Publicerad: 16 juni 2016

Öppna jämförelser: ekonomiskt bistånd 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

För sjätte året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd. Socialstyrelsen är ansvarig för jämförelserna och de tas fram i samverkan med SKL.

Resultaten som publiceras nu i juni bygger på en enkätundersökning som besvarades av kommunerna i februari-mars i år. Under hösten 2016 publiceras också registerbaserade indikatorer för ekonomiskt bistånd.

Årets rapport visar att väntetiden är kort på socialkontoren och att åtta av tio kommuner har en social jourverksamhet, där brukare omedelbart kommer i kontakt med socionomutbildad personal, efter kontorstid året runt.

  • Drygt hälften av kommunerna har en rutin som tydliggör den enskildes rättigheter till en samordnad vård- och omsorgsplanering (SIP).
  • Sex av tio kommuner använder strukturerade metoder för att utreda och bedöma enskilda personers situation och behov av insats.

Det är fortfarande en lägre andel kommuner (21 procent) som följer upp bidragstagarna på gruppnivå, vilket är ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling och i arbetet med att förebygga och bryta ett biståndsberoende.

Öppna jämförelser av ekonomiskt bistånd 2016, Socialstyrelsen (nytt fönster)

Tidigare Öppna jämförelser ekonomiskt bistånd

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot