Publicerad: 13 september 2017

Brukarundersökning IFO 2017

Hösten 2017 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen (IFO) för alla intresserade kommuner.

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande i kommunerna under september-oktober. Inrapportering av resultat till SKL och RKA ska ske senast den 3 november.

Verksamhetsområdena i brukarundersökningen har valts utifrån de som finns i Öppna jämförelser och förutsättningarna för att genomföra en brukarenkät inom respektive område.
Enkäten är framtagen för att delas ut efter kontakt med myndighetsutövningen inom följande områden:

  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt)
    • vårdnadshavare
    • ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande)
    • ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård.

Varje kommun väljer själv om man vill genomföra brukarundersökningen med pappers- eller webbenkäter eller både och. Om kommunen väljer webbenkät kopieras informationstext, frågor och svarsalternativ från pappersenkäten till kommunens eget webbenkätverktyg.

Inrapportering av resultat

För att delta i de nationella jämförelserna ska kommunens resultat sammanställas och rapporteras in via en Excel-mall som RKA tillhandahåller. Excelmallen finns tillgänglig längre ner på sidan under material.

Resultatet kommer att publiceras i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada, och som kompletterande mått i Kommunens kvalitet i korthet, KKiK, i mitten av januari 2018 och en uppföljande workshop kommer hållas i februari 2018. De deltagande kommunerna kommer att kunna jämföra sina resultat i Kolada.

Intresseanmälan

Intresseanmälan till undersökningen 2017 görs genom att mejla till pani.hormatipour@skl.se.
Anmäl gärna 1-2 kontaktpersoner per kommun.

Det finns också en projektplats ”Brukarundersökning inom IFO” där information och erfarenheter kan delas mellan intresserade. Vill du få en inbjudan till projektplatsen, kontakta pani.hormatipour@skl.se.

Material inför undersökningen 2017

Nedan finns bland annat enkätfrågorna, aktuell vägledning och inrapporteringsmall. Enkäten finns tillgänglig på åtta språk. En erfarenhet från kommuner som tidigare deltagit i undersökningen är att det är bra att planera i god tid och att det krävs lång förberedelsetid för
att få till ett bra genomförande.

Enkätfrågor

Enkät IFO 2017 – svenska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - engelska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - finska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - arabiska (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - dari (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - pashto (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - tigrinja (Word, nytt fönster)

Enkät IFO 2017 - somaliska (Word, nytt fönster)

Övrigt material

Vägledning för genomförande av brukarundersökningen IFO 2017 (PDF, nytt fönster)

Inrapporteringsmall för brukarundersökningen IFO 2017 (Excel, nytt fönster)

Affisch för spridning av information om undersökningen (Word, nytt fönster)

Affisch för spridning av information om undersökningen - engelska (Word, nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot