Publicerad: 23 oktober 2018

Tidigare brukarundersökningar

Flera kommuner har genom åren genomfört egna brukarundersökningar för att förbättra verksamheterna. Det har dock saknats möjlighet att jämföra resultaten med andra kommuner. I samband med utvecklingen av Öppna jämförelser har därför behovet av nationella brukarundersökningar lyfts.

SKL och Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) har tillsammans med kommunrepresentanter utvecklat en gemensam nationell brukarundersökning för individ- och
familjeomsorg. En pilotundersökning genomfördes 2014 och undersökningen har därefter genomförts årligen. Sedan undersökningen 2016 finns resultaten tillgängliga i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

2017

Totalt var det över 10 000 svarande från 87 kommuner runtom i landet. Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 5 644 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 664 svar.

En jämförelse av resultaten mellan 2016 och 2017 visar att de överlag, sammantaget på nationell nivå, är relativt stabila mellan åren. När det gäller hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren, är resultatet 2017 genomgående bättre för samtliga verksamhetsområden och målgrupper än 2016.

Brukarundersökning 2017

2016

Under 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorg (IFO) för tredje året i rad. Nytt för undersökningen 2016 var att det lades till en fråga om hur nöjd brukaren är med stödet och att enkäten översattes till fler språk. Det var även första året som det var möjligt att särskilja ensamkommande ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Brukarundersökning 2016

2015

Den nationella brukarundersökningen genomfördes 2015 i en utvärderad och förbättrad form. En ny fråga lades om tillgänglighet till socialsekreteraren och enkäten översattes till fler språk. Vidare erbjöds möjligheten att genomföra brukarundersökningen via webben med SKL:s enkätverktyg Survey Generator. Resultatet för en av frågorna har publicerats i kommun- och landstingsdatabasen Kolada.

Brukarundersökning 2015

2014

I november 2014 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för första gången. Det var en pilotundersökning med ett trettiotal deltagande kommuner.

Pilotundersökning 2014

Informationsansvarig

  • Pani Hormatipour
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot