Publicerad: 25 maj 2016

Pilotundersökning IFO 2014

En nationell brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen genomfördes i november 2014.

Upplägg av piloten

Kommunerna fick ta del av vad deras brukare tyckte om bemötande, information och inflytande. Man frågade även om brukarna anser att deras situation har förändrats efter insatsen. Frågorna ställdes i enkätform vid besök och de berörda områdena var social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård. Kommunerna kunde jämföra sina resultat med medelvärden och även se spridning för att få ett underlag för diskussioner om eventuella förbättringsområden.

Viss osäkerhet kring resultaten

Resultaten måste tolkas med en viss försiktighet eftersom runt hälften av de brukare som fick enkäten valde att inte svara. Man kan förvänta sig ett bortfall vid den här typen av undersökningar, men det har varit svårt för många kommuner att följa upp och redovisa bortfallet, vilket leder till en viss osäkerhet kring resultatet. Detta innebär att dessa resultat inte kommer att publiceras i kommun- och landstingsdatabasen (Kolada).

Genomsnittligt resultat ekonomisk bistånd

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för vad de deltagande kommunernas brukare tycker om verksamheten ekonomiskt bistånd.

Exempel på resultat, pilotundersökning för brukarundersökning

Utformning av enkätfrågorna

Frågorna har utarbetats i samarbete med ett antal referenskommuner, enkätexperter från SKL och Statistiska centralbyrån (SCB) samt i samverkan med Socialstyrelsen och brukarorganisationer.

IFO barn och unga

Enkätfrågor IFO barn och unga

Enkätfrågor på finska

Enkätfrågor på arabiska

Enkätfrågor på engelska

IFO

Enkätfrågor IFO

Enkätfrågor på finska

Enkätfrågor på arabiska

Enkätfrågor på engelska

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot