Publicerad: 15 april 2019

Öppna jämförelser: ekonomiskt bistånd 2018

För åttonde året i rad publiceras Öppna jämförelser inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd.

Öppna jämförelser: ekonomiskt bistånd 2018, Socialstyrelsen

Resultaten som nu publiceras bygger på enkätundersökningen som besvarades av kommunerna i början av året. Under hösten 2018 publiceras också registerbaserade indikatorer för ekonomiskt bistånd.

Några resultat från årets jämförelser

Årets rapport visar att väntetider för nybesök är fortsatt korta. Nio av tio kommuner erbjuder ett personligt besök senast inom två veckor efter att en första kontakt är tagen. Åtta av tio kommuner har en social jourverksamhet, där brukare omedelbart kommer i kontakt med socionomutbildad personal, efter kontorstid året runt.

Vidare visar rapporten att sex av tio kommuner har en aktuell rutin för agerande vid vålds- utsatthet, vilket är en ökning med 7 procentenheter för föregående år. Något fler kommuner arbetar även med systematiskt uppföljning med könsperspektiv för att utveckla verksamheten.

– Det är glädjande att fler kommuner följer upp bidragstagarna på gruppnivå, då det är ett viktigt underlag för verksamhetsutveckling och i arbetet med att förebygga och bryta ett biståndsberoende, säger Leif Klingensjö, sektionschef på avdelningen för utbildning och arbetsmarknad.

Det är dock fortfarande en förhållandevis låg andel kommuner (22 procent) som arbetar med systematisk uppföljning, men det har skett en ökning med tre procentenheter från föregående år.

– Det är fortsättningsvis viktig för kommunerna att prioritera brukarperspektivet och ge brukarna möjlighet att påverka utvecklingen av den framtida socialtjänsten, säger Leif Klingensjö.

Några andra resultat från enkäten:

  • 42 procent av kommunerna har en rutin att ge den enskilda information om rätten till en samordnad individuell plan (SIP) vilket är en ökning med 6 procentenheter från föregående år
  • 62 procent av kommunerna använder en strukturerad utredningsmall som inkluderar barnens situation, vilket är en ökning med 5 procentenheter från förra året
  • 65 procent av alla handläggare får kontinuerlig information om nya rättsfall, vilket är en ökning med 9 procentenheter från 2017.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren i databasen Kolada, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i databasen Kolada (nytt fönster)

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Christina Björk
    Utredare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot