Publicerad: 18 juni 2019

Öppna jämförelser 2018 av vård och omsorg om äldre

Socialstyrelsen ansvarar för 2018 års Öppna jämförelser av vård och omsorg om äldre. Samråd har skett med SKL. Resultaten i rapporten visar genomgående att det finns stora skillnader mellan kommunerna och länen.

Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2018, Socialstyrelsen

Rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre publiceras årligen, och för Socialstyrelsens del är det den nionde rapporten. Denna gång ansvarar Socialstyrelsen för rapporten, och samråd har skett med SKL.

Om innehållet

Rapporten vill ge en bred bild av vården och omsorgen om äldre. Resultatet för indikatorerna är möjliga för både kommuner och regioner att påverka. Totalt redovisas 69 indikatorer och 19 bakgrundsmått.

Årets rapport innehåller resultat för samma indikatorer som föregående års rapport. Den innehåller dessutom resultat för ett antal utvalda indikatorer från Socialstyrelsens övriga publiceringar inom öppna jämförelser om äldreomsorg samt kommunal hälso- och sjukvård.

I rapporten redovisas sammanfattande resultat på nationell nivå. Resultat per kommun redovisas i bilagor på Socialstyrelsens webbplats. Indikatorerna presenteras under följande teman:

 • Hälsa och livskvalitet
 • Delaktighet och självbestämmande
 • Boendemiljö
 • Bemanning och kompetens
 • Organisation och resurser.

Resultaten visar genomgående att det finns stora skillnader mellan kommunerna och länen. Det behövs analyser lokalt och regionalt för att förstå de bakomliggande orsakerna till skillnaderna.

Några resultat från rapporten

 • Under året har vissa förbättringar skett när det gäller förskrivning av läkemedel till äldre personer med hemtjänst eller som bor i särskilt boende. Skillnaderna i läkemedelsbehandling mellan kommunerna är fortsatt stora.
 • Över hälften, 53 procent, av de äldre som bor i särskilt boende är nöjda med aktiviteterna och upplever inte besvär av ensamhet, vilket är en förbättring med sju procentenheter sedan föregående år.
 • Personer över 65 år med minst två insatser från hemtjänsten mötte i genomsnitt 15 olika personal under en tvåveckorsperiod. Resultatet är i samma nivå som de senaste tre åren.
 • Få kommuner använder resultat från systematisk uppföljning till verksam-hetsutveckling inom äldreomsorgen, 7 procent i ordinärt boende och 6 procent i särskilt boende.

Det är fortfarande skillnader mellan äldre kvinnors och mäns upplevelse av kvaliteten inom både vården och omsorgen och det fortsätter att vara skillnader i kvalitet mellan landets kommuner på nästan alla indikatorer.

Strävar efter en kunskapsbaserad vård och omsorg

De flesta kommuner använder kvalitetsregister för att bland annat säkra den kommunala hälso- och sjukvården. Men det kan finnas en variation inom en kommun på enhetsnivå i vilken omfattning man använder kvalitetsregister. Det är vanligare att personal riskbedömer och åtgärdar risker för personer som bor i särskilt boende, och att detta registreras i kvalitetsregistret Senior Alert.

En betydligt högre andel äldre personer med risk för bland annat fall och undernäring bor i ordinärt boende med stöd från hemtjänst och hemsjukvård. Det är därför angeläget att arbeta riskförebyggande även för äldre i ordinärt boende.

Lokala och regionala analyser

I den egna analysen bör fokus ligga på dels de tidigare resultaten, dels relationen till andra jämförbara kommuner. Det är också relevant att relatera resultatet till lokala och regionala mål för berörda indikatorer. Har en kommun - eller ett län - lyckats nå ett bra värde på en indikator är det värdet möjligt att uppnå för andra.

Lokalt finns också annan data som kan vara relevant att använda. Analyser av bakomliggande orsaker till resultatet är nödvändiga för att kunna prioritera rätt åtgärder när man vill förbättra det egna resultatet.

Bakgrund

Rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre 2018 bygger på statistik, enkätdata och annan information från kommuner och regioner, och från äldre med hemtjänst eller särskilt boende. Syftet med Öppna jämförelser är bland annat att skapa öppenhet och insyn i offentligt finansierad vård och omsorg om äldre samt att bidra till förbättring och lärande. Rapporten vänder sig huvudsakligen till beslutsfattare i både kommun och region.

Rapporten Öppna jämförelser: vård och omsorg om äldre var mellan åren 2010 och 2017 ett samarbete mellan Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Årets rapport är framtagen av Socialstyrelsen, i samråd med SKL.

Utbildning: praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning i socialtjänsten

I höst erbjuder SKL och Socialstyrelsen tillsammans en utbildning i praktisk individbaserad verksamhetsuppföljning. Utbildningen består av två heldagsworkshoppar: den 18 september respektive den 4 december, där deltagarna arbetar praktiskt med individbaserad uppföljning av en verksamhet.

Systematisk uppföljning i socialtjänsten, mer information och anmälan

Läs vidare

Tjänster

Informationsansvarig

 • Helena Henningson
  Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot