Publicerad: 8 juni 2017

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag.

Beställ eller ladda ner rapporten Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016 (nytt fönster)

Film från webbinarium Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 (nytt fönster)

Föredraget En insiktsfull historia, från webbinarium Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 (PPT, nytt fönster)

Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Några av de viktigaste resultaten från mätningen 2016

  • Det genomsnittliga NKI-resultatet 2016 ligger på 70, vilket är ett högt betyg.
  • Mellan åren 2010 och 2016 har NKI-värdet ökat med fyra enheter, från 66 till 70. Brandskydd får det högsta NKI-betyget på 80, följt av Livsmedelskontroll och Serveringstillstånd med NKI på 74.
  • Bygglov är det enda område som företagarna är missnöjda med. NKI har här minskat från 64 till 60 mellan åren 2010 och 2016.
  • Största förbättringen har skett för Miljö- och hälsoskydd, där NKI ökat från 63 till 70, dvs. med sju enheter.
  • Företagarna är mest nöjda med bemötandet som får ett betygsindex på 75.
  • Störst förbättringar över tiden har enligt företagarna skett inom serviceområden information, bemötande och rättssäkerhet.
  • Sunne, Bromölla och Hörby har den bästa servicen enligt företagarna.
  • Av större kommuner med fler än 40 000 invånare är det Trollhättan, Kalmar och Örebro som presterat bäst i undersökningen.
  • För kommuner som deltagit i SKL:s utbildning ”Förenkla – helt enkelt” har ökningen av NKI var dubbelt så stor som för de kommuner som inte deltagit.

Observera att livsmedelskontroll numera är ett eget myndighetsområden. Det ingick tidigare i området miljö- och hälsoskydd.

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). 147 kommuner och sju gemensamma förvaltningar deltar i undersökningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

Observera att det år som anges för undersökningen i rubriken numera utgörs av det år då myndighetsutövningen skett, tidigare användes det år som rapporten kom ut.

Undersökningen går också under namnet Insikt. Det är först när data samlas in och aggregeras på en nationell nivå samt presenteras i en nationell rapport som den får namnet Öppna jämförelser Företagsklimat.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot