Publicerad: 27 maj 2014

Tidigare Öppna jämförelser funktionsnedsättning

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning har gjorts årligen sedan 2010. Rapporten tas fram i samverkan med Socialstyrelsen.

2017

Öppna jämförelser: Stöd till personer med funktionsnedsättning 2017, Socialstyrelsen

Nya frågor i årets jämförelser var bland annat om man arbetar med IBIC (Individens behov i centrum) vid alla utredningar enligt LSS för vuxna, och om man har en aktuell rutin för att informera om SIP (Samordnad individuell plan) inom socialpsykiatrin samt för vuxna och barn enligt LSS.

Årets resultat visade att fyra av tio kommuner har en rutin gällande information om SIP inom LSS-området och socialpsykiatrin.

2016

Inom socialpsykiatri visar årets resultat att fler kommuner har minst en person som har fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden efter att tidigare ha haft biståndsbeslutad sysselsättning (44 procent 2016 jämfört med 35 procent 2015). Detsamma gäller andelen kommuner med minst en person som gått från sysselsättning till skyddat arbete – en ökning från 26 procent 2015 till 36 procent 2016.

Även för personer med stöd enligt LSS har en positiv utveckling skett jämfört med förra året. I nära en tredjedel av kommunerna har minst en person som haft biståndsbeslutad daglig verksamhet fått arbete på den reguljära arbetsmarknaden det senaste året, jämfört med en dryg femtedel 2015. En femtedel av kommunerna har minst en person som gått från daglig verksamhet till skyddat arbete i årets ÖJ, jämfört med 12 procent 2015.

2015

Öppna jämförelser - stöd till personer med funktionsnedsättning 2015

Årets resultat i Öppna jämförelser visar att uppföljning av individuella beslut om daglig verksamhet och bostad med särskild service är ett fortsatt förbättringsområde, även om siffran ökar från 32 till 34 procent inom bostad med särskild service och från 55 till 57 procent inom daglig verksamhet.

Andelen kommuner som har en överenskommelse med Arbetsförmedlingen om extern samverkan i enskilda ärenden har ökat. Det är också fler kommuner som har rutiner för att årligen pröva möjlighet till arbete för personer inom daglig verksamhet och fler som erbjuder arbetslivsinriktad rehabilitering genom Supported Employment.

2014

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning 2014

Årets resultat på enhetsnivå visar på vissa skillnader mellan kommunal regi och enskild regi. De största skillnaderna gäller aktuella genomförandeplaner och kompetensfrågor för personal där enskild regi har bättre resultat än kommunal regi. Resultatet belyser inte vilken kompetens som finns i verksamheten utan kartläggning av kompetensutveckling och handledning.

En fördjupad analys bör göras men en tänkbar förklaring kan vara att enskilt driven verksamhet är tillståndspliktig och har mer frekvent tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg, IVO, än den kommunalt drivna verksamheten.

2013

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning 2013

Årets öppna jämförelser visar på kommuners och verksamheters stöd till personer med funktionsnedsättning och utgår från 81 indikatorer. En hög andel kommuner, stadsdelar och verksamheter har svarat på de enkäter som varit ute under november-december 2012, svarsfrekvenserna är mellan 85-93 %. Dessutom har 98 kommuner svarat att de analyserat resultatet i öppna jämförelser som publicerades i juni 2012 i syfte att förbättra LSS verksamheten. Lagen om valfrihet, LOV, tillämpas inom någon insats i LSS i 15 % av de kommuner och stadsdelar som svarat. Jämförelse med tidigare år

2012

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Webbgranskning 2011-2012 (Excel 97, nytt fönster)

Socialstyrelsens resultat för daglig verksamhet och bostad med särskild service (nytt fönster)

Metodbilaga 2012 (PDF, nytt fönster)

Årets öppna jämförelser möjliggör jämförelser på enhetsnivå inom bostad med särskild service för vuxna och daglig verksamhet enligt LSS. Fokus är på stöd enligt LSS och baseras främst på enkäter samt en webbgranskning av kommuners hemsidor.

2011

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning 2011 (Excel 97, nytt fönster)

Öppna jämförelser – stöd till personer med funktionsnedsättning 2011 (PDF, nytt fönster)

Webbgranskning juli 2011 (PDF, nytt fönster)

2011 års öppna jämförelser har tyngdpunkt främst på socialtjänstens förutsättningar för att ge stöd till personer med psykisk funktionsnedsättning samt en granskning av kommuners webbsidor.

2010

Öppna jämförelser inom stöd till personer med funktionsnedsättning 2010 (PDF, nytt fönster)

Förklaringstexter till rapporten (PDF, nytt fönster)

Sammanfattning av resultatet (PDF, nytt fönster)

Årets resultat visar på att det i stort sett i samtliga kommuner finns hemsidor med information för personer med funktionsnedsättning. Det finns ett utvecklingsbehov av alternativa format såsom lättläst, lyssna och teckentolksformat. Begränsning av alternativa format kan medföra att personer med vissa funktionsnedsättningar inte får tillgång till den information som finns samt vilka rättigheter till stöd som de har.

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot