Publicerad: 16 mars 2018

Brukarundersökning om ensamkommandes boendesituation

Åren 2017-18 driver SKL ett utvecklingsprojekt för att ta fram nationella nyckeltal för uppföljning av kvalitet och resultat i socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn.

Under de senaste åren har många ensamkommande barn och unga kommit till Sverige och är en betydande del av socialtjänstens arbete i alla kommuner. Det är därför viktigt att utveckla metoder för att följa upp och förbättra arbetet med målgruppen.

Resultat från pilotenkäten 2017

Presentation med resultat från enkäten 2017 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Enkäten genomfördes som en pilot under hösten 2017. 75 enheter från 22 kommuner och några privata aktörer deltog. Totalt lämnades 576 svar och svarsfrekvensen var 38 procent. Resultatet visar att ungdomarna i hög grad är nöjda med sin boendesituation och det stöd som ges. Dock är de som bor i familjehem generellt sett mest nöjda, medan de som bor i HVB-hem är mest missnöjda.

Om pilotenkäten

Under 2017 har en pilotenkät tagits fram i syfte att följa upp hur ensamkommande barn från 13 år och uppåt upplever sin boendesituation. Enkäten är webbaserad och kan användas i alla boendeformer; HVB, stödboende, familjehem samt utsluss. Enkäten omfattar 13 frågor och fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv.

Deltagande kommuner och privata utförare inbjöds till en uppföljande workshop i början av december, då innehåll och utförande analyserades. I stora drag har utformningen och genomförandet fungerat väl. Kommunerna efterlyser stöd och hjälp med att analysera verksamheternas resultat.

Intresseanmälan undersökning 2018

Brukarundersökningen kommer att genomföras igen under hösten 2018.

Intresseanmälan till brukarundersökningen 2018 görs genom att mejla till johanna.maxson@skl.se

Det finns också en projektplats ”Brukarundersökning ensamkommande barn” där information och erfarenheter delas mellan intresserade. Vill du få en inbjudan till projektplatsen, kontakta johanna.maxson@skl.se

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot