Publicerad: 23 november 2018

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner, landsting och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom följande områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård: folkhälsa samt hälso- och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
  • Skola: grundskola, gymnasieskola
  • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
  • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Publiceringskalender

Det finns en policy för publicering av jämförelser av kvalitet och resursanvändning i hälso- och sjukvård och socialtjänst. Policyn är beslutad av SKL, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten, Vårdföretagarna samt Famna.

Policy för Öppna jämförelser inom hälso- och sjukvård samt socialtjänst (PDF, nytt fönster)

Syftet med Öppna jämförelser

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera landsting och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

Den första Öppna jämförelser publicerades i juni 2006. Det var kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Rapporterna om grundskolan och äldreomsorgen publicerades i juni 2007.

Vår avsikt är att jämförelserna ska återkomma regelbundet och att vi successivt ska utveckla bättre indikatorer och bättre statistik. På så vis kan vi ge en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet och effektivitet. Vi prioriterar stöd till våra medlemmar vad gäller användandet av resultaten högt.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot