Vad har hänt med Gymnasieutredningens hundra förslag?

För nästan på dagen ett år sedan skrev jag om Gymnasieutredningens betänkande. Utredningen hade lagt sina nästan hundra förbättringsförslag med syftet att få fler ungdomar att fullfölja en gymnasieutbildning.

Två av förslagen återkom i en promemoria från Utbildningsdepartementet under hösten – behörighetsgivande kurser på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program. Båda dessa förslag är viktiga förändringar av gymnasieskolans innehåll.

Promemoria från Utbildningsdepartementet

SKL stödjer förslagen

Att underlätta för elever på yrkesprogram att få grundläggande högskolebehörighet, och på så sätt stimulera fortsatt lärande, ligger helt i linje med målsättningar om att öka ungdomars intresse för yrkesutbildningar och att säkra kompetensförsörjningen på framtidens arbetsmarknad.

I SKL:s yttrande lyfter vi dock ett antal frågor som rör genomförbarhet och konsekvenser. Till exempel saknar vi en diskussion om vid vilken tidpunkt eleven ska välja bland de olika studieupplägg som beskrivs. Detta kan spela stor roll för huvudmännens och skolornas anpassning av sin organisation när yrkesprogrammens omfattning kan uppgå till mellan 2 500 och 2 800 poäng.

SKL:s yttrande: Ökade möjligheter till grundläggande behörighet på yrkesprogram och ett estetiskt ämne i alla nationella program

Genomförs förslaget kommer det ge effekt för elever som påbörjar gymnasieskolan höstterminen 2019, och i realiteten först när de går i år två och tre. Enligt promemorian beräknas att kommunernas kostnader kommer öka med 234 miljoner kronor när förändringen är fullt införd. Men mycket är oklart, till exempel inser jag att det är en ren gissningslek att försöka förutse hur många ungdomar som kommer att lockas av att läsa ett mer omfattande yrkesprogram och hur utfallet blir vad gäller andelen som fullföljer med högskolebehörighet. Som så många andra reformer på skolans område kommer även de aktuella förslagen ställa krav på mer lärarresurser. Det är en fråga som oroar.

Mer att vänta…

Vad gäller övriga cirka 95 förslag från Gymnasieutredningen berättade Erik Nilsson (statssekreterare till gymnasie- och kunskapslyftsminister Anna Ekström) under SKL:s gymnasiekonferens tidigare i veckan att regeringen har för avsikt att lägga en proposition ”inom kort”. Det tolkar jag som att något borde vara på gång inte alltför långt in på det nya året.

SKL:s gymnasiekonferenser 2017

Förstod jag Erik rätt kommer en sådan proposition i nuläget inte gå vidare med förslagen om en ämnesutformad gymnasieskola och enhetliga behörighetskrav till nationella program sett till kraven på antal betyg. Regeringen har troligen avsikten att arbeta vidare i den riktningen, men främsta fokus läggs nog på att först få igenom förslagen om stödåtgärder och stärkande insatser för introduktionsprogrammen.

Gymnasieskolans styrsystem under diskussion

Såväl Gymnasieutredningen som Skolkommissionen har på olika sätt under det gångna året berört frågan om gymnasieskolans styrsystem och planeringsförutsättningar. Erik Nilsson avslutade sitt anförande med en klassisk cliffhanger, då han berättade att man har funderingar om detta på gång inom regeringskansliet, men oklart i vilken form.

Det är alltså spännande tider för gymnasieskolan framöver. Det blir intressant att se vilka förändringar som kommer att speglas i Skolbloggen om ytterligare ett år.

Skribent

Kommentarer

  Du måste vara inloggad för att få kommentera

  Stängd för fler kommentarer

  Vänligen verifiera att du inte är en robot

  300  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!

  Om bloggen

  Jag som bloggar här heter Per-Arne Andersson och är avdelningschef med ansvar för bland annat skola och förskola på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

  • 2018-12-17
   Regeringen bör gå vidare med förslag om unga utanför studier och arbete
   I februari lämnade samordnaren för unga som varken arbetar eller studerar sitt slutbetänkande. Det tog tid innan det skickades ut på remiss, så vi gjorde först en skrivelse till gymnasieministern där vi lyfte några av de viktiga förslagen. I fredags beslutade SKLs styrelse om vårt yttrande.
   Avslutande vägledningssamtalSamordnaren presenterar flera angelägna förslag. Ett av de viktigaste tycker jag är att införa avslutande vägledningssamtal för de ungdomar som funderar på att avbryta sin gymnasieutbildning. Det är angeläget att ungdomar får veta vilka alternativ de har och får kunskap om det kommunala aktivitetsansvaret (KAA). Min förhoppning är att skolornas förebyggande arbete kommer att stärkas för att fler ungdomar ska fullfölja sin utbildning. Kanske är det även några elever som ångrar sig på tröskeln när de sitter i det avslutande vägledningssamtalet.Vägar vidare och bättre uppföljningSamordnaren lyfter vikten av att stärka vägarna från språkintroduktion till vidare studier och arbete. Mot bakgrund av detta har SKL tagit initiativ till det treåriga ESF-projektet IMprove som ska genomföras i fyra regioner – Skaraborg, Värmland, Skåne och Södermanland. Ambitionen är att ta fram metoder som kan spridas till andra.Det finns också stora utmaningar i KAA-arbetet. SKL tycker att Skolverket behöver skifta fokus från att bara kräva in statistik från kommunerna till att ge ett effektivt implementeringsstöd. Något som kan underlätta KAA-arbete och som SKL i flera år framhållit är betygsdatabasen (BEDA), ett register med uppgifter om en person har examensbevis, slutbetyg och andra betygshandlingar från gymnasieskolor. Denna databas behöver göras tillgänglig för kommunerna utan kostnad och även omfatta vuxenutbildningen. Via registret får kommunen information om vilka ungdomar som kan behöva insatser för att nå examen och vilka som har avslutat sin utbildning. Fokus kan då läggas på konkreta insatser istället för på kartläggningsarbete. Kanske borde BEDA också flyttas från UHR till Skolverket för att underlätta kopplingen till utvecklingsarbetet.Nationell statistik om skolfrånvaroAtt eleverna är närvarande i skolan är en förutsättning för att de ska fullfölja sin utbildning. SKL vill gå längre än samordnaren – vi anser att Skolverket bör få i uppdrag att nationellt samla in uppgifter om frånvaro i grund- och gymnasieskolan samt motsvarande skolformer. Detta lyfter jag och några andra samhällsaktörer i en debattartikel i Svenska Dagbladet. Nationell statistik skulle vara en viktig pusselbit för att utveckla det förebyggande arbetet.Tvärsektoriellt tänkande och kunskapscentrumJag ser glädjande nog alltfler exempel på ett tvärsektoriellt tänkande där utbildningspolitik och arbetsmarknadspolitik möts, bland annat i OECDs Jobs Strategy som lanserades nu i december. SKL har också lyft detta perspektiv genom DUA-arbetet.Det är dags att ta nästa steg och skapa en bättre nationell samordning utifrån erfarenheterna av arbetet inom Plug In. SKL kommer därför att skapa ett kunskapscentrum för att förebygga studieavbrott. Jag hoppas och tror att vi under 2019 kommer att få med oss regeringen och dess myndigheter på ett bra sätt i detta arbete. Det ligger i allas vårt intresse att fler ungdomar kommer vidare från en ibland trasslig skolgång till vidare studier och etablering på arbetsmarknaden.
   Insatser för unga kräver ekonomiska förutsättningar
   Läs mer
  • 2018-12-14
   Komvux kan bli lösningen på många samhällsproblem
   Vuxenutbildningen förväntas spela en avgörande roll för flera stora samhällsutmaningar, som nyanländas etablering, individers möjlighet att byta yrke och kompetensförsörjningen till arbetslivet.
   Det är i dagsläget fler som studerar inom vuxenutbildningen än inom gymnasieskolan. Trenden är ett fortsatt ökat elevantal, där många elever är födda utomlands.I dag presenterade SKL sitt remissvar till komvuxutredningen, där förbundet är positiva till flera av utredningens förslag:SKL:s remissvar: En andra och en annan chans - ett komvux i tiden (SOU 2018:71)För att komvux ska bli det effektiva verktyg som förväntas vill jag så här i jultider skicka med en önskelista till kommande regering:
   • Utveckla möjligheterna till stöd inom vuxenutbildningen. Behovet av utökat stöd inom vuxenutbildningen har accelererat. Ett allt större flöde av elever till sfi och allt fler elever med bland annat psykisk ohälsa och tidigare skolmisslyckanden ställer krav på stora anpassningar för att målgruppen ska kunna fullfölja utbildningen. Det behövs nationella insatser för att utveckla stödfunktionerna inom vuxenutbildningen.
   • Förbättra framförhållningen i statsbidragen . Kommunerna får ansöka om statsbidrag i december eller under pågående år, långt efter att de kommunala budgeterna är tagna. Och sedan undrar man varför pengarna inte går åt. Det behövs tid för att rekrytera lärare, samverka och organisera verksamheten.
   • Förbättra villkoren för yrkesvux. Stuprören inom bidraget behöver undanröjas, så att Skolverket kan fördela medlen direkt utifrån söktryck och där behoven finns. Det finns även behov av att höja ersättningen för yrkesvux i kombination med sfi/sva och att ge ersättning för språkstöd. 45 procent av de som läste yrkesvux förra året var utrikesfödda.
   • Öka långsiktigheten i yrkesvux. Antalet platser har varierat stort de senaste åren och det skulle även hjälpa kommunerna om statsbidraget sträckte sig längre än ett år. Speciellt eftersom yrkesvux kräver långsiktiga investeringar som lokaler och uppbyggnad av dyrare utbildningar.
   • Tillsätt inte nya utredningar som överlappar de pågående. Det pågår för närvarande flera utredningar om vuxenutbildningen, till exempel Lars Stjernkvists utredning och sfi-utredningen. Låt dem arbeta klart innan fler utredningar tillsätts.
   • Uppmärksamma vuxenutbildningen i statliga satsningar. Det är problematiskt när vuxenutbildningen inte får del av statliga satsningar på skolan. Till exempel omfattades inte vuxenutbildningen av lärarlönelyftet, vilket har betydelse för att rekrytera lärare, och den är inte alltid en del av nationella skolutvecklingssatsningar.
   • Öka möjligheterna att studera parallellt med arbetet. Möjligheterna att studera parallellt med jobbet bör vara kopplat till ett flexibelt studiestödssystem som möjliggör yrkesväxling för vuxna.
   Slutligen hoppas jag på incitament till ökad samverkan och att statens styrdokument ger utrymme för flexibilitet och möjlighet till regionala och lokala anpassningar. Våra regioner och kommuner ser väldigt olika ut och kan ha behov av olika utbildningsinsatser.Vuxenutbildningen firar i år 50 år och har utvecklats konstant efter hur det svenska samhället sett ut och hur omvärlden har förändrats. Det behöver den fortsätta göra. Förändringarna i utbildningssystemet behöver dock ske med eftertanke och med framförhållning. På så sätt når vi högsta möjliga kvalitet och långsiktigt goda resultat som gagnar både individer och samhälle.
   Läs mer
  • 2018-11-29
   Digitaliseringsläget på förskolor och skolor – hur ser det ut?
   Konkreta verktyg som ger kommuner ett bra stöd och en inblick i vilka utmaningar som finns när det gäller skolans digitalisering. Det är LIKA-verktygen det.
   Jag är stolt över att SKL tillsammans med våra medlemmar, tagit fram och kontinuerligt utvecklar dessa verktyg, som på en och samma gång ger medlemmarna lokala handlingsplaner och oss insikt i vad som kan behöva prioriteras från vårt håll.När vi nu sammanställt data, baserad på ett par tusen rektorers och förskolechefers delade värderingar i LIKA, it-tempen för skola och förskola, ser jag några glödlampor inom områden som är av lite extra intresse..Vikten av att skapa förutsättningarResultaten visar det som vi ser och hör om i så många sammanhang – nämligen att vi är bäst när det gäller infrastruktur, men att det behövs tydligare stöd kopplat till ledning och styrning. Att som ledare skapa förutsättningar för kontinuerlig kompetensutveckling, kollegialt utbyte, säkerställa att tillgång till teknisk och pedagogisk support finns och så vidare. Förhållandevis enkla insatser, som att till exempel diskutera digital kompetens på medarbetarsamtal, har inte alls så höga resultat som man skulle önska och tro.En slutsats är att det finns att göra både lokalt och nationellt. Samtidigt är det positivt att se allt ”det gröna”, de områden där man som rektor och förskolechef anser sig vara på god väg eller har uppnått. Och att det, trots allt, bara är ett fåtal områden där rektorerna anger att man inte planerar för eller tycker att insatser är relevant. För mig ger det känslan av att vi har ett skolväsende på gång.Mer än bara skattningLIKA är dock mer än bara skattningsverktyg där vi kan hämta data och se nuläge. De kan även vara ett stöd på vägen nu när verksamheten anpassar sig till nya styrdokument och förbereder sig inför att ta emot digitaliserade nationella prov.Arbetar man med verktygen fullt ut, är de ypperliga stöd även på huvudmannanivå och därmed ett givet stöd som ingår i vårt arbete med den nationella handlingsplanen, #skolDigiplan.Gör som jag, se webbsändningen där Johanna Karlén och Susanna Frigghe reflekterar kring ett axplock ur sammanställningen av de 2115 delade värderingarna och se vilka glödlampor du tar med dig framåt!
   Läs mer
  • 2018-11-26
   Samordnad individuell plan (SIP) behövs i förskolan och skolan
   Förskolan och skolan möter en del barn och elever som behöver insatser från flera olika samhällsaktörer. I dagsläget är socialtjänsten och hälso-och sjukvården skyldig att ta initiativ till samordning av insatser, däremot inte skolan. Det är dags att införa en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen.
   Ibland behöver förskolan eller skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården samordna sin insatser för att det ska bli så bra som möjligt för det enskilda barnet och eleven. För barns och ungas bästa och med utgångspunkt i konventionen om barnets rättigheter måste berörda aktörer samverka i positiv anda.En fungerande samverkan mellan samhällets olika aktörer förenklar för barn, unga och deras familjer då de inte själva behöver samordna insatser som ges av olika huvudmän.Inför bestämmelse om SIP i skollagenSedan den 1 januari 2010har socialtjänsten och hälso- och sjukvården en skyldighet att upprätta en samordnad individuell plan (SIP) men förskolan och skolan har inte samma skyldighet och möjlighet. En del kommuner och regioner har slutit överenskommelser för att skolan ska ha en möjlighet att initiera SIP, men det är i nuläget inget lagkrav. Det vill SKL ändra på.Vi har därför gjort en skrivelse till Regeringskansliet om en bestämmelse om samordnad individuell plan (SIP) i skollagen, i likhet med den som finns i socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen.SKL vill att Utbildningsdepartementet och Socialdepartementet ska ta ett gemensamt initiativ till att införa en bestämmelse om SIP i skollagen. Vi anser att bestämmelsen ska gälla både förskolan, skolan och vuxenutbildningen. Den behöver synkroniseras med hälso- och sjukvårdslagen samt socialtjänstlagen.Min förhoppning är att samhällets insatser ska kunna göra skillnad på ett bättre sätt. SIP kan blir ett viktigt verktyg för samordnade insatser som rör barn, ungdomar och vuxenstuderande.Inför en skyldighet för förskola och skola att initiera samordnad individuell plan (SIP) (PDF, nytt fönster)
   Läs mer
  • 2018-11-15
   Utmärkt att Skolverket vill tillåta mer fjärrundervisning
   Skolverket bedömer att fjärrundervisning ökar elevers tillgång till såväl utbildning som undervisning av behöriga lärare och vill att regeringen tillåter fjärrundervisning i flera ämnen. Nu är det viktigt att den kommande regeringen skyndsamt lyssnar på sin myndighet och kraven från skolans huvudmän.
   Skolverket har redovisat sin uppföljning både av den fjärrundervisning som är tillåten idag i språkämnen och den försöksverksamhet som har pågått sedan höstterminen 2016.Skolverkets redovisning av uppdrag om fjärrundervisning (PDF, nytt fönster)Slutsatserna är tydliga. Fjärrundervisning gör att huvudmän och rektorer kan erbjuda eleverna ett flexibelt utbud av kurser och bättre tillgång till modersmålsundervisning.Jag har tidigare på bloggen skrivit om vad fjärrundervisning innebär på Värmdö skärgårdsskola som har deltagit i försöksverksamheten. Min bild är att många tyvärr har en grund uppfattning om vad fjärrundervisning är i praktiken Min uppmaning är att lyssna på de elever, lärare, rektorer och huvudmän som verkligen prövat – och behöver – fjärrundervisning.Fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnenSkolverket delar SKLs uppfattning att fjärrundervisning bör tillåtas i fler ämnen. I vilken utsträckning SKL vill öka möjligheterna till fjärrundervisning framgår i vårt yttrande över Entreprenad, fjärrundervisning och distansundervisning (SOU 2017:44). Vi kommer även att lyfta arbetet med fjärrundervisning i den digitala handlingsplanen som nu tas fram.Nu är det bråttomDen 25 januari i år publicerade Svenska Dagbladet debattartikeln ”Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolan”.Mer fjärrundervisning måste tillåtas i skolanArtikeln är underskriven av 75 kommunalråd, som framhåller att regeringen skyndsamt måste lägga fram en proposition. För närvarande pågår ett sådant arbete i regeringskansliet och en proposition om fjärr- och distansundervisning presenteras förhoppningsvis för riksdagen i början av 2019.Det är bråttom, för den pågående försöksverksamheten löper ut till sommaren 2019 och behoven av att öka möjligheterna till fjärrundervisning är stora. Skollagsändringar måste träda i kraft senast den 1 juli 2019. Utifrån Skolverkets uppföljning och huvudmännens erfarenheter kan regering och riksdag nu ta nästa steg. Det finns ingen anledning att vänta.
   Läs mer
  • 2018-11-01
   Speciallärare vinner Guldäpplet 2018
   Ni vet en sådan person som ger det lilla extra. Det lilla extra som får eleverna att bli genuint engagerade och motiverade för sin egen skull. En sådan person som har mod att göra annorlunda och med eleverna som medskapare våga bjuda in hela omvärlden till att ta del av deras högaktuella och intressanta arbeten.
   En sådan person är Maria Glawes och det är därför hon är årets vinnare av lärarpriset Guldäpplet.Maria Glawe är speciallärare med inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare på Söderslättsgymnasiet i Trelleborg. Med eleverna som medskapare har Maria utvecklat ett innovativ arbetssätt där inkluderande lärmiljöer, literacyutveckling, lärande för hållbar utveckling och digital kompetens är i fokus och där omvärlden välkomnas.Hon vill skapa engagemang och kollegialt samarbete med sina kollegor.Jag vågar göra någonting annorlunda, vill samarbeta med mina kollegor, försöka skapa möjligheter där vi kan jobba med helhet och sammanhang, där vi kan jobba med eleverna som aktiva medskapare.Anna Bergström, speciallärare, inriktning språk-, läs- och skrivutveckling och förstelärare, Lejonströmsskolans grundsärskola i Skellefteå och Daniel Nilsson, speciallärare i matematik och förstelärare, på Stagneliusskolan i Kalmar, delade på andraplatsen.Vinnare av juryns särskilda prisDrivkraften och viljan att få digitaliseringen att hända, i samspel med hela organisationen, det är att tålmodigt hålla i och hålla kvar med stor målmedvetenhet, med mod och tillit till sina kollegor och sin personal.Amelie Wahlström, rektor i Karlstad, tog emot juryns särskilda pris för att hon, som rektor, visat prov på ett ledarskap som krävs för att lyckas i det genomgripande digitaliserings- och förändringsarbete som skolan står inför.Vinnaren av Guldäpplet 2018 presenterades måndag 29 oktober på Skolforum, Stockholmsmässan i Älvsjö.Drygt hundra engagerade och kompetenta lärare från hela landet som nominerades till lärarpriset Guldäpplet 2018.GuldäppletGuldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är:
   • Specialpedagogiska skolmyndigheten
   • Lärarförbundet
   • Lärarnas Riksförbund
   • Sveriges kommuner och landsting
   • Statens medieråd
   • Gleerups Utbildning AB
   • ILT Inläsningstjänst AB
   • Netsmart AB
   • Studentlitteratur AB
   • samt Föreningen DIU och Stiftelsen DIU, grundare och koordinator.

   Läs mer
  • 2018-10-29
   Bild från scenen på Komvux 50 år
   Komvux 50 år – mer aktuellt än någonsin
   Komvux fyller 50 år i år. I förra veckan anordnade Skolverket, SKL och ViS en konferens på detta tema, med inslag av både historia, nutid och framtid. Det är väl värt att fira att vi har en av världens bästa vuxenutbildningar.
   Mycket har hänt sedan komvux startadeKonferensen visade att mycket har hänt sedan komvux startade 1968. Komvux har gått från korrespondenskurser och kvällsundervisning, till bland annat lärcentrum och yrkesvux med språkstöd. Vuxenutbildningen har idag fler elever än gymnasieskolan. Den har också fått en ökad betydelse för fler politikområden, inte minst arbetsmarknad och integration.Mer aktuellt än någonsinDet var en stor uppslutning på konferensen. De olika talarna visade på att det finns en otrolig kraft i vuxenutbildningen. Kärnvärden med individanpassning och flexibilitet är lika aktuella nu som då.Framöver behöver vuxenutbildningen fortsätta utvecklas. Några framtidsspaningar från konferensen var behovet av mer regional samverkan och ett ökat stöd till deltagarna inom vuxenutbildningen. En annan framtidsfråga som kom upp var behovet av att utveckla studiestödssystemet för att stödja det livslånga lärandet.
   Läs mer
  • 2018-10-22
   Socioekonomisk resursfördelning - kommuner behöver göra olika
   I veckan släppte vi på SKL en rapport om i vilken utsträckning som kommuner tillämpar socioekonomiska resursfördelningsmodeller.
   Rapporten Socioekonomisk resursfördelning i skola och förskolaRapporten visar i korthet att sex av tio kommuner har sådana modeller för grundskolan, och nästan fem av tio när det gäller förskolan. Hur stor andel av resurserna som fördelas utifrån socioekonomiska faktorer varierar, från några procent upp till över 20 procent.Jag kan tänka mig att dessa resultat förvånar eller rentav provocerar en del. Hur kan kommunerna göra så olika? Inte konstigt att likvärdigheten brister! Men det är just den typen av kategoriska synsätt som vi vill nyansera med vår rapport.Ja, kommunerna gör olika. För att de behöver göra olika. Stora kommuner med påtaglig skolsegregation som vet att de behöver ha en resursfördelning som kompenserar för skillnader i förutsättningar har också det, i många fall dessutom sen många år tillbaka, långt innan skollagen ändrades 2014.Medan det i andra änden finns små, varav en hel del riktigt små kommuner, som inte har det behovet. För att man har få skolor och förskolor, för att det inte finns några systematiska skillnader i barn- och elevsammansättningen eller för att man kompenserar för skillnader i förutsättningar på andra sätt.Ger socioekonomisk resursfördelning resultat?Allt detta går att läsa mer om i vår rapport. Det som jag tror är det viktiga framöver är att kraftsamla kring att differentierad resursfördelning verkligen ger resultat i form av förbättrad likvärdighet. Nyckeln till det stavas systematiskt kvalitetsarbete.För hur en verksamhet använder sina resurser, vilka resultat det ger och om det utifrån det behöver skruvas och justeras i organisation och arbetssätt – det är ju just det som är det systematiska kvalitetsarbetet. Och det i grunden oavsett om man har en socioekonomisk resursfördelning eller inte.Men när man har en sån modell, som ju innebär att vissa skolor får mer pengar än andra, är det extra viktigt att systematiskt ta reda på vilka insatser som verkligen funkar och ger effekt i form av förbättrad likvärdighet. Visst, varje skola är unik, men finns det ändå gemensamma nämnare och framgångsfaktorer? Och omvänt, finns det stötestenar eller fällor som bör undvikas?Om du arbetar på en skola eller förskola eller i en kommun som har hittat modeller, arbetssätt och metoder som ni ser gör faktisk skillnad, hör gärna av dig till någon av mina medarbetare. Vi är alltid intresserade av att ta del av erfarenheter och lärande exempel.
   Läs mer
  • 2018-10-18
   Gymnasieskolan i hetluften
   Årets gymnasiekonferens har nu avslutats. Under två späckade dagar har ansvariga för gymnasieskolan från huvudmän och nationell nivå samlats i Stockholm och för att diskutera angelägna och aktuella frågor. Och det är ganska många.
   Viktigt med långsiktighetÄr det något som jag tror är viktigt för gymnasieskolan är det långsiktighet. Och stabilitet. Det känns som att gymnasieskolan ständigt är i stöpsleven. Den ketchupeffekt som jag skrev om i tidigare blogginlägg inträffade i somras då ett antal lagändringar infördes med kort varsel.Det blev därför en hel del juridik under de båda dagarna. Till exempel om innebörden av den så kallade gymnasielagen (den som ger ensamkommande ungdomar i gymnasieåldern en ny möjlighet att få uppehållstillstånd). Det jag tycker är slående är hur kommunernas medarbetare, trots oklarheter i regelverket, hittar praktiska lösningar som ser till elevernas bästa. Här vill jag passa på att säga att kommunerna ska ha en eloge för hur de hanterat den starka press som såväl gymnasieskolan och andra skolformer satts under de senaste åren. På vår hemsida samlar vi nu ”Frågor och svar” om den så kallade gymnasielagen och vi planerar ytterligare insatser framöver i denna fråga.Kommunerna rullar inte tummarnaUnder de båda dagarna blev det också tydligt att det, oavsett utredningar och eventuella framtida reformer av olika slag, pågår ett ständigt utvecklingsarbete i gymnasieskolan. Vi fick höra flera exempel, bland annat från kommuner som genom Plug In minskat avhoppen, om framgångsrika samarbeten med näringslivet och hur man lyckats nå framgång på introduktionsprogrammen.Även om utmaningarna är många är det tydligt att kommunerna inte sitter och rullar tummarna i väntan på att staten ska komma med lösningar. Kommunerna själva eller i samverkan med andra visar kreativitet och handlingskraft.Utmaningar och framtidÄven om Sverige ser olika ut – stora och små kommuner, grad av friskoleetablering och så vidare – är vissa utmaningar gemensamma. Det handlar om ekonomi och kompetensförsörjning. Ökade löner, investeringar och ett system som gör att spelregler vad gäller elevantal ändras hela tiden pressar ekonomin i kommunerna. Lärarbristen är stor.Dessa frågor gick som en röd tråd under hela konferensen. Det är tydligt att vi behöver hitta nya lösningar på organisation och arbetssätt.
   • Behöver vi organisera i större enheter?
   • Hur kan vi använda digitaliseringen på ett klokt sätt?
   • Hur kan gymnasieskolan och vuxenutbildningen samverka för att möta lärarbristen?
   • Ska vi ha större kluster av skolor med yrkesutbildning i nära samarbete med branschen?
   Prata med kommunernaSist men inte minst. Några sammanfattande reflektioner:
   • Inga större reformer – skruva och ändra på saker kontinuerligt istället.
   • Ta ansvar utifrån respektive roller. Staten bör lita på att kommunerna tar sitt ansvar. Det är svårt med dubbla spelplaner som skapar mer regleringar än vad som är rimligt.
   • Vrid diskussionen om skolan så att den handlar om kvalitet, effektivitet och ledarskap
   • Prata med huvudmännen inför beslut och reformer. Huvudmännen är de som har koll på nuläge, vad som är möjligt och tar ansvar på riktigt.
   Dokumentation: Gymnasiekonferens 2018
   Läs mer
  • 2018-09-24
   Med gemensamma krafter för att möta lärarbristen
   I förra veckan tecknade SKL och lärarnas fackliga organisationer ett treårigt avtal för över 200 000 kommunalt anställda lärare. Under nio månaders förhandlingar, först på egen hand, och sedan med hjälp av medling, har en lång rad frågor diskuterats. I princip alla har handlat om hur vi gemensamt bäst möter lärarbristen.
   Åtgärder för att möta lärarbristen är verkligen en nyckel till framtidens skola. Det är därför oerhört viktigt att vi är överens med lärarnas organisationer om att vi behöver arbeta gemensamt för att trygga kompetensförsörjningen. Det handlar om en rad olika åtgärder. Ingen kan tro att det löser sig med en eller annan generell insats. Det kommer heller inte räcka med att enbart rekrytera nya lärare. Inte ens om ingen skulle byta jobb eller lämna läraryrket skulle det vara tillräckligt. Arbetskraftsbristen är stor på hela arbetsmarknaden och läraryrket är inget undantag.Det behövs en mångfald av åtgärder – och olika i olika kommunerNu är vi överens om att vi – arbetsgivare och fackliga parter – både nationellt och lokalt ska arbeta med olika strategier för att trygga kompetensförsörjningen. Från centralt håll ska vi ge stöd och bidra med verktyg för arbetet. Lokalt ska parterna komma överens om hur man ska arbeta och följa upp. Det kommer att se olika ut i olika kommuner och det måste det göra. Utöver vissa generella åtgärder kommer man behöva utgå från lokala behov och förutsättningar. Vad som behövs i en kommun i form av åtgärder, behövs inte i en annan. Där finns istället andra behov som kräver andra insatser.25 procent av landets grundskolor har färre än 100 elever. Det påverkar självfallet vilka åtgärder som krävs jämfört med om en kommun har en eller många skolor med en handfull eller fler parallellgrupper.De allra flesta kommuner är redan igång med olika strategier för att möta lärarbristen. Det handlar om förbättringar i arbetsmiljön, förändringar i arbetsorganisationen, satsningar på vidareutbildning för lärare som behöver komplettera sin kompetens, tillskott av olika yrkesgrupper som kan avlasta lärare vissa arbetsuppgifter eller att snabbare få lärare med utländsk utbildning i skolan. Det är både viktigt och klokt att vi nu, med stöd i ett centralt avtal, får till en bra dialog med lärarnas fackliga organisationer och kan arbeta med gemensamma krafter för detta i varje kommun.Lokal lönebildning tjänar både lärare och skolan välLönen är en del av det som påverkar läraryrkets attraktivitet. I avtalet finns inga angivna nivåer för löneutfall, och lönesättningen ska fortsatt vara individuell och differentierad. Det är så vi har arbetat de senaste åren och det har tjänat både lärarna och skolan väl. Grundskolelärare har i genomsnitt höjt lönen med 8 400 kronor de senaste fem åren. Den genomsnittliga ökningen för gymnasielärare ligger på 8 100 kronor under samma period. Sedan 2011 har kommunerna satsat 15 miljarder på lärarlöner utöver industriavtalets nivå och utöver statliga lärarlönesatsningar.En av många strategier kommer att vara att använda digitaliseringens möjligheter för att möta lärarbristen. Det tror jag blir en viktig väg för många kommuner att gå. Om elever – inte minst i glesbygd – ska få undervisning av utbildade lärare och om lärare ska kunna få vettiga heltidstjänster, så är digitaliseringen ett bra verktyg, exempelvis genom fjärrundervisning av god kvalitet.Fokus utifrån det nya läraravtalet läggs nu på brett samarbete och samverkan på alla nivåer. Så tar vi ansvar för kompetensförsörjningsutmaningen med samlad kraft. Det kommer att göra svensk skola bättre, öka likvärdigheten och höja attraktionskraften i läraryrket.
   Läs mer

  Prenumeration

  Skribenter

  Sidfot