Publicerad: 16 april 2019

Öppna jämförelser

I Öppna jämförelser kan du jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom olika verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för.

Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

  • Företagsklimat
  • Hälsa och sjukvård: folkhälsa samt hälso- och sjukvård
  • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbetet, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
  • Skola: grundskola, gymnasieskola
  • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och funktionshinderområdet
  • Jämställdhet: politisk representation, arbetsvillkor och service till invånarna.

Publiceringskalender

Syftet med Öppna jämförelser

Syftet med Öppna jämförelser är att stimulera regioner och kommuner att analysera sin verksamhet, lära av varandra, förbättra kvaliteten och effektivisera verksamheten.

Medborgarna i ett demokratiskt samhälle har dessutom rätt till full insyn i vad gemensamt finansierade verksamheter åstadkommer - helt enkelt vad man får för pengarna.

Den första Öppna jämförelser publicerades i juni 2006. Det var kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Rapporterna om grundskolan och äldreomsorgen publicerades i juni 2007.

Vår avsikt är att jämförelserna ska återkomma regelbundet och att vi successivt ska utveckla bättre indikatorer och bättre statistik. På så vis kan vi ge en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet och effektivitet. Vi prioriterar stöd till våra medlemmar vad gäller användandet av resultaten högt.

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK)

Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) redovisar och jämför resultat inom områden som är av stort intresse för invånarna. KKiK är ett nationellt projekt som omfattar cirka 260 kommuner. De utmanar sig själva genom att ta fram och jämföra resultat för att lära och utveckla verksamheten.

Resultaten har ambitionen att i ett övergripande perspektiv beskriva kommunens kvalitet och effektivitet i jämförelse med andra kommuner.

Det här är KKiK

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Hanna Lundborg
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot