Publicerad: 15 april 2019

Öppna jämförelser 2018 av missbruks- och beroendevård

Öppna jämförelser 2018 visar att den interna samordningen i enskilda ärenden ökat inom samtliga verksamhetsområden. Lägst är samordningen med äldreomsorg. Därefter med LSS (barn och vuxna) där vi kan se en positiv ökning från 37 till 46 procent sedan 2017.

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevården 2018, Socialstyrelsen

Några resultat från årets jämförelser

Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling har ökat något, men utgör fortsatt ett generellt utvecklingsområde i socialtjänsten. SKL arbetar sedan några år aktivt med att stötta kommuner med individbaserad systematisk uppföljning och  kunskapsutveckling, bland annat genom nationella och regionala utbildningar.

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård publiceras för tionde året i rad. En ny indikator 2017 visade att 74 procent av kommunerna använde den standardiserade bedömningsmetoden FREDA-kortfrågor för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld – ett resultat som ökat till 76 procent 2018. Även andelen kommuner med en aktuell rutin för personalens agerande vid indikation på att en vuxen utsatts för våld har ökat, från 50 till 55 procent 2018.

Flera av indikatorerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. Bland annat visar en ny indikator att 93 procent av kommunerna erbjuder minst en manualbaserad insats förutom återfallsprevention. I övrigt har en liten ökning skett bland antalet kommuner som erbjuder "Bostad först" till målgruppen och bland de som erbjuder minst ett stödprogram till närstående.

Handlingsplan för missbruk och beroende

SKL arbetar under 2018 med att slutföra en handlingsplan för missbruk och beroende. Handlingsplanen ska gälla för målgruppen barn och unga vuxna 13-29 år, ska rikta sig till beslutsfattare och omfatta tidig upptäckt/tidiga insatser samt stöd och behandling.

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren i databasen Kolada, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i databasen Kolada (nytt fönster)

Fakta

  • Öppna jämförelser inom socialtjänsten tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker också i samråd med Vårdföretagarna och Famna. Resultaten för ÖJ socialtjänst 2018 baseras huvudsakligen på information från en kommunenkät under januari-februari 2018.
  • Merparten av årets indikatorer är jämförbara med 2017 års indikatorer. Information om förändringar och jämförbarhet mellan åren 2016-2018 finns i Socialstyrelsens användarguider för att tolka resultatet för respektive område.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Niklas Eriksson
    Handläggare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot