Publicerad: 15 januari 2018

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 2017

Öppna jämförelser 2017 visar att andelen kommuner som använder en standardiserad bedömningsmetod för uppföljning av enskilda ärenden har ökat från 15 procent 2016 till 27 procent 2017.

Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling är dock lägre och är ett fortsatt förbättringsområde i socialtjänsten.

Öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård 2017, Socialstyrelsen

För nionde året i rad publiceras öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård i samverkan med Socialstyrelsen. Merparten av indikatorerna i årets öppna jämförelser är jämförbara med dem från 2016, men några är delvis ändrade eller helt nya. En ny indikator visar att 74 procent av kommunerna använder en standardiserad bedömningsmetod för att upptäcka om en vuxen utsatts för våld.

Flera av indikatorerna utgår från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för missbruks- och beroendevård. 39 procent av kommunerna erbjuder insatsen Case management i form av integrerade team till personer med missbruk eller beroende, psykisk sjukdom eller hemlösa. 21 procent av kommunerna erbjuder Bostad först till samma målgrupp.

Regeringsuppdrag 2017 till Socialstyrelsen

Socialstyrelsen redovisade i december 2017 ett regeringsuppdrag om att utveckla öppna jämförelser inom vård och omsorg för personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser. Rapporten redovisar ett urval av indikatorer som är mer generella i sin karaktär och som belyser olika förhållanden och variationer i verksamheterna.

Indikatorerna speglar antingen process, struktur eller resultat. Socialstyrelsens bedömning är att det är svårt att få fram lämpliga data som redovisar resultat men med en god utveckling av nuvarande datakällor kan det bli mycket bättre inom några år.

Rapporten består av två delar, varav del ett är en inledning och introduktion som beskriver bakgrunden till uppdraget, samt att den innehåller beskrivningar och definitioner av centrala begrepp. I del två behandlas resultaten med hänsyn till vad indikatorerna avser att belysa inom vården och omsorgen till personer med riskfylld konsumtion och substansberoende.

Rapporten Vård och omsorg till personer med en riskfylld konsumtion eller beroende av olika substanser

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Utbildning i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA en tvådagarsutbildning i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal.

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

 Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot