Publicerad: 27 maj 2014

Öppna jämförelser 2017: Stöd till personer med funktionsnedsättning

För åttonde året publiceras Öppna jämförelser av hur stödet till personer
med funktionsnedsättning ser ut.

Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning 2017, Socialstyrelsen

Nya frågor i årets jämförelser är bland andra om man arbetar med IBIC (Individens
behov i centrum) vid alla utredningar enligt LSS för vuxna, och om man har en
aktuell rutin för att informera om SIP (Samordnad individuell plan) inom socialpsykiatrin samt för vuxna och barn enligt LSS.

Årets resultat visar att 4 av 10 kommuner har en rutin gällande information om SIP inom LSS-området och socialpsykiatrin.

Nytt systematiskt arbetssätt vid utredningar

IBIC är en nyhet, inte bara som frågeställning inom Öppna jämförelser, utan även som arbetssätt inom socialtjänsten generellt. IBIC började användas hösten 2016 och är ett
behovsinriktat och systematiskt arbetssätt att arbeta med vuxna personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning.

IBIC är en vidareutveckling av ÄBIC, Äldres behov i centrum, och kan användas av såväl handläggare/myndighetsutövning som utförare, när det gäller utredning,
genomförande och uppföljning.

Om arbetssättet Individens behov i centrum (IBIC)

En av tio kommuner arbetar med IBIC vid alla utredningar inom LSS och 8 procent inom
socialpsykiatrin, vilket är mycket med tanke på att arbetssättet introducerades så sent som i höstas.

Fler som får arbete

Fyra av tio kommuner erbjuder IPS och lika många uppger att de erbjuder Case management till personer med psykisk funktionsnedsättning. Arbetslivsinriktad rehabilitering enligt IPS/Supported Employment syftar till att ge individen stöd i att finna och behålla ett förvärvsarbete på den reguljära arbetsmarknaden, baserat på individens egna val och preferenser.

IPS-modellen är en standardiserad och manualbaserad utveckling av Supported Employment. Modellen har hög evidens och ingår i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd.

Utvecklingsområden

Att använda kunskap från systematisk uppföljning som underlag för verksamhetsutveckling är fortsatt ett förbättringsområde i många kommuner. Endast 8 procent inom socialpsykiatrin och 6 procent inom LSS-verksamheter uppger att de använder resultat från systematisk uppföljning för verksamhetsutveckling.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Utbildningar i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA två olika utbildningar i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal. Teori varvas med praktiskt arbete och erfarenhetsutbyte. Den ena utbildningen omfattar hela socialtjänsten (den 5 september respektive 9 oktober), medan den andra fokuserar på verksamheter för personer med funktionsnedsättning (den 3 oktober respektive 7 november).

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

Utbildningen Analysera och utveckla funktionshinderområdet

Kortversion av handboken

Inför publiceringen av ÖJ-resultatet 2017 har SKL tagit fram en kortversion av handboken för Öppna jämförelser socialtjänst från 2012. Kortversionen fokuserar på analysfasen och ger stöd i hur kommuner och verksamheter kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot