Publicerad: 5 februari 2018

Brukarundersökning IFO 2017

Under hösten 2017 genomfördes den nationella brukarundersökningen
inom individ- och familjeomsorgen för fjärde året i rad.

Resultaten finns tillgängliga i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada. Totalt var det över 10
000 svarande från 87 kommuner runtom i landet.

Brukarundersökningen avser att mäta fem kvalitetsområden: information, delaktighet, bemötande, förändring och tillgänglighet och genomförs inom följande verksamhetsområden:

  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
    - vårdnadshavare
    - ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
    - ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande).
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård.

Totalt var det över 10 000 svar för de sex olika enkäterna. Observera att en person kan ha varit aktuell inom flera verksamheter samtidigt och därmed ha svarat på flera enkäter, till exempel både för ekonomiskt bistånd och missbruksvård.

Deltagandet var störst inom ekonomiskt bistånd med 5 644 svarande och minst för ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande) med 664 svar.

Deltagande kommuner bjöds in till en workshop i januari, då resultaten diskuterades och analyserades.

Resultatredovisning

Resultaten finns publicerade i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. I Kolada kan resultat jämföras mellan kommuner. Länk dit finner du nedan. Ett av nyckeltalen från undersökningen används också som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK.

Kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Kommunens kvalitet i korthet

Resultatet visar att 85 procent av de svarande var sammantaget nöjda med stödet de får från socialtjänsten i sin kommun. 76 procent ansåg att deras situation har förbättrats sedan de fick kontakt med socialtjänsten.

En jämförelse av resultaten mellan 2016 och 2017 visar att de överlag, sammantaget på nationell nivå, är relativt stabila mellan åren. När det gäller hur lätt eller svårt det är att få kontakt med socialsekreteraren, är resultatet 2017 genomgående bättre för samtliga verksamhetsområden och målgrupper än 2016.

Missbruks- och beroendevården hade även i 2017 års undersökning ett bättre resultat jämfört med de andra verksamhetsområdena, medan de ensamkommande ungdomarna hade det genomgående lägsta resultatet av de verksamhetsområden/målgrupper som omfattas av undersökningen.

Diagrammet nedan visar det genomsnittliga resultatet för de olika enkäterna och verksamhetsområdena i undersökningen. Staplarna visar det sammantagna positiva resultatet för varje fråga.

Resultatdiagram (PDF, nytt fönster) 

Material undersökningen 2017

Nedan finns bland annat enkätfrågorna, vägledning och inrapporteringsmallen för brukarundersökningen 2017.

Enkätfrågor

Enkät IFO 2017 – svenska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - engelska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - finska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - arabiska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - dari (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - pashto (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - tigrinja (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - somaliska (Word, nytt fönster)

Övrigt material

Vägledning för genomförande av brukarundersökningen IFO 2017 (PDF, nytt fönster)

Inrapporteringsmall för brukarundersökningen IFO 2017 (Excel, nytt fönster)

Affisch för spridning av information om undersökningen (Word, nytt fönster)

Affisch för spridning av information om undersökningen - engelska (Word, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot