Publicerad: 23 oktober 2018

Brukarundersökning, IFO 2018

Hösten 2018 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) för alla intresserade kommuner.

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande i kommunerna under september-oktober. Inrapportering av resultat till SKL och RKA ska ske senast den 2 november.

Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen inom följande verksamhetsområden och målgrupper:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  - vårdnadshavare
  - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

För 2018 finns det möjlighet att välja bland flera olika metoder för att genomföra brukarundersökningen. Vid anmälan anger ni vilken metod som ni avser att använda. Notera att det praktiska tillvägagångssättet till viss del skiljer sig åt.

Genomförande och kostnad

SKL:s webbenkätverktyg

I år finns möjligheten för de kommuner som vill att genomföra undersökningen med ett gemensamt webbenkätverktyg som tillhandahålls via SKL. Enkäten besvaras då av brukaren via en länk som skickas via e-post eller sms till brukaren efter mötet med socialsekreteraren.

Enkäten kan besvaras på en smartphone, surfplatta eller dator. Om kommunen har möjlighet att tillhandahålla en dator eller surfplatta för brukarna där de kan besvara enkäten i enskildhet så är det en bra lösning. Det är dock mycket viktigt att hålla isär länkarna efter verksamhetsområde. Detta då varje verksamhetsområde får en unik länk med förprogrammerade bakgrundsuppgifter.

Om man väljer att genomföra enkäten via SKL:s webbenkätverktyg sker detta mot en kostnad om max 5 000 kronor per kommun. Observera att hela undersökningen då behöver genomföras på detta sätt. Resultatet registreras direkt på SKL och sammanställs av SKL. Ingen sammanställning eller inrapportering i övrigt krävs från kommunen.

Pappersenkät/eget webbenkätverktyg

Kommuner som vill genomföra undersökningen med pappersenkäter skriver själva ut dem för att kunna dela ut efter möten med brukare. Kommuner som har ett eget webbenkätverktyg kan välja att lägga in de nationella frågorna i det och använda sitt eget webbenkätverktyg för att genomföra undersökningen.

Om undersökningen genomförs med pappersenkät eller eget webbenkätverktyg ska resultatet sammanställas av kommunen och rapporteras in till SKL via den Excel-mall som SKL tillhandahåller. Enkäten och Excel-mallen går att hämta under material för undersökningen 2018.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen publiceras i kommun- och landstingsdatabasen, Kolada i januari 2019. Resultatet redovisas dels per verksamhetsområde under förutsättning att minst fem svar registrerats, dels som ett samlat resultat för hela individ- och familjeomsorgen i kommunen. Del av resultatet kommer också att redovisas i Kommunens kvalitet i korthet
(KKiK). En uppföljande workshop kommer hållas i mitten på januari 2019.

Anmälan

Sista anmälningsdag till brukarundersökningen IFO 2018 var den 1 augusti.

Mer information och erfarenhetsutbyte

Det finns också en projektplats: ”Brukarundersökning inom IFO”, där information och
erfarenheter kan delas mellan intresserade. Vill du få en inbjudan till projektplatsen, kontakta pani.hormatipour@skl.se.

Informationsansvarig

 • Pani Hormatipour
  HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot