Publicerad: 14 juni 2018

Öppna jämförelser 2018 av stöd till personer med funktions­nedsättning - LSS

För nionde året publiceras Öppna jämförelser av hur stödet till personer med funktionsnedsättning ser ut.

Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning 2018, Socialstyrelsen

Socialstyrelsen redovisar i dag resultaten från årets myndighetsundersökning för bland annat stöd enligt LSS. En nygammal fråga som är tillbaka i årets jämförelser är frågan om kommunerna använt enskildas uppfattning för att utveckla LSS-verksamheten. 57 procent av kommunerna har gjort minst en undersökning av enskildas uppfattning om kvaliteten inom LSS-verksamheterna och även använt resultatet för att utveckla sin verksamhet. Senast frågan fanns med i undersökningen var 2015.

– Det känns bra att man i Öppna jämförelser väljer att åter sätta fokus på brukarnas uppfattning av kvaliteten i verksamheten som ett viktigt kunskapsunderlag för att förbättra och utveckla verksamheten, säger Åsa Furén-Thulin, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Fler har rutin för information om SIP

En glädjande förbättring i resultatet jämfört med förra året är att fler kommuner har en rutin för att informera enskilda om möjligheten att få samordnad individuell plan, SIP. Knappt hälften av kommunerna har en sådan rutin 2018 – en förbättring med åtta procent för SIP barn och sju procent för SIP vuxna.

SIP ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från både socialtjänst och hälso-
och sjukvård behöver samordnas. Planen ska tydliggöra vem som gör vad.

– Även om indikatorn inte visar hur många SIP:ar som genomförs, visar den ändå på en positiv trend att personalen inom socialtjänsten i allt större utsträckning känner till och informerar om SIP, säger Åsa Furén-Thulin.

SKL erbjuder bland annat utbildningspaket för er som arbetar med SIP eller just ska börja.

Utbildningspaket samordnad individuell plan för vuxna

Systematisk uppföljning och verksamhetsutveckling

Systematisk uppföljning är central både för socialtjänstens generella arbete med kvalitet och för utvecklingen av en evidensbaserad praktik. Att dessutom jämföra eventuella skillnader mellan kvinnor och män, är en ännu större utmaning. Endast nio procent av kommunerna uppger att de använt resultat från systematisk uppföljning till verksamhetsutveckling och bara tre procent har följt upp med ett könsperspektiv. Också nio procent av kommunerna har använt IBIC som stöd vid uppföljning av beslutade insatser för alla vuxna med LSS-insatser.

SKL och Socialstyrelsen erbjuder stöd och utbildningar i systematisk uppföljning, tillsammans och var för sig. Mer information finns bland annat på Kunskapsguiden.

Om systematisk uppföljning på Kunskapsguiden

Stöd till arbete ett förbättringsområde

Inom socialpsykiatrin har nära hälften av kommunerna haft minst en person som gått från biståndsbedömd sysselsättning till den reguljära arbetsmarknaden. Inom LSS är andelen avsevärt lägre med endast en tredjedel. Att få möjlighet till ett ”vanligt arbete” är viktigt för alla, oavsett funktionsnedsättning.

SKL skriver i sitt positionspapper ”Funktionshinder och delaktighet” om övergången från sysselsättning till arbete.

Positionspapper, funktionshinder och delaktighet

Ökat inflytande för brukare

SKL erbjuder kommuner och privata aktörer att delta i en årlig nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet med frågor om hur brukarna upplever utförandet av insatser enligt SoL och LSS. 2018 är det tredje året undersökningen genomförs och en nyhet i år är en enkät också inom personlig assistans. Resultaten presenteras i kommun- och landstingdatabasen Kolada.

För att delta i undersökningen eller läsa mer om den:

Brukarundersökning, funktionshinder 2018

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren i databasen Kolada, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i databasen Kolada (nytt fönster)

Analysstöd

Inför publiceringen av ÖJ-resultatet 2017 tog SKL fram en kortversion av handboken för Öppna jämförelser socialtjänst från 2012. Kortversionen fokuserar på analysfasen och ger stöd i hur kommuner och verksamheter kan analysera sina resultat och prioritera i sitt förbättringsarbete.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot