Publicerad: 23 mars 2018

Brukarundersökning funktionshinder 2017

Nu är 2017 års resultat klara. Sammanlagt har drygt 16 000 svar inkommit från brukare, vilket är en fördubbling jämfört med 2016.

Resultat brukarundersökning funktionshinder 2017 (PDF, nytt fönster)

Undersökningen riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.

Fyra kvalitetsområden har mätts i undersökningen: självbestämmande, bemötande, trygghet och trivsel. Resultaten är positiva. 86 procent av de tillfrågade uppger att de trivs på sina boenden, vilket är en ökning med 14 procentenheter jämfört med 2016.

Dock svarar kvinnor i bostad med särskild service enligt (SoL) att de är mindre nöjda och mer otrygga, både jämfört med resultat i andra enkäter och jämfört med män med samma insats.

I undersökningen är de 16 000 svaren direkt från brukaren. Inga svar från företrädare eller anhöriga tillåts. En anledning till det höga deltagandet är sannolikt att brukaren har kunnat få frågan uppläst på dator eller surfplatta. Brukaren har också kunnat få stöd i besvarandet av en oberoende frågeassistent. Undersökningen har tagits fram i samarbete med Rådet för kommunala analyser (RKA). Även Vårdföretagarna och Famna har medverkat.

Resultatredovisning

Resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Länk dit finner du nedan. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Inom kort kommer man också kunna jämföra resultat mellan enheter. De kommuner som deltagit i undersökningen kan även se sitt eget resultat direkt i Pict-O-Stat, på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det är minst fem svarande på enheten).

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Några resultat i korthet

  • Till stor del är resultaten positiva, bland annat säger 91 procent av brukarna med boendestöd enligt socialtjänstlagen. De tycker att personalen bryr sig om dem.
  • 86 procent av brukarna med personlig assistans tycker att de får den hjälp de behöver.
  • Män känner sig överlag mer trygga i LSS- och SoL (socialtjänstlagen)-boenden.
  • 102 kommuner har genomfört undersökningen (76 kommuner 2016).

Brukarundersökningen 2018

SKL kommer att genomföra brukarundersökning inom funktionshinderområdet även 2018. Undersökningsperioden kommer att vara densamma som 2017, det vill säga 1 september-30 oktober. Mer information om anmälan och kostnader kommer inom kort.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot