Publicerad: 21 juni 2017

Öppna jämförelser 2017 för äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård

Årets Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att knappt hälften av
kommunerna erbjuder multiprofessionella team som stöd till personer med demenssjukdom i ordinärt boende.

Öppna jämförelser äldreomsorg inklusive kommunal hälso- och sjukvård 2017, Socialstyrelsen

Undersökningen visar också att många kommuner har förbättrat sina rutiner för att säkra kvaliteten inom flera områden, bland annat samordning med andra aktörer och personalens agerande vid indikation på missbruk.

Det är glädjande att så många kommuner erbjuder team som samlar olika kompetenser kring den äldre. Att arbeta i team är ett arbetssätt som har stöd i aktuell forskning. Drygt var tredje kommun har aktuella rutiner för hemtjänstpersonalens agerande vid indikation på våld. Det är samma nivå som förra året.

Fler kommuner än tidigare har aktuella rutiner för samordning i enskilda ärenden när äldre personer med insatser från äldreomsorgen också har ett pågående missbruk. I år frågades för första gången om kommunen erbjuder en enkel fotundersökning till personer med hemtjänst eller som bor på särskilt boende och som också har diabetes.

För äldre som bor i särskilt boende erbjuder 27 procent av kommunerna enkel fotundersökning, och till äldre med diabetes och hemtjänst erbjuder 21 procent av kommuner enkel fotundersökning.

Årets Öppna jämförelser från Socialstyrelsen visar att systematisk uppföljning inom äldreomsorgen fortsätter att vara ett område som behöver utvecklas. Modellen Individens behov i centrum, som utarbetats av Socialstyrelsen, börjar få genomslag i kommunerna. 23 procent av kommunerna uppger att de tillämpar ett strukturerat arbetssätt vid alla utredningar om hemtjänst, vilket är en ökning från förra året.

Det är fortfarande få kommuner som använder systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling, och det är ännu färre som också systematiskt använder uppgifter uppdelade på män och kvinnor för att utveckla verksamheten.

Kompetensutveckling av äldreomsorgens personal – biståndshandläggare, undersköterskor med flera – är ett annat område där kommunerna behöver förstärka sina insatser. Medarbetarnas kompetens är en strategisk fråga som behöver planeras och anpassas till befolkningens och verksamheternas behov.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Öppna jämförelser äldreomsorg 2016

I mars 2017 presenterades rapporten Vård och omsorg om äldre – Öppna jämförelser 2016. Resultaten visar att det är fortfarande är skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen. Det fortsätter att vara skillnader i kvalitet mellan landets kommuner på nästan alla indikatorer.

Öppna jämförelser vård och omsorg om äldre 2016

Utbildning i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA en tvådagarsutbildning i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal.

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

Läs mer

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot