Publicerad: 5 februari 2019

Brukarundersökning, IFO 2018

För femte året i rad har den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen genomförts.

Brukare som varit i kontakt med social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård har svarat på frågor bland annat om förståelse, information, och möjligheter att påverka.

Några resultat

Undersökningen visar att de flesta av de svarande sammantaget är nöjda med det stöd de får från socialtjänsten i sin kommun. Det varierar mellan 82 och 91 procent mellan målgrupperna/verksamhetsområdena. Mest nöjda är brukarna inom missbruks- och beroendevården (91 procent), som även i år har ett genomgående bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena/målgrupperna som omfattas av undersökningen.

För ensamkommande ungdomar är det en positiv utveckling från förra året. Fler av de svarande är nöjda med stödet från socialtjänsten och tycker också att deras situationen har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.

Ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) är generellt mer positiva än vårdnadshavarna. Av vårdnadshavarna är männen nöjda med stödet i större utsträckning än kvinnorna bland annat beträffande att socialsekreteraren visar förståelse för deras situation och frågar efter deras synpunkter).

Över 14 000 svar har kommit in från 135 kommuner runtom i landet. Deltagandet var återigen störst inom ekonomiskt bistånd, som också är den största verksamheten, med 7 221 svarande och minst för ensamkommande ungdomar med 652 svar.

Undersökningen består av en enkät framtagen för myndighetsutövningen inom följande verksamhetsområden:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  - vårdnadshavare
  - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

Nytt för i år var att SKL erbjöd de kommuner som ville att använda ett gemensamt webbenkätverktyg för undersökningen. Av de deltagande kommunerna var det 41 som använde SKL:s webbenkätverktyg och 94 som genomförde undersökningen via pappersenkät eller med eget webbenkätverktyg.

Resultatredovisning

Resultaten finns publicerade i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner och även över tid. Resultat från undersökningen används också i Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) och Strategi för hälsa.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada

Kommunens kvalitet i korthet

Strategi för hälsa

Sammanfattande resultat

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika verksamhetsområdena och målgrupperna i undersökningen. Staplarna visar medelvärde för det sammantagna positiva resultatet för varje fråga i undersökningen.

Diagram (PDF, nytt fönster)

Informationsansvarig

 • Pani Hormatipour
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot