt arbete bestraffas, det är inte rimligt.
  2019-04-12
 • Att komma till sin rätt – egenmakt med rättighetsbärarens perspektiv


  Västra Götalandsregionen har tagit fram 5 steg i rätt riktning – en vägledning för människorättsbaserat arbete. I projektet ”Att komma till sin rätt” har rättighetsbärare i samarbete med regionen tagit fram ett material ur sitt perspektiv: Fem steg mot egenmakt.
  2019-04-12
 • Vårpropositionen ger ingen vägvisning för kommande år


  Ja, då har regeringen lagt fram vårändringsbudget och vårproposition med både på tillskott och neddragningar. För kommunsektorn blir förändringarna och överraskningarna inte särskilt stora.
  2019-04-11
 • Dags att anmäla sig till Arbetsgivarforum


  I förra veckan blev de sista förberedelserna klara inför årets Arbetsgivarforum. Nu ser jag fram emot en intressant och givande konferens!
  2019-04-11
 • Korrekt fakta och lokal lönebildning


  Vi förhandlar just nu med Vårdförbundet om ett nytt avtal för omkring 90 000 medarbetare. Vi kommer att fortsätta diskutera konstruktiva lösningar för att tillsammans nå en ny överenskommelse. Då är det viktigt att utgå från korrekt fakta och se de möjligheter till satsningar som finns i att lönen sätts lokalt ute i verksamheterna.
  2019-04-04
 • Medborgarbudget ökar tilliten, kunskapen och effektiviteten


  Allt fler kommuner och regioner världen över låter medborgarna vara med och direkt påverka delar av budgeten. Och jag tror att det är en framgångsrik modell som kommer att bli alltmer utbredd, även i Sverige.

  2019-04-04
 • Dags att göra upp med sexuella trakasserier


  Nu har det gått mer än ett och ett halvt år sedan #metoo-uppropet, där tusentals kvinnor vittnade om sexuella övergrepp och trakasserier.
  2019-04-03
 • Kortare väntetider med standardiserade vårdförlopp i cancervården


  I måndags presenterade Socialstyrelsen en uppföljning av standardiserade vårdförlopp inom cancervården. Resultatet är glädjande, med kortare väntetider och minskade skillnader mellan regioner.
  2019-04-03
 • Var med och stärk lokal demokrati genom Kommunalt Partnerskap


  För att de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 ska bli verklighet måste alla delar av samhället inkluderas i arbetet. Genom det SIDA-finansierade partnerskapsprogrammet kan din kommun inleda ett samarbete med en internationell partner som genomför samma insats.
  2019-04-02
 • Introduktionsprogram i fokus


  I går publicerade vi årets Öppna jämförelser för gymnasieskolan (dessutom i ett nytt webbaserat format). Resultaten visar glädjande nog att utvecklingen är positiv för många kommuner.
  2019-03-29
 • Behövs en ny skattebas för att finansiera välfärden?


  Det behövs nya sätt att finansiera välfärden framöver. Hur det ska ske är än så länge oklart, men planer finns på en omfattande skattereform, som jag utgår ifrån att SKL involveras i.

  2019-03-27
 • Lansering av nyckeltal Agenda 2030 i Kolada


  2015 antog världens länder Agenda 2030, som är en uppsättning mål med syfte att avskaffa fattigdom, att minska ojämlikheter och orättvisor i världen och att lösa klimatkrisen. Idag den 25 mars 2019 hittar du i Kolada ett nyckeltalsurval som stödjer genomförandet av Agenda 2030.
  2019-03-25
 • Finansministern, vi vill ha långsiktiga lösningar!


  I tisdags valde SKL en ny styrelse för mandatperioden. Samtidigt berättade finansministern att Sverige går mot den tuffaste demografiska utmaningen på över hundra år. Lösningen stavas långsiktighet.

  2019-03-22
 • Nu satsar kommunerna på att minska ungas missbruk


  För några månader sedan beslutade SKL:s styrelse om en handlingsplan för unga med missbruksproblematik. Nu vässas kommunernas arbete. Receptet handlar om tidiga insatser och att möjliggöra samverkan mellan aktörer.
  2019-03-21
 • Göteborgs stad kraftsamlar mot rasism


  21 mars uppmärksammas årligen den internationella dagen mot rasism. Göteborgs stad arbetar aktivt för att stärka insatserna mot rasism inom ramarna för stadens arbete med mänskliga rättigheter, bland annat genom en plan och en studie där delaktighet spelar en central roll.
  2019-03-21
 • Onyanserad bild av yrkesvux i Dagens industri


  I Dagens industri i helgen gick att läsa att kommunerna lämnar tillbaka miljardbelopp som är tänkta att finansiera yrkesutbildningar för vuxna. I artikeln intervjuades privata utbildningsföretag och representanter för staten, men ingen kommunal representant.
  2019-03-20
 • Kommande inspektioner från Arbetsmiljöverket


  Under 2019 och 2020 genomför Arbetsmiljöverket en nationell informations- och inspektionsinsats riktad till förtroendevalda med fokus på det systematiska arbetsmiljöarbetet. I torsdags besökte Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin-Ekenhem våra förtroendevalda politiker för att informera om den kommande tillsynsinsatsen.
  2019-03-20
 • Regionerna satsar på sjuksköterskorna


  Sjuksköterskor har som grupp haft en gynnsam löneutveckling de senaste åren. Enligt Medlingsinstitutet hör sjuksköterskor, lärare och undersköterskor till de yrken som förbättrat sitt löneläge i förhållande till andra grupper de senaste åren.
  2019-03-15
 • Hur får vi igång bostadsbyggandet?


  Det byggs för få bostäder i Sverige, särskilt där de behövs som mest. Detta påverkar kommunerna på flera sätt.
  2019-03-15
 • Ny lärarstatistik från Skolverket


  Årets lärarstatistik från Skolverket som kom i veckan har väckt många diskussioner och en hel del besvikelse över att andelen behöriga grundskollärare minskar. Det är förståeligt.
  2019-03-15
 • SKL ger ut en podcast om demokrati


  Podden Demokratiresan handlar om medborgardialog, medskapande och demokrati på lokal och regional nivå. Avsnitten fokuserar på olika aspekter som utvecklar demokratin samt stärker relationen mellan medborgare och kommunen. Första avsnittet handlar om grunderna för medborgardialog.
  2019-03-12
 • Vi behöver ta mäns våld mot kvinnor på större allvar


  Nyligen publicerades en granskning av hur Sverige efterlever Europarådets konvention om att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Där finns flera brister att ta tag i.
  2019-03-08
 • Vi ska vara stolta över vården för gravida och nyblivna mammor


  De senaste årens satsningar på förlossningsvården och kvinnors hälsa har gett resultat. Antalet allvarliga bristningar minskar, eftervårdsbesöken ökar och alla kvinnor som föder barn kommer att kunna göra sin röst hörd.
  2019-03-08
 • Att förebygga psykisk ohälsa är en fråga för alla delar av samhället


  Den psykiska ohälsan bland barn och unga ökar, men det finns inga enkla svar på varför. Det finns inte heller någon uttömmande definition av vad psykisk ohälsa är. Idag används det som ett brett uttryck för allt ifrån allvarliga psykiska sjukdomar till svårigheter att hantera negativa känslor i samband med vardagliga påfrestningar i livet.
  2019-03-07
 • Svagare resultat kräver långsiktig planering


  I Ekonomirapporten bedömde vi att resultatet för kommuner och regioner skulle falla från 20,6 till 15,9 miljarder kronor för 2018. SCB:s sammanställning visar nu att vår bedömning var riktig.
  2019-03-06
 • Öppna jämförelser (ÖJ) folkhälsa – om rätten till bästa möjliga hälsa


  Arbetet med rätten till bästa möjliga hälsa är en central del i regionernas kärnuppdrag. Det nationella målet för folkhälsopolitiken är att skapa förutsättningar för en god och jämlik hälsa för hela befolkningen. ÖJ folkhälsa visar med 39 indikatorer hälsoutfall och belyser bakomliggande faktorer.
  2019-03-06
 • Kompetensförsörjningen är vårdens största utmaning


  Tillgången på vårdpersonal är inte tillräcklig för att möta den efterfrågan som uppstår till följd av en ökande och åldrande befolkning. Nästan alla regioner redovisar fortsatt brist på ett flertal yrkesgrupper inom sjukvården, enligt Socialstyrelsens senaste arbetsmarknadsenkät.
  2019-03-01
 • Viktiga lärdomar av Arbetsmiljöverkets rapport


  2017 inledde Arbetsmiljöverket en nationell tillsyn av arbetsmiljön inom äldreomsorgen. Tillsynen pågår detta år ut och i förra veckan presenterades en delrapport med en rad intressanta synpunkter.
  2019-02-28
 • Konstgjord andning ger oro för konjunktureffekt


  Den 17 februari presenterade SKL en ny skatteunderlagsprognos. Vi gör i stort sett samma bedömning av konjunkturen nu som i december. Konjunkturen kommer mattas av, men inte bli till lågkonjunktur.
  2019-02-27
 • En onödigt dyster bild av vuxenutbildningen


  Nyligen presenterade Skolinspektionen en granskning av flexibilitet och individanpassning i komvux på gymnasial nivå.
  2019-02-25
 • Ny satsning för fullföljda studier


  Nu finns äntligen det vi valt att kalla Uppdrag fullföljd utbildning på plats. En långsiktig SKL-satsning som är ett direkt resultat av det omfattande projektarbete, inom området studieavbrott och fullföljda gymnasiestudier, som vi under rubriken Plug In bedrivit i samarbete med våra medlemmar de senaste sex åren.
  2019-02-21
 • Demokratidagen 2019 – med flera seminarier på MR-tema


  Varje år anordnar SKL en demokratidag, med föreläsningar och seminarier som riktar sig till förtroendevalda och tjänstepersoner inom offentlig verksamhet. Årets demokratidag sker den 3 april. Du har möjlighet att möta politiker, forskare samt ta del av flertalet seminarier.
  2019-02-20
 • Välfärdsutmaningarna på bästa sändningstid


  SVT:s fredagsunderhållning Svenska Nyheter tog upp demografins utmaningar och konsekvenser för välfärden i fredags. Dagen därpå var kompetensbristen i transportsektorn på tapeten i Ekots lördagsintervju. Det är frågor som SKL driver stenhårt och nu fick vi god draghjälp.
  2019-02-18
 • En skola i en digital värld – ett uppdrag på egna ben


  SKL har det senaste året haft en bred dialog om skolans digitalisering och kan konstatera en sak: Skolans digitalisering är en fråga som engagerar! Och vi ser att det fortsatt finns en hel del kvar att göra.
  2019-02-15
 • Regeringen bör tänka till inför nästa assistansutredning


  Då var det dags att slänga förslagen om personlig assistans i papperskorgen – igen. Om den nya utredningen ska lyckas, måste den lyssna på kommunerna och brukarrörelsen.
  2019-02-14
 • Delat ansvar ökar jämställdheten


  Uttaget av föräldraledighet är mindre jämställt än vad Försäkringskassans statistik visar, enligt Ekot. För ökad jämställdhet behöver kvinnor och män dela på föräldraledigheten och fler kvinnor arbeta heltid.
  2019-02-13
 • Välfärdens digitalisering kräver ett gott ledarskap


  Medborgarnas behov av och krav på välfärd ökar för varje år. Det gör digitalisering och automatisering nödvändigt, då personaltätheten inte kommer att kunna öka i takt med demografins utveckling.
  2019-02-12
 • Lärande samtal om barnets rättigheter - nytt material från SKL


  Barnkonventionen blir svensk lag 2020. För att öka kunskapen om barnets rättigheter har SKL tagit fram ett stödmaterial för den som vill fördjupa sig. Materialet hjälper dig att reda ut begreppen och få kunskap om barnets rättigheter i barnkonventionen.
  2019-02-12
 • Arbetskraftsbrist kräver nya sätt att jobba


  Det kommer att saknas omkring 55 000 personer med rätt utbildning inom hälso- och sjukvården och pedagogiskt arbete på fem års sikt, enligt en ny rapport från Arbetsförmedlingen. Enbart nyrekrytering kommer inte att räcka till. Det måste också till en mängd andra åtgärder för att vi ska klara kompetensförsörjningen i välfärden.
  2019-02-08
 • Folkhälsoarbetet är en investering för välfärden


  Igår publicerade SKL och Folkhälsomyndigheten öppna jämförelser om folkhälsan i Sveriges kommuner och regioner. En kartläggning av hur vi mår, hur våra livsvillkor ser ut och vad vi har för levnadsvanor.
  2019-02-07
 • Värna det lokala självstyret och en lokal demokrati


  Varje kommun och region känner till sina lokala förutsättningar och medborgares behov bäst. När röster höjs om ett förstatligande undrar jag därför om man egentligen förstår vad det innebär.
  2019-02-01
 • Vi behöver lyssna på alla kvinnor som föder barn


  För att kunna utveckla mödrahälsovården och förlossningsvården behöver alla gravida och nyblivna mammor vara delaktiga. Nu ska alla kvinnor få dela med sig av sina erfarenheter genom att svara på en ny enkät om sin egen hälsa och hur de upplevt vården.
  2019-02-01
 • Samverkan centralt när högskolans styrmodell förändras


  I dagarna presenterar Styr- och resursutredningen sina förslag om högskolans styrning och finansiering. En förändrad styrmodell måste möta arbetsmarknadens behov av kompetens på ett bättre sätt än idag. Då behöver samverkan mellan högskolan, kommuner och regioner vara i fokus.
  2019-01-31
 • Så här syns mänskliga rättigheter i Mölndals stad


  Kommuner har ett ansvar att främja, respektera och skydda mänskliga rättigheter. Mölndals stad har granskat och analyserat det arbete som bedrivs på området genom en översyn av kommunens policy- och styrdokument.
  2019-01-31
 • Höga ambitioner för studie- och yrkesvägledningen- men kan förslagen genomföras?


  Igår överlämnades studie- och yrkesvägledningsutredningens betänkande, ”Framtidsval – karriärvägledning för individ och samhälle”, till vår nya regering. Klart är att det finns en enad syn på behovet av ett förstärkt väglednings- och arbetsmarknadsperspektiv i skolan. Det är viktigt både för enskilda individer och för samhällets fortsatta kompetensförsörjning. Frågan är dock hur förslagen kommer att kunna genomföras?
  2019-01-29
 • Otydlig styrning av högskolan drabbar välfärden


  Efterfrågan på välfärdstjänster ökar – liksom bristen på arbetskraft. För att bättre matcha arbetsmarknadens kompetensbehov behöver styrningen av högskolan förändras.
  2019-01-25
 • Rättighetsreportrarna lär unga om mänskliga rättigheter


  Rättighetsreportrarna är ett upplevelsebaserat läromedel för årskurs 7-9 samt gymnasiet, som har till syfte att lära unga om mänskliga rättigheter och ungas rätt att påverka. De granskar elever sin skola utifrån FN:s barnkonvention genom att intervjua skolpersonal, politiker och elever. 
  2019-01-25
 • Asymmetrisk uppgiftsfördelning – lättare sagt än gjort


  I veckan presenterades SNS Konjunkturrådsrapport 2019. Rapporten är ytterligare en i raden som redovisar välfärdens utmaningar. En del förslag är bra, medan andra fungerar bäst på papperet.
  2019-01-18
 • Tidig omställning avgörande framgångsfaktor


  Framtidens kompetensförsörjning är en stor utmaning för kommuner och regioner. Fler behöver rekryteras och alla de som redan är anställda behöver fortsätta vara det. Att erbjuda tidig omställning och löpande kompetensutveckling kommer då att vara en avgörande framgångsfaktor för både arbetsgivare och anställda i kommuner och regioner.
  2019-01-15
 • Förvirring om kommunalskatt – så här ligger det till


  Under julen har förvirrad information spridits om vilka kommunala skatteförändringar som gäller inför 2019. Fakta är att sju kommuner sänker skatten medan tolv kommuner och tre regioner höjer den.
  2019-01-14
 • Välfärdsbehoven styr verksamheten


  Det finns en mängd olika synpunkter och idéer om hur kompetensförsörjningen i välfärden ska lösas. Ska staten tillföra mer resurser? Behöver välfärdens verksamheter effektiviseras? Behöver arbetsmiljön i välfärdsyrkena förbättras?
  2019-01-10
 • Ingen socialarbetare vill att barn ska fara illa


  Vi har de senaste dagarna tagit del av flera berättelser i media om tragiska händelser som drabbat barn och hela familjer efter att de varit i kontakt med socialtjänsten.
  2019-01-10
 • Snart redovisas "ny" mätning av kommunens kvalitet


  Hur ser egentligen kvaliteten ut i en kommun? Och hur står den sig jämfört med andra kommuner? Frågorna kommer att få svar när vi presenterar ”nya” Kommunens Kvalitet i Korthet den 23 januari.
  2019-01-08
 • Myter om vårdpersonal


  Ämnet inhyrd personal i vården är ständigt återkommande i media, nu senast i Ekot 8 januari.
  2019-01-08
 • Utdragen regeringsbildning får konsekvenser för vården


  Vi närmar oss jul och vet nu att det inte kommer finnas någon regering på plats i Sverige förrän tidigast i mitten av januari. Det är ett ovant läge för Sverige med en övergångsregering under så pass lång tid och osäkerhet om statsbudgeten in i det sista.
  2018-12-21
 • Det går att förebygga våld


  Tänk om socialtjänstens mottagning för våldsutsatta kvinnor knappt hade några sökande längre. Om det skyddade boendet bara hade några få ärenden per år. Om vi såg en kraftig minskning av våldtäkter, våld och övergrepp. Låter det som en utopi?
  2018-12-19
 • Förlängt arbetsliv dellösning på kompetensförsörjningsutmaningen


  I SKL:s senaste ekonomirapport är slutsatsen tydlig: kompetensförsörjningen är den absolut största utmaningen framöver. Därtill krävs effektiviseringar eller ökade resurser på 43 miljarder kronor till sektorn för att klara en välfärd på dagens nivå fram till år 2022, med oförändrad personaltäthet.
  2018-12-19
 • Stöd till kommuner för demokratisk lokaluthyrning


  Måste en kommun upplåta sina lokaler till alla som vill hyra, eller finns det utrymme för att säga nej? SKL har tillsammans med Center mot våldsbejakande extremism tagit fram en skrift med goda råd för att navigera med demokratiaspekten i åtanke.
  2018-12-19
 • Kommunsektorn behöver rimliga förutsättningar


  Nu har vi på SKL äntligen släppt höstens Ekonomirapport. Det var mycket arbete på sluttampen för att få siffrorna korrekta – inte minst för att statens budget ändrades in i det sista.
  2018-12-18
 • Fortsatta Öppna jämförelser för grundskolan


  Den nyhet som väckt mest uppmärksamhet sedan vi publicerade nya Öppna jämförelser för grundskolan handlar om att vi fattat beslut om att sluta ta fram det sammanvägda resultatet, det vill säga det index där vi slagit ihop resultat från ett antal nyckeltal, från och med nästa år. Vi har mött en del missförstånd och tolkningar som att rankingar är känsligt och att SKL tänker sluta analysera och jämföra elevers resultat. Det stämmer inte.
  2018-12-18
 • 290 är starkare än en


  De statliga satsningarna för utveckling av evidensbaserad praktik är för tillfället slut. Därför är det viktigt att din kommun är med och betalar. För visst vill vi fortsätta utveckla socialtjänsten tillsammans?
  2018-12-18
 • Samverkan nyckeln i det partsgemensamma arbetsmiljöarbetet


  På arbetsmiljöområdet har vi en lång tradition av partsgemensam samverkan. Vi har ett gemensamt intresse av att verksamheterna utvecklas och fungerar bra och en vilja att ta ett gemensamt ansvar för den långsiktiga utvecklingen av ett hållbart arbetsliv.
  2018-12-17
 • Regeringen bör gå vidare med förslag om unga utanför studier och arbete


  I februari lämnade samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande. Det tog tid innan det skickades ut på remiss, så vi gjorde först en skrivelse till gymnasieministern där vi lyfte några av de viktiga förslagen. I fredags beslutade SKLs styrelse om vårt yttrande.
  2018-12-17
 • Komvux kan bli lösningen på många samhällsproblem


  Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.
  2018-12-14
 • Digital teknik kan lösa flera välfärdsutmaningar


  Antalet äldre blir allt fler, vilket gör att behovet av hemtjänst också förväntas öka framöver. Om digital teknik används på ett klokt sätt kommer kommunerna kunna ge allt fler omsorg även när det blir svårt att rekrytera personal.
  2018-12-13
 • Välfärdens kompetensförsörjning viktigt uppdrag för högskolan


  I början av nästa år kommer utredningen om högskolans styrning och resurstilldelning med sitt förslag. En ny styrmodell behöver i större utsträckning än idag ta hänsyn till samhällets kompetensbehov.
  2018-12-10
 • Landsting och regioner har full koll på pensionerna


  Försäkringsbolaget Skandia har presenterat en rapport där de säger att 19 av 21 landsting har negativ soliditet när ansvarsförbindelsen för pensioner intjänade före 1998 räknas in. En bild målas upp av att regioner och landsting är konkursmässiga, vilket givetvis inte är fallet.
  2018-12-07
 • Kombinationsanställningar - ett sätt att möta rekryteringsutmaningen inom räddningstjänsten


  Räddningstjänsten har ett mycket viktigt uppdrag i vårt samhälle, dygnet runt, året om. Det blev extra tydligt i somras när skogsbränderna rasade runt om i landet. Snart stundar jul- och nyårshelgerna. Det är en härlig tid men en tid som också innebär en ökad risk för bränder och räddningsinsatser för brandmännen.
  2018-12-03
 • Digitaliseringsläget på förskolor och skolor – hur ser det ut?


  Konkreta verktyg som ger kommuner ett bra stöd och en inblick i vilka utmaningar som finns när det gäller skolans digitalisering. Det är LIKA-verktygen det.
  2018-11-29
 • Vi måste bryta kostnadsutvecklingen för hyrpersonal


  Under snart två år har landsting och regioner jobbat intensivt för att bryta kostnadsutvecklingen för hyrpersonal. Utvecklingen går åt rätt håll, men vi måste fortsätta det gemensamma arbetet. I grunden är det en fråga om säker, kvalitativ och kostnadseffektiv vård.
  2018-11-27
 • Samordnad individuell plan (SIP) behövs i förskolan och skolan


  Förskolan och skolan möter en del barn och elever som behöver insatser från flera olika samhällsaktörer. I dagsläget är socialtjänsten och hälso-och sjukvården skyldig att ta initiativ till samordning av insatser, däremot inte skolan. Det är dags att införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.
  2018-11-26
 • FN:s kommitté mot rasism kommenterar Sveriges arbete


  Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) övervakar hur FN:s konvention för avskaffandet av alla former av rasdiskriminering efterlevs. Sverige avrapporterar regelbundet, varpå CERD lämnar rekommendationer och betänkligheter. Senaste kommentaren om Sveriges arbete på området kom våren 2018. 
  2018-11-21
 • Hur ser era framtida kompetensbehov ut?


  TLO-KL gör det möjligt för arbetsgivare att kompetensutveckla sina medarbetare inför verksamhetens framtida kompetensbehov. Starta en dialog om era förändrade behov och påbörja ert omställningsarbete.
  2018-11-16
 • Utmärkt att Skolverket vill tillåta mer fjärrundervisning


  Skolverket bedömer att fjärrundervisning ökar elevers tillgång till såväl utbildning som undervisning av behöriga lärare och vill att regeringen tillåter fjärrundervisning i flera ämnen. Nu är det viktigt att den kommande regeringen skyndsamt lyssnar på sin myndighet och kraven från skolans huvudmän.
  2018-11-15
 • Osäker och besvärlig planering med en övergångsbudget


  Övergångsregeringen presenterade idag en övergångsbudget. Det är en avskalad budget som innebär oklara planeringsförutsättningar för kommuner, landsting och regioner.
  2018-11-15
 • Ökad livslängd påverkar både arbetsliv och pension


  Vi lever allt längre. Vad innebär det för hur länge man kommer att jobba? Och hur får man pensionen att räcka ytterligare några år?
  2018-11-14
 • Hur ser det egentligen ut på Sveriges gruppbostäder?


  Jag blir bestört och arg när de mest utsatta inte får den trygghet, stöd och skydd de behöver. Men varm i hjärtat när jag ser alla de verksamheter som faktiskt ger just det.
  2018-11-14
 • Rätt till bra vård vid beroende och psykisk sjukdom


  Sveriges Televisions granskning av den vård som en person med flera olika tillstånd behöver har satt ljus på en rad viktiga frågor.
  2018-11-09
 • Tilliten behöver gå från ord till handling


  Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas. En konkret åtgärd är att se till att omvandla de riktade statsbidragen till generella.
  2018-11-09
 • Var fjärde förtroendevald utsatt för hot 


  Kvinnor, utlandsfödda och yngre är mest utsatta. Under 2016 utsattes 25% för hot och hat, och under våren har SKL genomfört intervjuer för att samla berättelser. Hot och hat mot förtroendevalda ett allvarligt hot mot demokratin, särskilt om det drabbar grupper oproportionellt. SKL håller ett seminarium på ämnet under MR-dagarna.
  2018-11-08
 • Automatisering frigör tid till det viktiga arbetet


  Brist på arbetskraft gör att vi behöver förändra våra arbetssätt. En ökad automatisering kan effektivisera många välfärdsyrken och frigöra tid till viktigare arbetsuppgifter.
  2018-11-06
 • Fallande börser med osäkert utfall


  Börserna har fallit och aktiemarknaden är nervös. Om den nedåtgående trenden fortsätter kan det vara tecken på en annalkande försvagning av konjunkturen.
  2018-11-02
 • Speciallärare vinner Guldäpplet 2018


  Ni vet en sådan person som ger det lilla extra. Det lilla extra som får eleverna att bli genuint engagerade och motiverade för sin egen skull. En sådan person som har mod att göra annorlunda och med eleverna som medskapare våga bjuda in hela omvärlden till att ta del av deras högaktuella och intressanta arbeten.
  2018-11-01
 • Den blomstertid nu borde komma…


  Livet borde nu ta en ljusare vändning för de unga som får uppehållstillstånd med den nya gymnasielagen. Kommunerna behöver förutsättningar att ta emot dem, men lagstiftaren har gjort sig osynlig.
  2018-10-31
 • Minskad sjukfrånvaro skapar bättre förutsättningar i vården


  Vi har i dag för hög sjukfrånvaro inom många yrkesgrupper, särskilt bekymmersamt är det med långtidssjukskrivningarna. Det är i första hand olyckligt för den som drabbas, men sjukskrivningarna gör det också svårare att få en bra kontinuitet på arbetsplatserna och de innebär stora kostnader.
  2018-10-31
 • En arbetsmodell för rättighetsbaserad skola


  UNICEF har tagit fram en ny arbetsmodell för skolan i syfte är att aktivt stärka respekten, skyddet och främjandet av barnets mänskliga rättigheter. Forskning visar att barn som går i skolan i en miljö som genomsyras av deras rättigheter blir mer trygga, mobbning och utsatthet minskar och skolprestationerna ökar.
  2018-10-30
 • Digitalisering kräver så mycket mer


  Om vi ska lyckas digitalisera socialtjänsten måste vi ändra beteende. Men också hur vi pratar om ordet ”digital”.
  2018-10-30
 • Komvux 50 år – mer aktuellt än någonsin


  Komvux fyller 50 år i år. I förra veckan anordnade Skolverket, SKL och ViS en konferens på detta tema, med inslag av både historia, nutid och framtid. Det är väl värt att fira att vi har en av världens bästa vuxenutbildningar.
  2018-10-29
 • Viktiga insatser för att förebygga sjukfrånvaro


  Som arbetsgivare är det nödvändigt att arbeta förbyggande för att kunna förkorta, och helst helt förhindra, sjukskrivningar. Region Skåne och Region Norrbotten samt kommunerna Botkyrka och Örnsköldsvik driver ett par intressanta satsningar som syftar till att förbättra arbetsmiljön och minska sjukfrånvaron.
  2018-10-29
 • Kina – en växande ekonomi som påverkar Sverige


  Kinas ekonomi växer snabbt och är en av världens viktigaste. Landet är både stora på export och import. Det som händer i diktaturen Kina – ja, det har en allt större betydelse för oss alla.
  2018-10-26
 • Engagerade medarbetare i välfärden


  Från SKL brukar vi ofta säga att medarbetarna i välfärden är väldigt engagerade och har Sveriges viktigaste jobb. Nu har vi återigen fått det belagt i en seriös undersökning, SCB:s arbetsmiljö­undersökning.
  2018-10-25
 • Samarbete och samverkan vägen framåt för svensk skola


  I slutet av september enades SKL och lärarfacken om ett avtal som ska möta skolans utmaningar. Nu gäller att arbetsgivare och fackliga företrädare, både på central och på lokal nivå, samarbetar och samverkar för att tillsammans möta lärarbristen och säkra kompetensförsörjningen i skolan.
  2018-10-23
 • Socioekonomisk resursfördelning - kommuner behöver göra olika


  I veckan släppte vi på SKL en rapport om i vilken utsträckning som kommuner tillämpar socioekonomiska resursfördelningsmodeller.
  2018-10-22
 • Bristningar vid förlossning fortsätter att minska


  De allvarliga bristningarna vid vaginala förlossningar fortsätter att minska och är nu nere på 1,8 procent. Det är glädjande siffror från Graviditetsregistret.
  2018-10-19
 • Gymnasieskolan i hetluften


  Årets gymnasiekonferens har nu avslutats. Under två späckade dagar har ansvariga för gymnasieskolan från huvudmän och nationell nivå samlats i Stockholm och för att diskutera angelägna och aktuella frågor. Och det är ganska många.
  2018-10-18
 • Goda råd för den kommun som vill inleda ett MR-arbete


  I förra veckan berättade vi om ett verktyg för effektiv kommunikation om mänskliga rättigheter. Vi fortsätter nu med konkreta tips, där några kommuner som arbetar aktivt med MR delar med sig av sina bästa råd till de som vill börja implementera ett rättighetsbaserat arbete. 
  2018-10-17
 • Banker måste kunna tillhandahålla kontanter – i hela landet


  Det måste finnas möjlighet att hantera kontanter oavsett var man bor i landet. SKL ser med tillförsikt på Riksbankskommitténs förslag, som skulle säkra en rimlig tillgång till kontanttjänster.

  2018-10-16
 • Förändringen i Borgholm


  Det pågår en omställning av vården i vårt land. Vi kallar det Nära vård. Det är inte en ny organisationsnivå eller en benämning på dagens primärvård, utan snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och omsorg.
  2018-10-11
 • Från nyanländ till nyanställd inom vård, skola och omsorg


  Kommuner, landsting och regioner har ett stort behov av att
  rekrytera kvalificerad arbetskraft. Samtidigt har många nyanlända med
  utbildning och yrkeserfarenhet kommit till Sverige de senaste åren.

  2018-10-11
 • Bra att Uppdrag granskning sätter ljus på blufföretagen


  Varje kommunal skattekrona, som inte används till bra verksamhet i kommunerna, är en förlorad skattekrona. I vissa fall är den också föremål för organiserad brottslighet. Så är det ofta med de fakturor som Sveriges Televisions reportage i veckans Uppdrag granskning uppmärksammar. Det rör sig om skickliga och bedrägliga försäljare, som antingen ”säljer” varor och tjänster, som aldrig levereras, eller företag som säljer produkter till skyhöga priser, utan att ansvarig tjänsteperson reagerar – i alla fall inte förrän det är försent. Ibland handlar det också om att helt falska fakturor bara skickas ut.
  2018-10-10
 • När stressen byts mot arbetsglädje


  Genom att använda taligenkänning för dokumentation blir socialsekreterarens arbetet effektivare och mer tid kan ges till brukarna. Därför är det glädjande att vi kan underlätta upphandling av den nya tekniken.
  2018-10-10
 • Tio nycklar för en effektiv kommunikation om MR


  EU:s MR-organ Fundamental Rights Agency (FRA) har lanserat ett nytt verktyg till stöd för bättre kommunikation om mänskliga rättigheter. Det handlar om konkreta strategier, som att hänga upp det som kommuniceras på en personlig berättelse eller att bygga på gemensamma värderingar för att få större genomslag.

  2018-10-10
 • Vi tar brister i statistik på allvar


  SKL arbetar mycket med insamling och redovisning av olika kvalitetsdata från hela välfärden. I första hand gör vi det för att stötta verksamheternas ledningar och professioner i deras beslutsfattande och yrkesutövning.
  2018-10-05
 • Om statistik


  I dagarna har det varit en del i media om hur vi på SKL presenterar jämförelser och statistik, i första hand internationella jämförelser.
  2018-10-02
 • Viktigt med regelbunden översyn av kostnadsutjämningssystemet


  För tre år sedan skrev SKL i ett remissvar att en översyn bör göras av kostnadsutjämningen och delar av strukturbidraget. Igår lämnades så äntligen utredaren Håkan Sörman ett betänkande till regeringen. Det är välkommet att frågan behandlas och det är viktigt att det sker i en bred remissrunda.
  2018-10-02
 • Jobbet för att bli oberoende av hyrpersonal i vården fortsätter


  Landsting och regioner vill bryta beroendet av hyrpersonal i vården. Bättre kontinuitet för patienterna, en god arbetsmiljö och stabilare kostnadsutveckling är de tre huvudskälen. Många verksamheter har nu bromsat kostnadsutvecklingen väsentligt.
  2018-09-28
 • Med gemensamma krafter för att möta lärarbristen


  I förra veckan tecknade SKL och lärarnas fackliga organisationer ett treårigt avtal för över 200 000 kommunalt anställda lärare. Under nio månaders förhandlingar, först på egen hand, och sedan med hjälp av medling, har en lång rad frågor diskuterats. I princip alla har handlat om hur vi gemensamt bäst möter lärarbristen.
  2018-09-24
 • Fördjupat samarbete mellan parterna i nytt läraravtal


  Skolan står inför flera stora utmaningar. Med det nya läraravtalet fördjupar SKL och lärarfacken sitt gemensamma ansvarstagande för skolans utveckling.
  2018-09-21
 • Hur får vi en trygg och säker vård före, under och efter graviditet?


  Den pågående nationella patientsäkerhetskonferensen sätter ljuset på viktiga frågor som alltid är värda att lyfta. SKL presenterade igår fem förbättringsområden för en trygg och säker vård före, under och efter graviditet tillsammans med Svenska Neonatalföreningen och Barnmorskeförbundet.
  2018-09-20
 • Inkludera medborgarna i de komplexa frågorna


  Att inkludera medborgare och låta dem vara med och påverka beslut, planer och tjänster mellan valen är idag vanlig förekommande bland kommuner, regioner och landsting. När det kommer till de komplexa och potentiellt konfliktfyllda frågorna krävs dock ett fördjupat arbete för att synliggöra fler perspektiv.
  2018-09-19
 • Nödvändigt att vi jobbar längre


  Riksdagens blocköverskridande pensionsgrupp föreslår att pensionsåldern successivt ska höjas, från 67 år till 69 år.
  2018-09-17
 • Krav på språkundervisning i årskurs sex – en utmaning för små skolor


  Från och med i höst måste alla skolor erbjuda undervisning i moderna språk senast från årskurs sex. Samtidigt är bristen på språklärare stor i hela landet. Beslutet ställer stora krav på huvudmännen och är ännu ett exempel på ett statligt beslut där ambitionshöjningar krockar med verkligheten.
  2018-09-17
 • Stärk kommunerna och värna självstyret i kommunutredningen


  En parlamentarisk tillsatt kommitté utreder just nu hur kommunernas förmåga att hantera välfärdsuppdraget kan stärkas framöver. Det är nödvändigt och viktigt – liksom att det lokala självstyret värnas och består.
  2018-09-14
 • När patienterna säger sitt


  I dagarna fick vi veta vad drygt 144 000 patienter tyckte om sina upplevelser av sjukhusvården. Och överlag var det glädjande siffror.
  2018-09-13
 • Efter valet: I väntan på en statsbudget för stora utmaningar


  Valet är över, men matchen inte avgjord. Utmaningen kommer dock att förbli densamma: att upprätthålla en effektiv ekonomi och en god service i välfärden.
  2018-09-13
 • Konferensen Funktionshinder i tiden är viktigare än någonsin


  Vi står vid ett vägskäl när det gäller funktionshinderområdet. Institutionalisering och färre händer i omsorgen? Eller teknikutveckling och breddad kompetens? Det krävs samtal för att inte ta ett steg tillbaka.
  2018-09-12
 • Som om diagnoserna skulle ha raderat mitt CV


  Diagnoser är som de är. Flipp och flopp. Av samhället får du habilitering, boendestöd och insatser från Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Men också en stämpel som ständig praktikant.
  2018-09-12
 • SKL lanserar informationsportal för nyvalda


  Att det var val i söndags kan knappast ha undgått någon. Totalt 310 kommun- och landstingsval genomfördes runt om i landet. För den som är ny i sitt politiska förtroendeuppdrag kan det finnas många frågor. SKL lanserar därför en portal som stöd till nyvalda i syfte att stärka lokalpolitiker i det demokratiska uppdraget. 
  2018-09-12
 • Behov av nationellt initiativ mot studieavbrott


  Skolinspektionen har granskat hur 30 kommuner hanterar aktivitetsansvaret för unga under 20 år. Granskningen visar att kvaliteten har förbättrats sedan 2016. Det är positivt och stämmer också med den bild som vi på SKL har av utvecklingen.
  2018-09-07
 • Stark ekonomi i flera av våra nordiska länder


  Det tar lång tid att förändra en självbild. Bilden av Sverige som Nordens rikaste land där invånarna betalar mest skatt lever därför fortfarande kvar. Verkligheten ser dock något annorlunda ut.
  2018-09-04
 • Personal och villkor


  Det har väl inte undgått någon att landstingen och regionerna behöver rekrytera mer personal. Och det är också viktigt att behålla de medarbetare som redan arbetar i vården. Då är arbetsvillkoren viktiga.
  2018-09-04
 • Kompetensförsörjning i fokus i lärarförhandlingarna


  Svensk skola står inför flera utmaningar. Det allra viktigaste för SKL och våra medlemmar är att möta lärarbristen och säkra kompetensförsörjningen i skolan för åren framöver.
  2018-09-03
 • Vilken lön och vilka villkor har en specialistsjuksköterska?


  Hälso- och sjukvården behöver rekrytera fler medarbetare. Och det är också viktigt att behålla de medarbetare som redan arbetar i vården. Det är därför nödvändigt att kommuner, landsting och regioner uppfattas som attraktiva arbetsgivare.
  2018-08-31
 • Lund har fattat beslut om att bli en MR-stad


  Begreppet MR-städer bygger på idén att platsen där människor bor är speciellt viktig för att skydda och främja mänskliga rättigheter. Förslaget om att utropa sig till MR-stad fick en bred uppslutning av flera partier i Lunds kommunfullmäktige. Lund har gått systematiskt till väga. MR ska genomsyra varje beslut som rör medborgarna!
  2018-08-31
 • Alla barn och elever har rätt till digital kompetens


  Om en dryg vecka är det val i Sverige. Sociala medier har blivit den stora arenan för partier och åsikter. Som besökare i olika forum gäller det att kunna navigera i den digitala miljön och sortera mellan fakta, partisk information samt rent osanna uppgifter. Medborgare med digital kompetens klarar den uppgiften bättre än andra.
  2018-08-31
 • Heroiska insatser under sommarens bränder


  Det har varit en lång och varm sommar, vilket har varit härligt på många sätt och vis. Men det vackra vädret gjorde också att det var extremt torrt i skog och mark, och flera omfattande skogsbränder har rasat runtom i landet.
  2018-08-28
 • Raoul Wallenbergs dag 27 augusti


  Raoul Wallenbergs dag är Sveriges nationella dag för civilkurage och medmänsklighet. Något som behövs särskilt mycket nu när intolerans åter brer ut sig. Vi vill att den här dagen ska påminna om hur viktigt det är med demokratiska arenor där alla kan vara delaktiga och engagera sig.
  2018-08-27
 • Dags att öka takten i digitaliseringen


  Nu är Kommek slut. Montrar och annat monterades ned i en rasande takt under torsdagen. Det har varit ett bra Kommek i år.
  2018-08-24
 • Lyssna på valrörelsens vårddebatt


  Häromdagen var jag bisittare i en stor sjukvårdspolitisk debatt. Den sändes direkt i både radio och TV, och stundtals var det rätt hårda ordväxlingar partierna emellan. Du kan lyssna på och se den i efterhand.
  2018-08-24
 • Rekryteringsutmaningar i elevhälsan


  Ny rapport visar att rekryteringsutmaningarna inom elevhälsan har ökat. Samtidigt har elevhälsans personal i grundskolan ökat under en lång följd av år.
  2018-08-24
 • Vanligt att fördela pengar efter elevernas bakgrund


  Socioekonomisk resursfördelning är en angelägen fråga för skolor och kommuner. På konferensen KOMMEK hölls idag ett intressant seminarium med rubriken ”Olika mycket pengar till olika skolor – vilka effekter ger det?”
  2018-08-23
 • Sjukvårdsdebatter heta i valrörelsen


  Det är valrörelsetider och vård- och omsorgsfrågorna är på högkant i debatten. På onsdag deltar jag som expert i en vårddebatt som Sveriges Television och Sveriges Radio gör tillsammans med regional media i Jämtland.
  2018-08-21
 • Låt oss inspireras på Kommek i Malmö


  Nu är den sommaren, som vi kommer att förknippa med hög värme, men också tyvärr med stora bränder, över.
  2018-08-20
 • Material från SKL visar på rättighetsbaserat arbete i praktiken


  SKL har under våren arbetat tillsammans med åtta kommuner och två regioner med att ta fram tio verksamhetsnära exempel på rättighetsbaserat arbetssätt i praktiken. Exemplen är utformade för att komma så nära det vardagliga arbete som bedrivs hos våra medlemmar som möjligt. Materialet publiceras på skl.se/mr den 20 augusti.
  2018-08-15
 • Nära vård och förebyggande hälsa i Almedalen


  Någon sa att över 500 programpunkter under Almedalsveckan handlar om vård och omsorg på olika sätt. Detta under en vecka med omkring 4000 workshops och samtal. Jag tror att hälsa diskuterades på betydligt fler än så, exempelvis i diskussioner om skolutveckling, barn och ungas villkor och arbetsmarknad.
  2018-07-06
 • Kompetensförsörjning het fråga i Almedalen


  En av de frågor som diskuterats mest under Almedalsveckan i år har varit kompetensförsörjning. Oavsett om samtalet har handlat om skolan, vården eller industrin har fokus varit på hur man ska locka fler till just sin bransch. Hur få fler att studera de utbildningar som krävs? Hur göra yrkena attraktiva?
  2018-07-06
 • Bostad först – för bättre hälsa och livskvalitet


  Bostad först erbjuder personer som befinner sig i hemlöshet möjlighet till ett eget boende. Tanken är att en bostad är grunden för att kunna ta tag i sin situation i övrigt. Ett rättighetsbaserat arbetssätt med individen i fokus hjälper verksamheten att komma nära brukaren och synliggör sammansatt problematik på individnivå.
  2018-07-04
 • Framtidens välfärd i fokus i Almedalen


  Hur ska välfärden klara kompetensförsörjningen i framtiden? Det är en av de stora frågorna under Almedalsveckan i Visby. SKL har genomfört tre välbesökta seminarier om framtidens välfärd, och deltar även i flera andra organisationers debatter och samtal i ämnet under veckan.
  2018-07-04
 • Digitala rådslag i #skolDigiplan fyller en viktig funktion


  ”Digitala rådslag är precis vad vi har saknat, nu kan olika perspektiv och kompetenser enkelt komma till tals. Det digitala arbetssättet gör arbetet mer demokratiskt och går dessutom i takt med våra egna digitala ambitioner.” Så lät det från några deltagare som var med i premiären av #skolDigiplans digitala rådslag i Almedalen. Kommentarerna var så positiva, inspelen till vår digitala samarbetsyta VoteIT så många och seminariet så fullsatt att jag törs använda ordet succé.
  2018-07-04
 • Välfärdens framtid är Almedalens viktigaste fråga


  Nästa vecka är det dags för Almedalsveckan igen. Politiska partier, företag, intresseorganisationer, tankesmedjor, fackförbund och media. Alla vill göra sin röst hörd i en viktig fråga. I ett myller av viktiga frågor.
  2018-06-29
 • Fler vägar till förskollärarexamen behövs


  SKL:s medlemmar efterfrågar fler förskollärare, men den reguljära förskollärarutbildningen kommer inte att räcka till. Prognoser visar att andelen förskollärare kommer att fortsätta sjunka. Därför har SKL skickat in en skrivelse till regeringen om behovet av fler vägar in i yrket, bland annat med ett konkret förslag som skulle kunna genomföras i närtid.
  2018-06-28
 • Samma utmaningar i hela Europa


  I slutet av maj samlades nästan 600 ledare inom socialt arbete till Europeiska socialchefsnätverket i Sevilla, Spanien. Det är slående vad mycket vi kan lära av varandra.
  2018-06-28
 • Samverkan nyckel till en mer jämlik socialtjänst


  Riksdagens ja till avtalssamverkan gör det enklare för kommunerna att samarbeta. Men det kan också minska bemanningsföretagens makt och bidra till en mer jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst.
  2018-06-26
 • Stark neonatalvård behöver fler specialistsjuksköterskor


  Enligt SKL:s studie ”Neonatalvården i fokus” har Sverige bland den högsta överlevnaden hos extremt för tidigt födda barn. Samtidigt visar studien att tillgången till personal är otillräcklig på vissa håll i landet.
  2018-06-26
 • När bebisen kommer för tidigt


  2018-06-21
 • Svensk sjukvård – bättre än sitt rykte


  Resultaten för hälso- och sjukvården i Sverige blir överlag allt bättre. Befolkningen tycks dock bli alltmer missnöjd med vården, enligt media. Beror det på att våra förväntningar ständig ökar eller finns det andra bakomliggande orsaker?
  2018-06-20
 • Trygghet för förtroendevalda är en förutsättning för demokrati


  Var fjärde förtroendevald uppger att de har utsatts för trakasserier, hot eller våld i samband med sitt politiska förtroendeuppdrag. Vi behöver göra upp med attityden att lite får man tåla. Faran finns annars att demokratin sätts ur spel om människor avstår från att ta politiska uppdrag eller att ta ställning eller uttala sig i en känslig fråga. 
  2018-06-20
 • Skarpt legitimationskrav för fritidshemmet


  Nu har riksdagen fattat beslut om att ta bort det undantag i skollagen som gör att högskoleutbildade fritidspedagoger inte har behövt legitimation för att få undervisa i fritidshem. Det innebär att ett skarpt legitimationskrav införs även för undervisning i fritidshem.
  2018-06-20
 • Feriejobb är en bra start


  Om några dagar är det midsommar och snart är det dags för en välbehövlig semester. Men för många killar och tjejer som startar sina feriejobb i dagarna är det också en första inblick i yrkeslivet.
  2018-06-18
 • Bra vård ska bli ännu bättre


  Chansen att du klarar dig om du har drabbats av någon av de vanligaste folksjukdomarna stroke, cancer eller en hjärtsjukdom är stor och har blivit större. Men även om svensk hälso- och sjukvård är bra, så finns det saker som kan bli bättre.
  2018-06-18
 • Normer kan stå i vägen för rättigheter


  Det står ingen skylt utanför ungdomsmottagningen som säger att killar inte är välkomna. Det behövs inte. De flesta går inte dit i alla fall. Betyder det att killar inte har frågor om relationer, sex och preventivmedel? Att de aldrig behöver gå och testa sig, eller behöver någon att prata med när de mår dåligt?
  2018-06-13
 • Etableringen av nyanlända måste fungera


  Att etableringen av nyanlända in i vårt samhälle fungerar är en avgörande framtidsfråga för Sverige i allmänhet och våra kommuner i synnerhet. Under de kommande åren är behoven av arbetskraft inom välfärden stora, vilket bland annat finns att läsa i vårens Ekonomirapporten.
  2018-06-12
 • Jämställd vård behandlar kvinnor och män både lika och olika


  En utgångspunkt för jämställdhetsarbetet är skillnaden mellan människors biologiska kön och genus, det vill säga de föreställningar om kvinnligt och manligt som vi tillskriver personer för att de har ett visst biologiskt kön. Män ska var starka, kvinnor får var svaga, män är rationella, kvinnor är emotionella, män satsar på prestationer, kvinnor på relationer.
  2018-06-11
 • Vad är viktigt för dig?


  Idag under Vad är viktigt för dig-dagen vill vi uppmärksamma personcentrerad vård. Det innebär att se den enskilda personen, att involvera och anpassa insatser efter individens behov, resurser och förutsättningar. Frågan "Vad är viktigt för dig?" är central.
  2018-06-07
 • Välfärdens utmaningar kräver ett gott politiskt ledarskap


  Välfärdens står, som bekant, inför stora utmaningar. Det krävs åtgärder, nytänkande och ändrade arbetssätt. Men vi får inte heller glömma: det kräver ett gott politiskt ledarskap.

  2018-06-04
 • Region Jönköpings län jobbar med delaktighet för rätt vårdkvalitet


  Det händer en hel del på MR-området i Region Jönköpings län. Regionen har antagit ett program för hållbar utveckling för 2017-2020, och som ett led i arbetet involverades drygt 200 medarbetare i att komma med förslag och sätta upp mål. På verksamhetsnivå använder regionen patientdelaktighet för rätt vårdkvalitet. 
  2018-06-04
 • Lagförändringar ska ge gymnasieelever bättre förutsättningar


  I förra veckan fattade riksdagen beslut om propositionen En gymnasieutbildning för alla (2017/18:183). Beslutet innebär att den ketchupeffekt jag tidigare skrev om på bloggen nu är här. Alla regeringens förslag gick igenom förutom dispensen från vissa behörighetskrav för elever som fyllt 19 år.
  2018-06-01
 • Om sambandet mellan skolstorlek och utbildningsresultat


  Så heter SKL:s senaste utbildningspolitiska rapport som jag hade nöjet att publicera idag.
  2018-05-31
 • Verktyg som förbättrar arbetsmiljön


  Som Sveriges största arbetsgivarorganisation har vi ett ansvar för att stötta våra medlemmar i frågor som rör arbetsmiljö.
  2018-05-30
 • Hur kan vi använda gröna obligationer?


  När jag första gången hörde talas om gröna obligationer, undrade jag vad det var för påhitt? Att låna pengar genom obligationer är väl en sak. Miljöarbete är något annat. Varför ska detta blandas ihop?
  2018-05-28
 • Klassmentorer – intressant satsning i Lycksele


  Förra veckan presenterades SKL:s ekonomirapport. Den tecknar ett allvarligt läge med ökande välfärdsbehov och brist på arbetskraft inom kommuner, landsting och regioner framöver. Hela sektorn påverkas av att Sverige får allt fler yngre och äldre medan antalet personer i arbetsför ålder helt enkelt inte ökar i samma takt. Som SKL:s ordförande Lena Micko nämnde i samband med publiceringen kommer det att krävas en rad åtgärder för att kunna fortsätta leverera välfärd av hög kvalitet.
  2018-05-25
 • Sverige ska bli bäst i världen på hållbar utveckling


  Delegationen för Agenda 2030 har till uppdrag att arbeta för FN:s mål för hållbar utveckling. Ambitionsnivån är hög – Sverige ska vara världsledande i genomförandet av Agenda 2030. Utmaningarna är globala, men lösningarna är lokala. Kopplingen till mänskliga rättigheter är stark. Delegationens slutbetänkande kommer i mars 2019.
  2018-05-23
 • Fler vägar in till välfärden


  Den 17 maj presenterade Arbetsförmedlingen sin rapport med fokus på hur situationen på arbetsmarknaden ser ut för personer med funktionsnedsättning. Där framgår att sysselsättningsgraden är betydligt lägre än för övriga befolkningen. Det vill vi ändra på.
  2018-05-22
 • Förstå allvaret – vi måste jobba på nya sätt


  I tisdags presenterade vi vår senaste Ekonomirapport. Det är glädjande nog en rapport med ett innehåll som väcker en hel del uppmärksamhet, då det är viktigt att den demografiska utvecklingen och de kommande årens brist på personal i välfärden diskuteras.
  2018-05-18
 • Våga fråga!


  Jag blir glad och stolt när jag läser en artikel om en av våra medarbetare Mia Fernando i Vårdförbundets tidning. Hon arbetar på SKL en dag i veckan för att bidra med sin kompetens om kvinnors hälsa.
  2018-05-18
 • Psykiatriarbete ger effekt


  Socialstyrelsen publicerade igår, den 15 maj, sin uppföljning av 2016 och 2017 års överenskommelser mellan SKL och Socialdepartementet inom området psykisk hälsa. Socialstyrelsen ger i sitt pressmeddelande en negativ bild av resultatet av överenskommelserna, en bild som behöver nyanseras lite.
  2018-05-16
 • Rekryteringsstrategier som säkrar framtidens välfärd


  Snabba och stora befolkningsökningar tillsammans med arbetskraftsbrist skapar stora utmaningar för kommuner, landsting och regioner.
  2018-05-16
 • Raoul Wallenberg Academy, RWA, vill uppmuntra unga att göra skillnad


  Raoul Wallenberg bidrog med mod, kunnighet, organisationsförmåga, och uppfinningsrikedom till att rädda tiotusentals undan förintelsen. RWA arbetar i hans anda utifrån egenskaperna empati, civilkurage, ledarskap och samverkan för att stödja unga i att hitta modet att göra skillnad.
  2018-05-16
 • Effektivisering är inte av ondo


  ”Kommunerna gör smygbesparingar på skolan”. Det är budskapet från Tankesmedjan Balans (TS Balans) som läst kommuners skolbudgetar. Diskussionen är viktig och får en del spridning, men den blir tyvärr lite för ensidig. Verkligheten är mer komplex än vad som ofta lyfts fram.
  2018-05-08
 • Radikal förändring av ledsagarservice


  Förändra radikalt var ett projekt för att skapa ”annorlunda, bättre och billigare” tjänster med brukare i fokus. Brukarna av ledsagarservice i Laholms kommun upplevde att insatsen saknade flexibilitet. Kommunen satsade därför på förbättring med en radikal lösning som både ökade livskvaliteten för brukarna och blev billigare.
  2018-05-08
 • En av årets viktigaste rapporter släpps 15 maj


  Den 15 maj släpper vi på SKL en av årets viktigaste rapporter, Ekonomirapporten. I rapporten fortsätter vi att belysa åtgärder som behövs för att hantera välfärdens utmaningar. Och det är ingen hemlighet att en översyn av riktade statsbidrag är en del i vårt åtgärdspaket.
  2018-05-08
 • Staten har råd med snabbspår för snabbtåg


  När Sveriges riksdag år 1854 beslutade att bygga stambanorna var kostnaden mer än två hela statsbudgetar och under mitten av 1800-talet gick 70 procent av statens finanser åt till järnvägsbyggnationen. Pengarna lånades främst från Tyskland.
  2018-05-04
 • Sveriges viktigaste chefsjobb


  Bra chefer behövs för att leda och driva förändring tillsammans med medarbetarna. Var hittar vi dem och hur tar vi vara på dem?
  2018-05-04
 • Fem konferenser om förlossningsvården med massor av intryck


  Engagemang, nyfikenhet och förbättringsvilja! Det är tre ord som på ett bra sätt sammanfattar våra regionala konferenser om förlossningsvård och kvinnors hälsa som vi genomfört de senaste veckorna.
  2018-05-02
 • En bostad är mer än golv, väggar och tak


  Under 2000-talet har vi sett en stabil ökning av grupper som inte kan få en bostad på den ordinarie marknaden. När systemen vacklar agerar socialtjänsten som vanligt med kraft och kreativitet – men hur hållbart är det på sikt?
  2018-04-27
 • Ge kommunerna mer stöd istället för detaljstyrning


  Riksrevisionen har nyligen släppt en rapport som granskar kommunernas räkenskapssammandrag. Det är positivt att granskning har gjorts, men förslagen till förändringar känns inte realistiska.
  2018-04-26
 • Barngrupperna i förskolan fortsätter att minska


  Idag släppte Skolverket ny statistik om förskolan. Den visar att det trendbrott vi såg 2016 med minskade barngrupper håller i sig och fortsätter – detta trots att antalet inskrivna barn ökar. Även personaltätheten har ökat något. Samtidigt ökar andelen personal som saknar utbildning mot barn.
  2018-04-25
 • Tankar från Yrkes-SM


  Tidigare idag var jag på plats i Uppsala för invigningen av Yrkes-SM. SKL står, tillsammans med Kommunal och Vårdföretagarna, som partner och arrangör för tävlingsgrenen Vård och Omsorg.
  2018-04-25
 • Myt att sjuksköterskor flyr yrket


  En av de mest återkommande myterna som sprids är att sjuksköterskor flyr yrket. Det stämmer helt enkelt inte. Däremot är efterfrågan på sjuksköterskor stor. Och den kommer att öka än mer i takt med att befolkningen och andelen äldre ökar markant. Men bristen beror inte på någon kollektiv flykt.
  2018-04-24
 • Socialtjänsten måste vara medskapare för en jämlik hälsa


  Under 1900-talet har stora förändringar till det bättre skett för personer med funktionsnedsättningar. Men hur ser det då ut idag, 2018? Har vi ett jämlikt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter till ett långt och friskt liv?
  2018-04-24
 • Klippans kommun kraftsamlar mot diskriminering


  Klippan har 2018 påbörjat ett systematiskt arbete mot diskriminering och för lika rättigheter. De ser över styrdokument, gör en tillgänglighets-inventering av kommunens lokaler och skickar de anställda på en grundläggande utbildning om diskrimineringslagen kopplat till värdegrund och verksamhet.
  2018-04-24
 • Minimal skillnad i sjukfrånvaro mellan offentlig och privat verksamhet


  Igår presenterade Försäkringskassan en rapport som visar att sjukfrånvaron är inte högre bland våra medlemmar än hos de stora privata välfärdsproducenterna när hänsyn tas till personalsammansättningen.
  2018-04-20
 • Förskolans höga kvalitet måste behållas


  I Sverige har vi en väl fungerande och utbyggd förskola. Men det råder brist på utbildade förskollärare och barnskötare. Det vill vi förändra.
  2018-04-19
 • Vårbudgetens riktade statsbidrag skapar kortsiktighet


  I måndags släppte regeringen vårpropositionen och vårändringsbudgeten. Även om de stora satsningarna föreslås i budgetpropositionen under hösten har vårbudgeten med tiden kommit att bli en extra budgetomgång med nya specialdestinerade medel.
  2018-04-18
 • Att synliggöra människorna och behoven bakom siffrorna


  Det är lätt att hamna i föreställningen att budgetering är något neutralt som inte handlar om rättighetsarbete. Faktum är att hur offentliga medel fördelas mellan grupper och prioriteringsområden i allra högsta grad påverkar tillgången till mänskliga rättigheter.
  2018-04-18
 • Nära vård kan vara miltals bort


  I Kiruna kan en patient få öronen undersökta digitalt av en specialist på Sunderbyns sjukhus, 33 mil bort. En undersköterska tar hand om patienten och manövrerar utrustningen. Specialisten ser allt i realtid på en dataskärm och kan ge råd och ordinera behandling. Det här är ett exempel på Nära vård, trots ett stort geografiskt avstånd.
  2018-04-17
 • Möt rekryteringsbehovet med omställningsmedel i TLO-KL


  Det är hög tid att börja använda de cirka 750 miljoner kronor som finns avsatta för tidig lokal omställning, TLO-KL.
  2018-04-17
 • Att äta är ett grundläggande behov - oavsett hur maten intas


  Idag kom äntligen högsta förvaltningsdomens avgörande om sondmatning ska räknas som grundläggande behov eller inte. Det blev ett positivt svar – det spelar ingen roll hur maten intas, det är ett grundläggande behov att äta!
  2018-04-13
 • Globala trender för hållbara städer


  Martha Davis är professor vid Northeastern School of Law i Boston och aktiv vid Raoul Wallenberg institutet. Vi bad henne att bidra med en spaning på globala trender på människorättsområdet. En tydlig utveckling är att enskilda städer tar allt större ansvar för sociala frågor, mänskliga rättigheter och hållbarhetsmål.
  2018-04-11
 • Hög tid att ta tag i fritidshemmens rekryteringsutmaning


  I går släpptes Skolverkets senaste statistik om fritidshem. En viss förbättring har skett när det gäller personaltäthet och gruppstorlekar men det finns skäl till oro över andelen utbildade, som fortsätter att minska. SKL kommer nu att intensifiera arbetet med fritidshemmens kompetensförsörjning.
  2018-04-11
 • Statens minutiösa granskning måste förenklas


  I fredags rapporterade nyheterna om att ”Kommunerna får fem miljarder för flyktingmottagande”. Nya pengar till kommunerna kan det låta som, men det är i själva verket staten som reglerar Migrationsverkets skuld till kommunsektorn.
  2018-04-11
 • Så mycket bättre


  Varje år granskas vården, av myndigheter, media och även vi på SKL bidrar, genom att samla in och visa upp data om väntetider, kvalitet, kostnader och mycket annat.
  2018-04-11
 • Investeringar nödvändiga för välfärdens utveckling


  Investeringsvolymen i kommuner och landsting har nästan tredubblats under 2000-talet. Från en årlig investeringsnivå på 65 miljarder (inklusive de kommunala bolagen) till en nivå på 155 miljarder per år 2017.
  2018-04-06
 • Flera satsningar på förlossningsvårdens personal


  Nu har landstingens rapporterat om hur de använt medlen (totalt 817 miljoner kronor) under förra året.
  2018-04-04
 • Attraktivt att arbeta inom välfärden


  Igår presenterade SKL statistik som visar att fler väljer att arbeta i välfärden. Att vi lyckas knyta till oss nya medarbetare är naturligtvis roligt men också en nödvändighet för att vi ska klara kompetensutmaningen.
  2018-03-29
 • Finansieringsprincipen är till för att följas


  Finansieringsprincipen innebär att om staten beslutar att ge kommuner, landsting eller regioner ett ökat uppdrag ska reformen också finansieras av staten. Det är dock tydligt att staten faktiskt inte följer överenskommelsen.
  2018-03-27
 • Alla vinner på en välfungerande klagomålshantering


  Många klagomål om skolan från vårdnadshavare och elever anmäls direkt till Skolinspektionen istället för till huvudmannen. Möjligheten att kunna anmäla är viktig, men vi har mycket att vinna på att underlätta rutinerna så att ärendena går direkt till berörd skola och huvudman.
  2018-03-23
 • Ytterligare satsning på förlossningsvård


  I går fattades beslut om att förstärka den pågående satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa med ytterligare en miljard kronor årligen. Som samordnare för SKL:s del av överenskommelsen är jag förstås glad över att denna angelägna fråga även fortsatt får den nationella uppmärksamhet som den förtjänar.
  2018-03-23
 • Teach for Sweden-lärare i fler klassrum


  Jag hoppas att ni inte missade den rapport om Skolans rekryteringsutmaningar som vi presenterade för några veckor sedan? I den beskriver vi de många olika vägar som vi måste gå för att få tillräckligt många lärare i våra klassrum när eleverna åren framöver blir allt fler.
  2018-03-22
 • Att ändra en norm


  Igår deltog jag på en konferens om heltid som anordnades i Stockholm. Konferensen anordnas av SKL och Kommunal och syftade till att visa på hur man ska få sin organisation att gå från deltid till heltid.
  2018-03-22
 • Snart kan hemtjänstbilen äntligen korsa kommungränser


  Regeringen har lämnat ett förslag om enklare samverkan över landstings- och kommungränsen. Det är ett sannerligen efterlängtat förslag.
  2018-03-21
 • Nytt sätt att redovisa väntan till vård


  Primärvården i Sverige tar emot omkring 45 miljoner patientbesök varje år. 80 000 av dem har i oktober 2017 besvarat frågor om vad de tyckte om sitt besök. Undersökningen görs vart annat år och det är glädjande att se att allt fler nu känner sig delaktiga i sin vård och behandling.
  2018-03-21
 • Likvärdig förskola kräver utrymme att göra olika


  Debatten kring förskolan fortsätter. Nu är det Förskoleupproret som går ut med medarbetares berättelser i kampanjen #pressatläge. I centrum står frågan om gruppstorlekar.
  2018-03-20
 • Låt inte stelbenta spelregler stå i vägen för kompetensförsörjningen


  Den här veckan samlades mer än 1 000 personer som arbetar med arbetsmarknadsfrågor i kommunerna på SKL:s arbetsmarknadsdagar i Uppsala. Diskussionerna kretsade kring hur kommunernas insatser kan utvecklas för att arbetsmarknaden ska fungera bättre.
  2018-03-16
 • Prövning av barnets bästa – ett verktyg för styrning och ledning


  För att stödja medlemmarna har SKL arbetat fram en skrift som på ett enkelt sätt visar hur det går till att göra en prövning av barnets bästa. Skriften vänder sig i första hand till förtroendevalda och ger en vägledning om vilket underlag som behövs för ett beslut i enlighet med artikel 3.1 - Barnets bästa i främsta rummet.
  2018-03-15
 • Diskussioner om sjukfrånvaron måste baseras på fakta


  Få frågor har väl diskuterats så intensivt under de senaste åren som sjukfrånvarons utveckling och orsaker. Särskilt fokus har ofta varit på skillnaderna i sjukfrånvaro mellan olika sektorer.
  2018-03-14
 • Alla måste kliva fram för en stärkt systematisk professionsutveckling


  Så har Björn Åstrands utredning ”Med undervisningsskicklighet i centrum – ett ramverk för lärares och rektorers professionella utveckling” presenterats. De flesta av de 700 sidorna handlar om att etablera ett statligt program för lärare och skolledares professionsutveckling. Det finns många goda tankar i detta. Dock ser vi ett antal svårigheter med förslaget.
  2018-03-14
 • Överenskommelse mot korruption


  Får en biståndshandläggare ta emot blommor av någon som söker bistånd? Varför inte? Hur kan man tänka och göra för att förhindra att göra fel? SKL, Vårdföretagarna och Arbetsgivarföreningen KFO med stöd av Institutet Mot Mutor (IMM) har tagit fram en överenskommelse som gäller för verksamhet som vård, omsorg och personlig assistans.
  2018-03-12
 • Internationella kvinnodagen året om


  Med anledning av att det var internationella kvinnodagen i går vill jag ta tillfället i akt att dela med mig av några tankar.
  2018-03-09
 • Förskolans kompetensförsörjning – en gemensam utmaning


  Ökade barnkullar och personalbrist innebär stora påfrestningar för förskolan. SKL arbetar intensivt med frågan och många deltar i debatten, senast åtta professorer i Sydsvenskan som efterlyser långsiktiga åtgärder och nytänkande. För inte länge sedan kom även Skolinspektionens omfattande granskning, där bland annat förskolans likvärdighet ifrågasätts.
  2018-03-09
 • Varför prata om ekonomiska utmaningar när allt går så bra?


  Efter kommunernas rekordresultat 2017 finns det en del som frågar varför SKL fortfarande ser med oro på framtiden. Två år i rad har vi haft de bästa resultaten i kommunsektorns historia och så hissar SKL ändå varningsflagg.
  2018-03-09
 • Ta tillvara föräldrarnas upplevelser


  En viktig insikt under min tid som samordnare för satsningen på förlossningsvård och kvinnors hälsa är att en framgångsfaktor är att involvera kvinnorna och deras partners – både i genomförandet och utvecklingen av vården.
  2018-03-07
 • Vilken beredskap finns för en sämre konjunktur?


  I USA har ekonomin nu gått upp i 105 månader. Det är bara en månad ifrån den hittills längsta konjunkturuppgången någonsin. Även i Sverige har den starka ekonomin varit tydlig. Under senare år har kommuner, landsting och regioner kunnat vänja sig vid stora ökningar av skatteunderlaget, där villkoren och de ekonomiska förutsättningarna förbättrats relativt kraftigt. Men en högkonjunktur har alltid ett slut. Trenden kommer att vända.
  2018-03-05
 • Orsaker till inställda operationer


  Förra året ställdes omkring 20 000 planerade operationer in.
  2018-03-05
 • Arbetsmiljön inom äldreomsorgen


  Igår deltog jag i ett seminarium som Kommunal anordnade utifrån sin rapport om arbetsmiljön i äldreomsorgen som presenterades tidigare idag.
  2018-03-02
 • Förändringsarbete kring män och jämställdhet


  ”Jag vill vara med och påverka själva generationen som ska komma, för det är de som är vår framtid. Det är de som kommer att vara samhället”. Det säger Lukas, en ung kille som är med i SKL:s film om våldsförebyggande arbete i Botkyrka.
  2018-03-01
 • Att det ska vara så svårt …


  Staten måste bli bättre på att ta hänsyn till den lokala nivåns villkor. Människor lever inte sina liv på en abstrakt nationell nivå, utan i en lokal kontext i landets kommuner. Det är där välfärdens tjänster efterfrågas, offentliga tjänster som i mångt och mycket tillhandahålls av SKL:s medlemmar.
  2018-03-01
 • York – Storbritanniens första MR-stad


  Yorks storlek med drygt 200 000 personer och relativa ekonomiska välstånd, jämfört med större och mer industriella städer i norr, har gjort det till en attraktiv plats att bo och studera på. Det har drivit upp priserna och därmed ojämlikheterna i staden.
  2018-02-28
 • Vården måste anpassas utifrån blivande föräldrar


  Det är inte bara landstingen och regionerna som har olika förutsättningar – det har också de blivande föräldrarna. För vården blir det då särskilt viktigt att säkerställa att var och en får den vård och det stöd som behövs.
  2018-02-26
 • Ketchupeffekt i gymnasiepolitiken


  En mängd förslag som berör gymnasieskolan har lagts fram av flera utredningar de senaste åren. Nu betar regeringen i snabb takt av ett antal av dessa. Många viktiga förändringar ligger på bordet och jag har inte möjlighet att kommentera dem alla här på bloggen. Men jag vill uppmana huvudmän och rektorer att följa utvecklingen – nu kommer det att gå fort.
  2018-02-26
 • Skolans rekryteringsutmaning – den rätta vägen är många vägar


  SKL:s rapport ”Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel” som publicerades i veckan har fått stor uppmärksamhet. Media har framför allt lyft fram det stora behovet av lärare. Jag rekommenderar intresserade att läsa hela rapporten!
  2018-02-23
 • Att enbart utbilda fler löser inte lärarbristen


  Lärarbristen kommer att växa de närmaste åren. Och det kommer inte att räcka med att utbilda fler lärare. Det behövs dessutom en rad andra insatser för möta rekryteringsbehovet. Det visar SKL:s nya rapport Skolans rekryteringsutmaningar – lokala strategier och exempel.
  2018-02-23
 • Satsningen på kvinnohälsa är en resa i sig


  Mitt namn är Eva Estling och jag är samordnare inom SKL:s satsning för kvinnors hälsa, mödrahälsovård och förlossningsvård. Jag har under en period haft den stora förmånen att få resa runt i landet och besöka mödrahälsovården, förlossningskliniker och familjecentraler.
  2018-02-20
 • Region Kronoberg - ny policy för MR


  2015 bildades Region Kronoberg genom att man slog ihop Landstinget Kronoberg och Regionförbundet Södra Småland. I samband med bildandet påbörjades arbetet med att skapa en ny gemensam policy. Nu ska hela Region Kronoberg genomsyras av tanken på alla människors lika värde, värdighet och rättigheter.
  2018-02-14
 • Blivande föräldrars resa genom vårdkedjan kartlagd


  Hur ser egentligen de blivande föräldrarnas resa genom vårdkedjan ut? Vilka är de stora förbättringsmöjligheterna?
  2018-02-14
 • Limbo när försöksverksamhet med fjärrundervisning upphör


  Sedan januari 2016 ansvarar Skolverket för en försöksverksamhet som ger huvudmän möjlighet att bedriva fjärrundervisning i andra ämnen än de som skollagen tillåter. Försöksverksamheten upphör i juni i år.
  2018-02-12
 • Obligatorisk prao införs den 1 juli i år


  Den 7 februari fattade riksdagen beslut om att återinföra obligatorisk praktisk arbetslivsorientering (prao) för elever i årskurs 8 och 9 samt 10 i specialskolan. Praon ska omfatta minst tio dagar sammanlagt. Det hade behövts en flexibilitet i regleringen.
  2018-02-09
 • Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden


  I takt med att befolkningen växer, framför allt bland barn och äldre, så ökar också kraven på välfärdstjänster som skola, vård och omsorg. Fler undersköterskor, lärare, personliga assistenter, sjuksköterskor och socialsekreterare behöver nyanställas.
  2018-02-09
 • Tillgänglighet som mål och metod


  Ämnet mänskliga rättigheter är omfattande och det är en utmaning att göra det konkret, menar Göteborgs stads representanter i SKL:s projekt. Till slut hittade de en nyckel i ordet tillgänglighet. Ett begrepp som faktiskt rymmer mycket av det som ett människorättsbaserat arbete innebär.
  2018-02-07
 • Bra med politik i skolan – men rektor beslutar på vilket sätt


  Den 1 januari 2018 infördes en ny bestämmelse i skollagen för att tydliggöra reglerna om politisk information i skolan. Det är rektorn som beslutar om skolan ska bjuda in politiska partier och på vilket sätt det ska gå till. Ibland har huvudmän och rektorer tidigare känt en osäkerhet inför hur de ska göra. De nya bestämmelserna syftar till att ge skolan tydligare handlingsregler. På SKL har vi uppdaterat vårt stödmaterial Politiska partier i skolan – vad gäller? i enlighet med de nya reglerna. Vi hoppas att det blir ett stöd för huvudmän och rektorer.
  2018-02-07
 • Handlingsplan för missbruk och beroende har många perspektiv


  Just nu arbetar jag, Susanna Wahlberg, med en handlingsplan för missbruk och beroende. SKL:s styrelse har beslutat att detta ska vara en av SKL:s prioriterade frågor. Handlingsplanen ska rikta sig till beslutsfattare, omfatta tidig upptäckt/tidiga insatser, stöd och behandling och gälla för målgruppen barn och unga vuxna 13-29 år.
  2018-02-07
 • Medarbetare och arbetsmiljö


  I dagarna har regeringen och SKL tecknat en överenskommelse för satsningar inom vården. Det handlar om tre miljarder kronor, fördelat till landsting och regioner utifrån befolkningsantal.
  2018-01-30
 • Stoppa våldet mot barn – lätt att säga men svårt att göra?


  Barn ska inte utsättas för våld och övergrepp. Våld kan aldrig accepteras. Men hur gör vi för att nå dit?
  2018-01-24
 • Rekryteringsbehovet måste minska


  Vårt behov av välfärd som medborgare blir allt större. Och våra förväntningar på god vård och bra skola är med rätta höga. Välfärdens medarbetare är oerhört viktiga för kvaliteten på välfärdens tjänster.
  2018-01-24
 • Utbildning och kompetenshöjande insatser behövs alltid


  I DN den 11 januari 2018 raljerar skribenten Evelyn Schreiber över Åsa Furén-Thulins uttalande i SR kring socialtjänstens behov av kompetenshöjning inom området hedersrelaterat våld och förtryck. Schreiber menar att frågan varit uppmärksammad länge, inte minst medialt, och att kunskapen redan finns. Åsa Furén-Thulin bemöter det i blogginlägget.

  2018-01-24
 • Nyckeltal för mänskliga rättigheter


  Nu har SKL och ett antal referenskommuner tagit fram nyckeltal för mänskliga rättigheter i samarbete med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA). Alla nyckeltalen finns i databasen Kolada.
  2018-01-24
 • Botkyrka jobbar med struktur och kultur


  Att tydliggöra på vilket sätt mänskliga rättigheter kan integreras i kommunens styrsystem och samtidigt bli en del av alla medarbetares förhållningssätt, det var två mål som Botkyrka kommun satte upp i SKL:s projekt MR i styrning och ledning .
  2018-01-17
 • God hälsa för alla barn


  I slutet av förra året blev det klart med en ny överenskommelse med regeringen för att stärka hälso- och sjukvården.
  2018-01-16
 • Nytt år men problemet kvarstår


  Kraften i #metoo-uppropen präglade hösten 2017. Nu finns förväntningar på att det ska hända något, att det ska bli förändring på riktigt.
  2018-01-16
 • Årets avtalsrörelse med lärarna


  Under det nya året går vi in i en avtalsrörelse där vi kommer att förhandla om ett nytt kollektivavtal med Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund. Avtalsförhandlingarna rör runt 200 000 medarbetare.
  2018-01-10
 • Piteå satsar på delaktighet


  Piteå kommun har satsat mycket på medborgardialog och på att involvera invånare, organisationer och näringsliv i kommunens framtidsplaner. Man har inte heller väjt för begreppet mänskliga rättigheter och låter det nu få ta plats i hela verksamheten.
  2018-01-10
 • Utmaningarna i att ta fram mål och mätbara indikatorer 


  Vilka var de största utmaningarna med att börja arbeta med rättighetsbaserat arbete? Kjell Gunnarsson, chef för Enheten för verksamhetsstyrning, Gävle kommun reflekterar.
  2018-01-03
 • Sjukfrånvaron är en av våra största utmaningar


  Sjukfrånvaron på svensk arbetsmarknad är en av vår tids mest komplexa samhälls- och arbetslivsfrågor. Det är naturligtvis ett problem för person som drabbas av sjukdom och det är också ett samhällsproblem, eftersom bristen på arbetskraft i många viktiga yrken är stor.
  2018-01-03
 • Fler tillsvidaretjänster inom äldreomsorgen


  Under 2017 gjordes det möjligt för kommuner inom ramen för kompetenslyftet att söka statsbidrag för att utbilda tillfälligt anställda så att de får rätt kompetens och därmed bli aktuella för en tillsvidareanställning inom äldreomsorgen. Nu är ansökan öppen för nästkommande år.
  2017-12-27
 • Gemensamma mål för bättre hälsa


  Kommuner, landsting och regioner har under det gångna året gemensamt arbetat fram mål för långsiktig hälsa. Häromdagen gav SKL:s styrelse sitt stöd till arbetet Strategi för hälsa och nu kavlar vi upp ärmarna.
  2017-12-22
 • Stoppa allt våld mot barn


  Att skydda våra barn mot alla former av våld är en av samhällets viktigaste uppgifter. Nu uppmuntras kommuner och landsting att göra lokala aktiviteter i samband med ”End Violence Solutions Summit” i februari 2018.
  2017-12-18
 • Behovet av lärare ställer krav på nya arbetssätt i skolan


  Antalet elever blir allt fler samtidigt som många lärare går i pension. Behovet av lärare är så stort att det inte räcker att enbart utbilda fler. Vi måste även hitta nya sätt att organisera och arbeta i skolan.
  2017-12-15
 • Julen börjar närma sig


  Julen närmar sig vilket är härligt på alla sätt och vis. Vi tänder ljus, lagar julmat och eldar i öppna spisen för att komma i stämning och mota vintermörkret.
  2017-12-14
 • Mer jämlik cancervård


  I år har alla landsting klarat kraven i 2017 års canceröverenskommelse.
  2017-12-12
 • Missa inte Öppna jämförelser – Grundskola på tisdag 12 december!


  Så här i adventstider räknar vi inte bara ner dagarna till jul, utan även till publiceringen av årets Öppna jämförelser – Grundskola. På tisdag den 12 december klockan 10 släpper vi årets rapport och kommenterar innehållet i en direktsändning på webben.
  2017-12-07
 • Historien är en del av framtiden


  Den här hösten har jag haft anledning att göra tillbakablickar på äldreomsorgens utveckling. Nyligen publicerades en specialutgåva, en jubileumsrapport som uppmärksammar tio år med öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre.
  2017-12-04
 • Socialstyrelsens kartläggning om hemlöshet berör


  Nu har den släppts. Socialstyrelsens kartläggning om hur hemlösheten gestaltas anno 2017 är ingen munter läsning precis, men det hade jag inte heller förväntat mig. Jag har ju sett utvecklingen de senaste åren med en allt mer påtaglig bostadsbrist där olika grupper ställs mot varandra i konkurrensen om varje ledig lägenhet. Ungdomar mot nyanlända. Kvinnor som utsatts för våld mot människor som försöker ta sig ur sitt missbruk. Skilsmässoföräldrar mot de som skrivs ut från psykiatrisk vård. Och så vidare.
  2017-12-01
 • Alla kompetenser behövs


  Välfärden vänder sig till oss alla och därför behöver vi medarbetare med olika kompetenser och erfarenheter. Vi behöver bredda rekryteringen för att spegla dem vi är till för. Vi behöver fler vägar in till välfärdsjobben och vi behöver skapa förutsättningar för arbete för fler. Det här är ett sätt att stärka den framtida kompetensförsörjningen.
  2017-11-29
 • Vad har hänt med Gymnasieutredningens hundra förslag?


  För nästan på dagen ett år sedan skrev jag om Gymnasieutredningens betänkande. Utredningen hade lagt sina nästan hundra förbättringsförslag med syftet att få fler ungdomar att fullfölja en gymnasieutbildning.
  2017-11-24
 • #tystiklassen berör på djupet


  Elevers berättelser i Dagens Nyheter under hashtagen #tystiklassen berör på djupet. Skolan ska vara en plats för lärande och social utveckling. Skolan ska vara trygg.
  2017-11-23
 • Vården ska skräddarsys för patienten


  Jag gillar jämförelser. Oftast blir jag stolt – Sverige gör väl ifrån sig i många avseenden och återfinns i topp särskilt när det gäller medicinska resultat.
  2017-11-21
 • Metoo-uppropets kraftfulla röst


  Ingen kan ha missat #metoo och de berättelser om sexuella övergrepp och kränkningar som den senaste tiden har lyfts fram i medierna.
  2017-11-20
 • Explosionsartad elitidrottssatsning i gymnasiet


  I dagarna går en av mina medarbetare, Mats Söderberg, i pension. Han har med stor kunskap, engagemang och fokus på samarbete varit en tongivande röst i utvecklingen av gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Sverige under lång tid. Idag gästspelar Mats på denna blogg och skriver om utmaningen med den kraftiga volymökningen av idrottsgymnasierna.
  2017-11-14
 • Tolkning av domar leder helt fel för människor i behov av personlig assistans


  Efter ett antal domar i Högsta förvaltningsdomstolen om personlig assistans har Försäkringskassan omtolkat sina beslut kring personlig assistans, något som har lett till förödande konsekvenser för personer som tidigare fått hjälp men som nu plötsligt står utan. Något måste göras, och det snabbt.
  2017-11-13
 • Därför behövs oberoende av inhyrd personal


  Patienter vill ha kontinuitet. Personalen vill ha stabila arbetsgrupper. Därför jobbar landstingen och regionerna för att minska beroendet av hyrpersonal. För ett knappt år sedan enades alla landsting och regioner om en gemensam ansträngning.
  2017-11-10
 • Delad föräldraledighet och heltidsarbete främjar jämställdhet


  Sverige är ett av världens mest jämställda länder. Vi toppar EU:s jämställdhetsindex 2017 framför Danmark, Finland och Nederländerna. Samtidigt finns det stora skillnader mellan kvinnor och män på svensk arbetsmarknad. Exempelvis beräknas skillnaden i livsinkomst uppgå till 3,6 miljoner kronor. En huvudorsak är att fler kvinnor än män arbetar deltid.
  2017-11-07
 • Svenska elever i topp på demokrati och samhällsfrågor


  Svenska elever presterar i topp på den internationella undersökningen ICCS 2016, den internationella undersökningen om åttondeklassares kunskaper i demokrati och samhällsfrågor. Inget av de deltagande länderna har bättre resultat än Sverige. Dagens rapport från Skolverket är ett glädjande besked, även om det finns utmaningar att ta tag i.
  2017-11-07
 • Lära av patienter och närstående


  Jag fick ett brev häromdagen. Det kom från en mamma, som sammanfattat tjugo års erfarenhet av en resa med sin dotter genom sjukvården.
  2017-11-06
 • Klart med nytt samverkansavtal


  I måndags skrev vi äntligen på ett nytt samverkansavtal tillsammans med fackförbunden inom kommun- och landstingssektorn. Det nya avtalet har fokus på arbetsmiljön.
  2017-11-02
 • Sjuksköterskornas kompetens ska användas på rätt sätt


  Jag har blivit beskylld för att jag inte värdesätter sjuksköterskor. Inget kunde vara mer fel. Jag menar att det är att värna sjuksköterskor när man avlastar dem.
  2017-11-01
 • Heltidsarbete ökar jämställdheten


  Det skiljer 3,6 miljoner kronor i livsinkomst mellan män och kvinnor i Sverige. En stor anledning till detta är att kvinnor arbetar deltid i högre utsträckning än männen. För att jämna ut denna skillnad, måste fler arbeta heltid.
  2017-10-25
 • Förlossningsvården engagerar


  Alla mammor ska känna sig trygga, både före, under och efter graviditeten. Alla barnmorskor ska ha villkor som gör att de kan utföra sitt jobb på bästa sätt. Så är det inte alltid idag, och det är jag fullt medveten om.
  2017-10-24
 • Vad kostar egentligen vården?


  Höstens Ekonomirapport har landat, och för första gången presenteras fakta om vilka diagnoser inom den specialiserade somatiska vården som kostar mest att vårda och behandla.
  2017-10-20
 • Fjärrundervisning – en avgörande lösning i glesbygden


  Här är en bild från verkligheten om hur fjärrundervisning fungerar – så mycket mer innehåll än teknik: I ett klassrum på Runmarö i Värmdö kommun sitter sex elever och på ön Svartsö sitter åtta elever medan den behöriga läraren bedriver fjärrundervisning i NO från Möja. Eleverna ser läraren på en storbildsskärm och han ser eleverna på sin skärm. Hos eleverna finns en handledare.
  2017-10-20
 • Nyanlända kan möta välfärdens rekryteringsbehov


  Kommuner, landsting och regioner behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de kommande tio åren. Det gör att SKL:s senaste ekonomirapport känns rätt alarmerande. Fram till 2027 ökar antalet yngre och äldre markant mycket mer än de som befinner sig i arbetsför ålder. Vilka ska utföra de välfärdstjänster som alltfler barn och äldre har ett ännu större behov av de kommande tio åren?
  2017-10-18
 • Ekonomirapport pekar på smartare styrning av skolan


  Idag kom SKL:s ekonomirapport. Den visar att kommuner, landsting och regioner står inför omfattande utmaningar. De kommande åren ökar andelen elever kraftigt och nära tusen nya förskolor och skolor behöver byggas. Samtidigt väntas skatteintäkterna minska på grund av en ökande andel äldre och icke arbetande befolkning.
  2017-10-17
 • Hur kan vi förlänga arbetslivet?


  Vi blir allt friskare och lever allt längre. Och för att en ökande befolkning ska kunna fortsätta ta del av välfärdstjänster framöver behövs mer resurser. En lösning är att vi förlänger arbetslivet och flyttar fram pensioneringen. SKL bjöd in politiker, arbetsgivare och fackliga företrädare till en konferens den 9 oktober för att diskutera ett förlängt och förändrat arbetsliv.
  2017-10-10
 • Att redovisa statistik är inte att skönmåla


  Vi på SKL ska ge en riktig och rättvis bild av hur det ser ut i vårdens verksamheter. Då händer det ibland att några tycker att vi skönmålar verkligheten.
  2017-10-10
 • Sjuksköterskeflykten är en myt


  Att sjuksköterskor flyr yrket är en seglivad myt. SKL:s personalstatistik visar att 91 procent av sjuksköterskorna år 2015 arbetar kvar i yrket följande år och att 89 procent arbetar kvar i samma landsting eller region. Personalrörligheten bland sjuksköterskor ligger på ungefär samma nivåer som för många andra välfärdsyrken, som exempelvis läkare och undersköterskor. Ja, det finns sjuksköterskor som byter yrke, men att tala om flykt är missvisande.
  2017-10-05
 • IT och arbetsmiljö


  Att bättre utnyttja IT och dess möjligheter är något som vården behöver bli bättre på. Men det gäller också att vara noggrann, både vid upphandling och när sedan systemen ska introduceras på arbetsplatsen.
  2017-10-05
 • Snäva tidsramar för implementering av studiestartsstöd


  I Dagens Samhälle nr 33/2017 kan vi läsa att det inte blivit någon vidare fart på studiestartsstödet ännu i september månad. Endast en mycket liten del av anslaget för 2017 har tagits i anspråk. Pannor läggs i djupa veck. Ännu en gång tar kommunerna inte vara på de möjligheter som staten ger. Återigen ställer jag mig frågan om vad som är en rimlig förväntan på implementering av en reform?
  2017-10-03
 • Oberoende av hyrpersonal ger patienterna ökad kontinuitet och trygghet


  För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov. En stabil och varaktig bemanning skapar också bättre förutsättningar för en god arbetsmiljö och ett långsiktigt utvecklingsarbete där alla är med och bidrar till ökad kvalitet. Därför arbetar samtliga landsting och regioner gemensamt och med stöd av SKL för att nå ett oberoende av inhyrd personal inom hälso- och sjukvården senast den 1 januari 2019.
  2017-09-29
 • Viktiga satsningar på vuxenutbildning


  Vuxenutbildningen får allt större betydelse för individen och spelar en viktig roll för en väl fungerande arbetsmarknad. Regeringens budgetsatsningar är därför välkomna. Men utbyggnaden ska ske på kort tid, den kräver medfinansiering och bristen på lärare är mycket stor. Ska vi lyckas så behöver huvudmän och stat kroka arm.
  2017-09-29
 • ”Vi behöver en kvalitetssäker och kunskapsbaserad socialtjänst”


  Socialtjänsten vill öka kunskap och stärka kvalitet vad gäller förebyggande stöd och insatser till samhällets mest utsatta. För att det ska bli möjligt behöver vi kunna samla in personnummerbaserad statistik nationellt.
  2017-09-25
 • Minskad sjukfrånvaro är en högprioriterad utmaning


  När Svenskt Näringsliv på DN Debatt 21 september 2017 ifrågasätter vinstbegränsningar i välfärdsverksamheter så gör de tyvärr det genom att framställa kommuner, landsting och regioner som sämre arbetsgivare. Jag ger mig inte in i frågan om begränsningar i vinster i välfärden, men vill verkligen ge en annan bild av kommunsektorn som arbetsgivare.
  2017-09-22
 • Världens största granskning


  I dagarna publicerades den sjunde rapporten om vårdskador. Hisnande 65 000 journaler har granskats sedan 2013. Granskningen visar att risken för att skadas i vården är mindre idag jämfört med då. Landstingens och regionernas arbete kring patientsäkerhet ger alltså resultat.
  2017-09-21
 • Professionsprogram för viktigt för att lämnas till myndigheter


  SKL ger både ris och ros åt Skolkommissionens förslag om ett professionsprogram för lärare och skolledare. Idéerna om innehåll är goda. Men låt arbetsgivare och arbetstagare som är närmast verksamheten styra behoven av kompetensutbildningen istället för en myndighet.
  2017-09-15
 • Remissinstanser vill ha djupare analys av Skolkommissionens förslag


  Nu börjar yttranden om Skolkommissionens förslag från såväl kommuner, organisationer som myndigheter att publiceras. Mina medarbetare och jag läser just nu remissvaren med stort intresse.
  2017-09-05
 • Trygghet före, under och efter graviditeten


  Allt hänger ihop. Dagens diskussion om förlossningsvård handlar i stort sett bara om själva födseln – hur långt fick man åka, fanns det plats på önskad klinik och hur var arbetssituationen för barnmorskorna. Väl så viktiga frågor, men vi får inte glömma att själva graviditeten liksom eftervården också är betydelsefulla.
  2017-09-01
 • Bra skolutveckling bygger på gemensam analys och tydliga prioriteringar


  Vad handlar skolutveckling om? Frågan är het i sociala medier. Kritiska röster likställer skolutveckling med externa projekt och insatser som blir kortsiktiga tomtebloss i verksamheten. Denna tolkning av begreppet går tvärtemot min och många andras bild av vad skolutveckling egentligen innebär.
  2017-08-31
 • Det behövs nationell statistik om skolfrånvaro


  I Dagens Samhälle uppmärksammar Malin Gren Landell och Aggie Öhman, bloggaren Prestationsprinsen, Skolverkets avvisande hållning till uppdraget att samla in och sammanställa nationell frånvarostatistik ”Frånvarande elever går under samhällets radar”.
  2017-08-23
 • Värdet av en vårdplats


  Med jämna mellanrum kommer rubriker om minskat antal vårdplatser, underförstått att det tyder på en nedmontering av vården. I själva verket satsar vi mer pengar på vården för varje år.
  2017-08-23
 • Nyanlända får jobb i Sunne


  Det talas idag mycket om vilka problem flyktingvågen skapat. Att vårt samhälle ”inte klarar uppdraget”. Även i politiken är tongångarna sådana. Det sorgliga är att det verkar som om vi bara kan se ett perspektiv i taget. Det jag saknar är de berättelser vi får när vi besöker avfolkningskommuner där många har sett flyktingarna som en möjlighet, ur ett rent egoistiskt perspektiv. Utan att på något sätt förringa utmaningarna tänker jag dela med mig av ett sådant exempel. Sunne.
  2017-08-21
 • Sommarbarn


  Sommaren har delvis präglats av rubriker om trängsel och stress på förlossningskliniker. Och visst det har varit tufft i sommar, men inte hela tiden och inte överallt.
  2017-08-18
 • Förslag på garanti om tidiga insatser får underkänt


  Igår beslutade regeringen om en lagrådsremiss där det föreslås nya bestämmelser i skollagen om en åtgärdsgaranti i förskoleklassen och lågstadiet. Syftet är gott, men detaljstyrningen som förslaget medför leder till ökad administration och blottar en brist på tillit till skolans medarbetare.
  2017-08-17
 • Styrning med oönskade konsekvenser


  Frågan om statens och kommunernas ansvar för skolan är kanske mer aktuell än någonsin i kölvattnet av Skolkommissionens rapport. När jag nu summerar de diskussioner jag hört i Almedalen tänker jag på en intressant debattartikel av Gunnar Iselau som publicerades i Svenska Dagbladet för några veckor sedan under rubriken ”Staten ska inte ta över kommuners skolansvar”.
  2017-07-06
 • Tilliten i skolan ökar


  Tillit och tillitsbaserad styrning är begrepp som diskuteras inte bara inom skolan, utan även inom andra verksamheter. Regeringen har tillsatt en delegation som ska bedriva försöksverksamheter och så småningom föreslå nya styrmodeller för offentlig sektor. Målet är att styrningen av den offentliga förvaltningen i högre utsträckning ska baseras på tillit. Men vad handlar det om egentligen? Och vad innebär det för skolan? Detta diskuterades på Sveriges Skolledarförbunds seminarium i Almedalen i veckan där jag medverkade i panelen.
  2017-07-05
 • Glöm att det var bättre förr


  Den 2 juni tog min son Kalle sin socionomexamen vid Örebro Universitet. Många skulle säga att han går i mammas fotspår. Jag skulle säga att det gör han inte alls för Kalle går verkligen sin egen väg. Dessutom är han mycket mer förberedd än vad jag var när jag gick ut socialhögskolan 1986 på samma universitet. Mycket har förändrats till det bättre under dessa år det vill jag lova.
  2017-06-30
 • Glädjande dom om kommunala resursskolor


  Igår kom en glädjande dom från Högsta förvaltningsdomstolen: Det strider inte mot skollagens bestämmelser att en kommun inrättar och driver så kallade resursskolor för elever i behov av särskilt stöd.
  2017-06-29
 • Vi måste arbeta längre än 65 år


  Vi blir allt friskare och vi lever allt längre. Det är bra, men innebär samtidigt utmaningar både för individ och samhälle. En äldre befolkning betyder att våra intjänade pensionspengar ska räcka i fler år. Ett ökat antal äldre medborgare innebär ett större behov av olika samhällstjänster som i sin tur kräver att tillräckligt många vill arbeta inom välfärdsyrken och att samhället har råd att bemanna i tillräckligt hög grad. En oförändrad levnadsstandard och bibehållen välfärd förutsätter därför att vi i större utsträckning än i dag arbetar högre upp i åldrarna.
  2017-06-13
 • Vi kan inte sätta nyanlända elever på vänt


  I måndags presenterades en ny ESO-rapport om skillnader i studieresultat mellan inrikes och utrikes födda elever Ankomst och härkomst – en ESO-rapport om skolresultat och bakgrund. Den bekräftar många av de faktorer vi redan vet påverkar elevers skolresultat. Rapporten diskuterades på ett seminarium där myndigheter, forskare och politiker medverkade.
  2017-06-01
 • Vägledande AD-dom om semesterlagen


  Region Östergötland hade rätt att flytta semestern för fem barnmorskor vid Vrinnevisjukhuset. Det framgår av en dom från Arbetsdomstolen.
  2017-06-01
 • Förslag om fjärr- och distansundervisning är alltför begränsade


  Idag lämnade Utredningen om bättre möjligheter till fjärrundervisning och undervisning på entreprenad sitt slutbetänkande. SKL anser att förslagen inte är tillräckligt långtgående. Det skriver vi och Friskolornas riksförbund om i en debattartikel i Svenska Dagbladet som publicerades i fredags.
  2017-05-30
 • Dags att öppna våra hjärtan för dem som byggt vårt samhälle


  Undernäring är ett område där vård och omsorg ofta får kritik och det med rätta. Men att därifrån hävda att 75 000 äldre i Sverige är allvarligt undernärda och att 15 000 av dem riskerar att dö inom en nära framtid, det är siffror vi inte känner igen.
  2017-05-30
 • Engagerade medarbetare skapar en bättre välfärd


  I förra veckan var jag i Östersund och deltog i Arbetsgivarforum, vår konferens som i år hade temat Engagemang.
  2017-05-24
 • Lite bättre varje dag


  Jag är stolt över svensk sjukvård. Inte minst för det utvecklingsarbete som syftar till att ständigt utveckla den, inte blunda för problem utan hitta sätt att angripa och lösa dem. Det må röra sig om högspecialiserad vård med komplicerade förlopp eller något som på ytan verkar banalt, som att utveckla plåster som inte gör ont när de ska tas loss.
  2017-05-23
 • Gör era röster hörda när Skolkommissionen går på remiss


  Nu har det gått nästan en månad sedan Skolkommissionen presenterade sitt betänkande. Vi – liksom många myndigheter, organisationer och kommuner – håller som bäst på att ta ställning till de olika förslagen. Det är ett digert arbete som kräver analys och förståelse för skolans verksamhet. Därför är det viktigt att så många huvudmän som möjligt ger sin syn på förslagen.
  2017-05-19
 • Vi behöver fler som arbetar i välfärden


  Behoven av välfärdstjänster ökar snabbare än någonsin tidigare. Fler barn och äldre kommer att öka kostnaderna för kommuner, landsting och regioner, om alla ska kunna erbjudas samma välfärd som i dag. Det framgår av SKL:s senaste Ekonomirapport.
  2017-05-19
 • Ett stort kliv mot jämlik vård och hälsa


  Tänk när vi inom vården varje gång gör som de som gör det allra bäst. Då kommer fler liv att räddas och livskvaliteten öka, inte minst för dem med långvarigt behov av stöd från sjukvården.
  2017-05-17
 • Rätt kompetens


  Sommaren närmar sig och med det intresset för hur vården ska klara av sina uppgifter i semestertider.
  2017-05-02
 • Två nya kollektivavtal på plats


  SKL har slutit ett nytt avtal med OFR Allmän kommunal verksamhet och förlängt det avtal som tecknades med Svenska Kommunalarbetareförbundet våren 2016 med ytterligare ett år. De båda avtalen gäller fram till våren 2020.
  2017-04-25
 • Komma till rätta med undernäring


  I helgen kom åter rapporter om undernäring bland äldre.
  2017-04-18
 • Nu satsar vi på att höja kompetensen inom vård och omsorg


  Rekryteringsbehovet inom vård och omsorg är stort i kommuner, landsting och regioner. Det behövs bland annat fler vårdbiträden och fler undersköterskor. Tyvärr är det i dagsläget alldeles för få som väljer att utbilda sig till dessa yrken.
  2017-04-07
 • Utökad samverkan med Arbetsmiljöverket inför tillsynskampanjer


  Arbetsmiljöverket har inspekterat runt 2 000 grund- och gymnasieskolor och besökt 300 skolhuvudmän mellan 2013 och 2016. Inspektionerna har berört såväl kommunala som fristående skolor.
  2017-03-30
 • Omställning och utveckling


  Sjukvårdsministern kallade det en jätteuppgift och betonade att regeringen menar allvar med att se till att tillsammans med alla aktörer genomföra en genomgripande förändring.
  2017-03-02
 • Hur hittar vi framtidens kompetens?


  Digitaliseringen har förändrat vårt samhälle drastiskt de senaste åren och kommer att påverka oss än mer framöver. Inte minst kommer det att påverka vårt sätt att jobba och vilka kompetenser vi behöver i välfärden. Utmaningen handlar mer om oss och vårt sätt att jobba, än om att få med oss medborgarna på tåget.
  2017-02-28
 • Följ med på heltidsresan


  SKL har tillsammans med Kommunal lanserat en stor satsning på att driva frågan om heltidsarbete framåt. Heltidsarbete är avgörande för att vi ska kunna möta välfärdens stora behov av personal och för att öka jämställdheten i samhället.
  2017-02-16
 • Barnäktenskap sätter oss på prov


  Vad gör vi med barn som är gifta när de kommer till Sverige? Frågan har vuxit i takt med migrationen och även uppmärksammats i en politisk debatt där även socialtjänsten har stått i skottgluggen. Barnäktenskap är inte rätt och många med mig känner en frustration över detta. Vad säger egentligen lagen och vad kan vi göra?
  2017-02-02
 • Om känslor och fakta, myter och verklighet


  Det finns en rad myter om vårdens vardag, nu senast ventilerade i ett debattprogram i Sveriges Television, där jag deltog för att försöka balansera diskussionen.
  2017-01-27
 • BRF måste stå upp för sitt avtal


  De fackliga parterna Brandmännens Riksförbund (BRF), Kommunal och Vision tecknade under hösten ett nytt kollektivavtal med SKL och Pacta för räddningstjänst i beredskap, RiB 17. Avtalet berör runt 10 000 beredskapsbrandmän.
  2017-01-27
 • Dags att börja arbeta med riskbedömningar


  Många av oss minns nog det klassiska exemplet med Semmelweis som på 1800-talet försökte övertyga sina kollegor att de borde tvätta händerna innan de gick in till förlossningsavdelningen, annars riskerade mödrarna de skulle förlösa att dö i barnsängsfeber.
  2017-01-27
 • En vård att vara stolt över


  Glöm inte bort: Vi har en vård att vara stolt över. De medicinska resultaten är i absolut världsklass, vi genomför kontinuerligt världens största mätning av vårdskador. Den bekräftar bilden: Svensk vård är säker, sommar som vinter. Självklart kan den bli ännu bättre!
  2017-01-23
 • Bättre och billigare?


  Ja, det är möjligt! Inte bara det, utan också helt logiskt och till och med bevisat.
  2016-12-13
 • Vården är bättre än sitt rykte


  9 av 10 nöjda med vårdpersonalens bemötande och vården i stort. Svensk hälso- och sjukvård håller toppklass och det är bland annat tack vare alla professionella undersköterskor, som gör skillnad varje dag.
  2016-11-25

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot