Publicerad: 17 december 2018

Brukarundersökning, ensamkommandes boendesituation 2018

SKL har under hösten 2018 för andra gången genomfört en nationell brukarundersökning om ensamkommande barns boendesituation.

Resultat, brukarundersökning om ensamkommande barns boendesituation (PDF, nytt fönster)

Totalt deltog 950 barn och ungdomar i åldern 13-21 år från ett 50-tal kommuner i den webbaserade undersökningen. Svarsfrekvensen var 43 procent. Frågorna fokuserar på ungdomarnas upplevelse av trygghet, trivsel och stöd som ges i boendet.

Det har under året skett stora omställningar i kommunernas verksamheter för ensamkommande till följd av ett minskat antal asylsökande ensamkommande barn, ändrade regelverk och sänkta ersättningsnivåer, vilket till viss del avspeglas i resultatet av brukarundersökningen. 89 procent av de svarande har varit i Sverige i mer än två år och endast 3 procent i mindre än sex månader.

Resultat i korthet

Majoriteten av de svarande bor nu i stödboenden, jämfört med förra årets undersökning, då flertalet bodde i HVB (hem för vård eller boende). 88 procent av de svarande 2018 har uppehållstillstånd, jämfört med 45 procent 2017. Åtta procent av svaren kommer från flickor.

Resultatet visar att de ensamkommande i stor utsträckning är nöjda med sitt boende och det stöd som ges. Vissa variationer finns dock mellan de olika boendeformerna, där de som bor i familjehem totalt sett trivs bäst.

Ungdomar som bor i HVB är de som är mest nöjda med det stöd som ges i skolarbetet, medan just läxhjälp är det enda område där de familjehemsplacerade barnen är minst nöjda med stödet.

En större andel än 2017 säger att de är mycket nöjda eller nöjda med stödet för att planera inför framtiden. En tänkbar förklaring skulle kunna vara att en högre andel av de ensamkommande barnen och ungdomarna 2018 har uppehållstillstånd och därmed kan tänkas vara mer motiverade och mottagliga för detta stöd.

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
  • Mia Ledwith
    SamordnareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot