Publicerad: 30 januari 2017

Öppna jämförelser: företagsklimat 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Rapporten redovisar en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företag. Kommunernas service rankas totalt och inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Sex serviceområden mäts: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. 

Resultaten för Öppna jämförelser Företagsklimat 2016 offentliggörs tisdagen den 25 april 2017.

Observera att livsmedelskontroll numera är ett eget myndighetsområden. Det ingick tidigare i området miljö- och hälsoskydd.

För fjärde gången genomför Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en öppen jämförelse inom området företagsklimat. Undersökningen sker i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG). Drygt 160 kommuner deltar i undersökningen. Studien bygger på en enkät till företagare som haft minst ett myndighetsärende med sin kommun under 2016.

Observera att det år som anges för undersökningen i rubriken numera utgörs av det år då myndighetsutövningen skett, tidigare användes det år som rapporten kom ut.

Undersökningen går också under namnet Insikt. Det är först när data samlas in och aggregeras på en nationell nivå samt presenteras i en nationell rapport som den får namnet Öppna jämförelser Företagsklimat.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot