Publicerad: 19 september 2017

Uppföljning av mottagandet av ensamkommande barn

Åren 2017-18 driver SKL ett utvecklingsprojekt för att ta fram nationella nyckeltal för uppföljning av kvalitet och resultat i socialtjänstens mottagande av ensamkommande barn.

Under de senaste åren har många ensamkommande kommit till Sverige och är nu en betydande del av socialtjänstens arbete i alla kommuner. Det är därför viktigt att utveckla metoder för att följa upp och förbättra arbetet med målgruppen.

I ett första steg tas en brukarenkät fram med fokus på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation. Enkäten ska kunna användas för barn och unga i de olika placeringsformerna HVB, stödboende och familjehem.

En referensgrupp med representanter för kommuner, privata aktörer, regionala samverkans- och stödstrukturer, forskare, myndigheter och brukarorganisationer (Ensamkommandes förbund och Sveriges ensamkommandes förening) arbetar tillsammans med SKL för att ge värdefull input och förankra enkäten i verksamheterna.

I samband med att brukarundersökningen inom IFO görs under hösten 2017 kommer även enkäten för ensamkommande barn att testas.

Material inför pilotundersökningen 2017

Nedan finns en vägledning med praktisk information kring enkäten, enkätfrågorna, länk till anmälan för deltagande i pilotenkäten samt en film från uppstartsmötet den 2 juni 2017. Information om enkäten för ensamkommande barn börjar ca 1 tim och 10 minuter in i filmen.

Vägledning brukarundersökning ensamkommande barn (PDF, nytt fönster)

Frågor brukarenkät ensamkommande barn, svenska (PDF, nytt fönster)

Frågor brukarenkät ensamkommande barn, engelska (PDF, nytt fönster)

Frågor brukarenkät ensamkommande barn, arabiska (PDF, nytt fönster)

Frågor brukarenkät ensamkommande barn, somaliska (PDF, nytt fönster)

Frågor brukarenkät ensamkommande barn, dari (PDF, nytt fönster)

Frågor brukarenkät ensamkommande barn, tigrinja (PDF, nytt fönster)

Anmälan för deltagande i pilotenkäten

Film från uppstartsmötet 2 juni

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot