Publicerad: 20 juni 2017

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2016

Den sjunde gemensamma rapporten från SKL och Socialstyrelsen visar att vården och omsorgen om äldre fortsätter att förbättras.

Ladda ner rapporten Öppna jämförelser 2016 - vård och omsorg om äldre

Nästan alla kommuner använder kvalitetsregister för att säkra vården och omsorgen i särskilt boende, och allt fler använder kvalitetsregister även i den kommunala hemsjukvården.

Det är fortfarande skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen och det fortsätter att vara skillnader i kvalitet mellan landets kommuner på nästa alla indikatorer.

Rapporten beskriver kvaliteten inom vården och omsorgen om äldre med 30 färgsatta indikatorer, samt 15 bakgrundsmått som är användbara i den lokala analysen. Alla indikatorer i 2016 års rapport är jämförbara med förra årets.

Årets rapport finns bara som pdf, det finns alltså ingen tryckt rapport. En annan nyhet är att i den separata excelfilen, som presenteras nedan, finns för första gången resultat uppdelat för stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö.

Sammanhållen vård och omsorg om sjuka äldre

Även i 2016 års rapport finns indikatorer som speglar den sammanhållna vården och omsorgen om äldre med omfattande behov. Rapporten har 15 indikatorer som belyser kvaliteten där samordning mellan hälso- och sjukvården och äldreomsorgen krävs. Det gäller bland annat förskrivning av olämpliga läkemedel till äldre, vård och omsorg vid stroke och risk och åtgärder för att förebygga bland annat fall och undernäring.

På flera av indikatorerna finns betydande skillnader mellan kommuner, landsting och regioner. Dessa indikatorer är ett bra underlag för diskussion och gemensam analys mellan kommun och landsting och mellan olika yrkesgrupper som måste samordna sina insatser kring den äldre.

Några resultat från rapporten

Äldreomsorgen får fortsatt goda omdömen av de äldre som har hemtjänst och de som bor på särskilt boende. På flera indikatorer är resultatet på riksnivå oförändrat jämfört med föregående år. Men det finns skillnader mellan män och kvinnor, och kommunernas resultat.

  • Antalet äldre över 65 år som drabbas av frakturer på lår och höft minskar, vilket är glädjande. Men det är nästan dubbelt så många  kvinnor som drabbades av fraktur på lår och höft, jämfört med män. Under mätperioden fick 884 av 100 000 personer över 65 år en fraktur i på lår och höft, jämfört med 910 i förra mätperioden.
  • Av de äldre som bor på särskilt boende är 62 procent nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar, männen är lite mer nöjda än kvinnorna, 64 procent jämfört med 62 procent av kvinnorna. Resultatet är oförändrat jämfört med förra året. Spridningen mellan kommunernas värden varierar från 38 till 87 procent av de äldre som är nöjda med måltidsmiljön och hur maten smakar.
  • Vården i livets slut fortsätter att förbättras. Det är allt fler som erbjuds smärtskattning sista levnadsveckan, 43 procent, vilket är 4 procentenheter högre än förra årets resultat. Det är ingen större skillnad mellan kvinnor och män.
  • Olämpliga läkemedel till personer över 75 år som har äldreomsorg, fortsätter att minska. Det är vanligare att äldre med hemtjänst förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med äldre som bor i särskilt boende. I indikatorn ingår fyra läkemedel som Socialstyrelsen listat som olämpliga, bland annat benzodiazepiner och Tramadol. Av kvinnor med hemtjänst får 10,6 en förskrivning på olämpliga läkemedel, jämfört med 9,1 procent till män med hemtjänst. I särskilt boende är det något vanligare att män förskrivs olämpliga läkemedel, 9,1 procent jämfört med 8,7 procent till kvinnor i särskilt boende.

En kunskapsbaserad vård och omsorg

I årets rapport finns resultat från 130 kommuner som använder kvalitetsregistret Senior Alert i den kommunala hemsjukvården. Det innebär att risk för bland annat fall och undernäring upptäcks och åtgärdas. Men det är stora skillnader mellan kommunerna. I den kommun med bäst resultat i hemsjukvården åtgärdas 95 procent av alla risker som upptäcks, bland annat när det gäller risk för fall, undernäring och trycksår.

Allt fler kommuner och enheter arbetar kunskapsbaserat, genom att registrera insatser och åtgärder i kvalitetsregister. Detta ger en säkrare och bättre vård och omsorg, och en bättre hälsa och livskvalitet för de äldre.

Lokala och regionala analyser

I den analysen bör fokus ligga på, dels de egna tidigare resultaten, dels relationen till andra jämförbara kommuner. Det är också relevant att relatera resultatet till lokala och regionala mål för berörda indikatorer. Har en kommun, eller ett län, lyckats nå ett högt värde på en indikator är det värdet möjligt att uppnå för andra. Analyser av bakomliggande orsaker till resultatet är nödvändiga för att kunna prioritera rätt åtgärder när man vill förbättra det egna resultatet.

Bakgrund

Rapporten Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och landsting och regioner. Syftet med Öppna jämförelser är bland annat att skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre, och att bidra till förbättring och lärande. Rapporten vänder sig  huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och landsting.

Tabellbilaga Kommunresultat (Excel 97-2003, nytt fönster)

Tabellbilaga Kommunresultat län (Excel 97-2003, nytt fönster)

Tabellbilaga Könsuppdelad (Excel 97-2003, nytt fönster)

Indikatorbilaga (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Tjänster

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot