Publicerad: 16 juni 2016

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 2016

Grafisk symbol för SKL:s Öppna jämförelser

Öppna jämförelser 2016 visar att nästan alla kommuner erbjuder manualbaserade insatser och att två tredjedelar har rutiner för samordnad individuell plan (SIP).

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 2016, Socialstyrelsen (nytt fönster)

För åttonde året i rad publiceras öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård i samverkan med Socialstyrelsen. I årets jämförelser finns nya indikatorer utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer som bland annat visar att nästan alla kommuner (96 procent) erbjuder minst en av de sex insatser som rekommenderas i riktlinjerna, till exempel tolvstegsbehandling och KBT.

Drygt hälften (52 procent) har en aktuell överenskommelse med landstinget eller regionen som beskriver gemensamma mål, ansvars- och resursfördelning samt rutiner för samarbete kring enskilda mellan personal från socialtjänst och landsting eller region.

Två tredjedelar av kommunerna har rutiner för att informera om möjligheten till samordnad individuell plan, vilket förhoppningsvis också bidrar till att fler samordnade individuella planer kommer till stånd.

Systematisk uppföljning - ett utvecklingsområde

Inom missbruksområdet använder en majoritet av kommunerna någon slags metod för att bedöma den enskildes situation och behov av insatser, men endast 15 procent av kommunerna använder standardiserade bedömningsmetoder som till exempel ASI vid uppföljning av enskildas insatser.

Det är relativt få kommuner som sammanställt resultatet av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå och använt det för att utveckla sin verksamhet. 16 procent av kommunerna har dock genomfört systematisk uppföljning utifrån ett könsperspektiv. Årets öppna jämförelser visar på att systematisk uppföljning fortfarande är ett utvecklingsområde inom hela socialtjänsten.

I år efterfrågades för första gången om kommunerna har aktuella rutiner för hantering av skyddade personuppgifter. Tre av fyra kommuner saknar sådana rutiner.

Tidigare rapporter

 Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot