Publicerad: 16 juni 2016

Öppna jämförelser: Våld i nära relationer 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Årets Öppna jämförelse på området våld i nära relationer (tidigare ”stöd till brottsoffer”) visar ett fortsatt högt engagemang från kommunerna.

I stort sett alla kommuner (96 procent) erbjuder skyddat boende till kvinnor som utsatts för våld av närstående. En hög andel (91-77 procent) erbjuder stödsamtal för vuxna som utsatts för våld av närstående och barn som utsatts för våld eller bevittnat våld av närstående.

Öppna jämförelser våld i nära relationer 2016

Så många som 84 procent av kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder vid utredning av behov av stöd och hjälp hos vuxna som utsatts för våld av närstående. Därmed säkerställs att våldsutsatta får ett likvärdigt bemötande, en professionell utredning och relevanta insatser avseende risk, säkerhet och skyddsbehov.

Resultaten i Öppna jämförelser – våld i nära relationer säger inte något om den faktiska kvaliteten i verksamheten, utan fångar enbart förutsättningar för att nå god kvalitet. Detta i och med att den bygger på struktur- och processindikatorer och att resultatindikatorer saknas.

Förbättringsområden

Förbättringsområden som Öppna jämförelser – våld i nära relationer pekar på är bland annat formaliserad samordning och samverkan i enskilda ärenden, både internt inom socialtjänst och externt med t.ex. hälso- och sjukvård och polis. Vidare har bara knappt hälften av kommunerna aktuella handläggningsrutiner vid tecken på att en person utsatts för våld eller andra övergrepp av närstående.

Många kommuner (71 procent) saknar en aktuell rutin för hantering av skyddade personuppgifter vid handläggning och genomförande av insatser, och få kommuner (16 procent) uppger att de har en aktuell rutin för att säkra barns skolgång då de befinner sig i skyddat boende.

Systematisk uppföljning på grupp- eller verksamhetsnivå är ett annat förbättringsområde och något som väldigt få av socialtjänsternas verksamhetssystem är utvecklade för i dagsläget. SKL ser därför positivt på det IT-verktyg för systematisk uppföljning som Socialstyrelsen har utvecklat bland annat på kvinnofridsområdet (kallat SUV) och som under 2016 kommer finnas tillgängligt för kommuner att börja använda.

SKL:s arbete med kvinnofridsfrågor

SKL arbetar på olika sätt med att ge stöd till kommuner för att utveckla deras kvinnofridsarbete på de områden där förbättring behövs. Bland annat har SKL i maj 2016 gett ut rapporten ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet” som ger konkreta tips och inspiration för förbättring. En annan viktig del av SKL:s arbete är att bedriva intressebevakning gentemot nationella myndigheter och regeringskansliet för att ge medlemmarna bättre förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Resurser till verksamheterna samt nationellt stödmaterial om skolgång för barn på skyddat boende är exempel på frågor som SKL driver nationellt.

Rapport: Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbete (nytt fönster)

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser – våld i nära relationer strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Vi har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Handbok för arbetet med öppna jämförelser socialtjänst

Fakta om undersökningen

  • Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker i samråd med Vårdföretagarna och Famna.
  • Resultaten i årets öppna jämförelser inom socialtjänsten bygger huvudsakligen på en enkätundersökning under tidsperioden februari-mars 2016 till landets samtliga kommuner.
  • Svarsfrekvensen var 91 procent.
  • Förändringar i både insamlingsmetod och indikatorer innebär att 2016 års resultat inte är jämförbart med tidigare år. Från och med 2017 kommer jämförelser mellan undersökningar åter att bli möjliga.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot