Publicerad: 16 mars 2018

Brukarundersökning IFO 2016

Under hösten 2016 genomfördes den nationella  brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för tredje året i rad. Resultaten finns tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Totalt var det drygt 8 500 svarande från 78 kommuner runtom i landet.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Nytt för undersökningen 2016 var att det lades till en fråga om hur nöjd brukaren är med stödet och att enkäten översattes till fler språk. Det
var även första året som det var möjligt att särskilja ensamkommande ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Deltagande och svar i undersökningen

78 kommuner deltog i undersökningen inom följande verksamhetsområden:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  • vårdnadshavare
  • ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  • ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

Totalt var det 8 576 svar för de sex olika enkäterna. Observera att en person kan ha varit aktuell inom flera verksamheter samtidigt och därmed ha svarat på flera enkäter, till exempel både för ekonomiskt bistånd och missbruksvård. Antal enskilda personer som deltog i
undersökningen var alltså troligen något lägre än antalet svar.

Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 4 553 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 556 svar.

Resultatredovisning

Resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Länk dit finner du nedan. Ett av nyckeltalen från undersökningen används också som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

Några resultat i korthet

 • Enkäterna för ekonomiskt bistånd och vårdnadshavare inom den sociala barn- och ungdomsvården hade flest antal svarande.
 • 85 procent av de svarande var sammantaget nöjda med stödet de får från  socialtjänsten i kommunen (hela IFO).
 • 75 procent ansåg att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
 • Det var nästan dubbelt så många ensamkommande ungdomar som svarade på undersökningen jämfört med andra ungdomar (1 002 svarande respektive 556 svarande)
 • Missbruks- och beroendevården hade genomgående ett bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena i undersökningen.

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika enkäterna och verksamhetsområdena i undersökningen. Staplarna visar det sammantagna positiva resultatet för varje fråga.

Brukarundersökning IFO resultatdiagram (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot