Publicerad: 4 maj 2018

Brukarundersökning, ensamkommandes boendesituation 2018

Hösten 2018 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen om ensamkommande barn och ungas boendesituation.

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande under september och oktober. Enkäten omfattar 12 frågor och fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv. Tanken är att resultaten efter analys ska bidra till verksamhetsutveckling.

Genomförande

Enkäten kan användas inom alla boendeformer och av både kommunala verksamheter och privata utförare. Enkäten är webbaserad och besvaras av ungdomarna via smartphone, surfplatta eller dator.

Frågorna är på svenska i webbenkätverktyget, men översättningar finns att hämta under fliken "Material inför undersökningen". Där finns också en vägledning med all praktisk information inför genomförandet av brukarundersökningen.

Deltagandet är kostnadsfritt 2018. Från 2019 kommer dock en mindre avgift att tas ut för att täcka kostnaderna för administration av webbenkätverktyget.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen sammanställs av SKL och presenteras i kommun- och landstingsdatabasen Kolada samt i ett dokument där olika filtreringar kan göras för att analysera det egna resultatet. Resultatet redovisas på enhetsnivå under förutsättning att minst fem svar registrerats.

SKL inbjuder till en uppföljande workshop i december 2018 då resultatet kommer att presenteras. Mer information och inbjudan kommer längre fram.

Anmälan

Anmälan senast den 1 augusti till 2018 års nationella brukarundersökning (nytt fönster)

Vid anmälan anges bland annat enhetens namn samt kontaktperson. I slutet av augusti skickas länkarna till enkäten till kontaktpersonerna.

Mer information och erfarenhetsutbyte

På projektplatsen ”Brukarundersökning ensamkommande” kan intresserade dela information och erfarenheter. Efter anmälan bjuds kontaktpersonerna in till projektplatsen.

Den 13 juni 2018 kommer ett informationstillfälle att hållas för intresserade kommuner.

Informationstillfälle om brukarundersökningarna (PDF, nytt fönster)

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot