Publicerad: 17 januari 2017
Prenumerera på Öppna jämförelser
Öppna jämförelser symbol

Brukarundersökning IFO 2016

Under hösten 2016 genomfördes den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen för tredje året i rad. Resultaten finns nu tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Totalt är det drygt 8 500 svarande från 78 kommuner runtom i landet.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet. Nytt för i år är en fråga om hur nöjd brukaren är med stödet och att enkäten översattes till fler språk. Det är även första året som det går
att särskilja ensamkommande ungdomar inom den sociala barn- och ungdomsvården.

Deltagande och svar i undersökningen

78 kommuner har deltagit i undersökningen i olika omfattning. De verksamhetsområden som ingår i undersökningen är:

 • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
  - vårdnadshavare
  - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
  - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
 • Ekonomiskt bistånd
 • Missbruks- och beroendevård.

Totalt är det 8 576 svar för de sex olika enkäterna. Observera att en person kan vara aktuell inom flera verksamheter samtidigt och därmed ha svarat på flera enkäter, till exempel både för ekonomiskt bistånd och missbruksvård. Antal enskilda personer som deltagit i undersökningen är alltså troligen något lägre än antalet svar.

Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 4 553 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 556 svar.

Resultatredovisning

Resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Länk dit finner du nedan. Ett av nyckeltalen från undersökningen används också som kompletterande mått i Kommunens Kvalitet i Korthet, KKiK.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens Kvalitet i Korthet

Några resultat i korthet

 • Enkäterna för ekonomiskt bistånd och vårdnadshavare inom den sociala barn- och ungdomsvården har flest antal svarande.
 • 85 procent av de svarande är sammantaget nöjda med stödet de får från socialtjänsten i kommunen (hela IFO).
 • 75 procent anser att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.
 • Det är nästan dubbelt så många ensamkommande ungdomar som svarat på undersökningen jämfört med andra ungdomar (1 002 svarande respektive 556 svarande)
 • Missbruks- och beroendevården har genomgående ett bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena i undersökningen.

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika enkäterna och verksamhetsområdena i undersökningen. Staplarna visar det sammantagna positiva resultatet för varje fråga.

Brukarundersökning IFO resultatdiagram (PDF, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot