Publicerad: 23 oktober 2018

Tidigare Öppna jämförelser missbruksvård

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård har gjorts årligen sedan 2010 och görs i samverkan med Socialstyrelsen.

2017

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 2017

Öppna jämförelser 2017 visar att andelen kommuner som använder en standardiserad bedömningsmetod för uppföljning av enskilda ärenden har ökat från 15 procent 2016 till 27 procent 2017.

Användningen av resultat från uppföljning för verksamhetsutveckling är dock lägre och är ett fortsatt förbättringsområde i socialtjänsten.

2016

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 2016

För åttonde året i rad publiceras öppna jämförelser av missbruks- och beroendevård i samverkan med Socialstyrelsen. I årets jämförelser finns nya indikatorer utifrån Socialstyrelsens nationella riktlinjer som bland annat visar att nästan alla kommuner (96 procent) erbjuder minst en av de sex insatser som rekommenderas i riktlinjerna, till exempel tolvstegsbehandling och KBT.

2015

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 2015

För sjunde året i rad publiceras Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård i samverkan med Socialstyrelsen. Årets rapport visar att 88 procent av landets kommuner använder standardiserade bedömningsmetoder i utredningar men att 63 procent fortfarande inte följer upp resultat av insatser på individnivå, vilket försvårar arbetet med systematisk uppföljning.

2014

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 2014

För sjätte året i rad publiceras öppna jämförelser inom missbruks- och beroendevården. I år har fler frågor kring brukarinflytande lyfts in i jämförelserna, exempelvis om brukarstyrda brukarrevisioner. Nytt för 2014 är även att en rapport publiceras med bland annat jämförelser över tid, på länsnivå och utifrån invånarantal i kommuner och län. Rapporten kommer inte att återkomma i Öppna jämförelser 2015. I jämförelse med 2011 har fler kommuner idag rutiner för intern samordning i enskilda ärenden. Som ett led i utvärderingen av öppna jämförelser har även frågor om användningen av resultat från tidigare öppna jämförelser lyfts in i jämförelserna.

Resultaten bygger på tre enkäter från hösten 2013; en till kommuner med en svarsfrekvens på 97 procent, en till beroendeenheter med en svarsfrekvens på 49 av 56 och en till landsting/regioner där samtliga har svarat.

2013

Öppna jämförelser missbruks- och beroendevård 2013

Frågor om anhörigstöd lyfts in i årets öppna jämförelser. Både kommuner och beroendemottagningar erbjuder i mycket stor omfattning stöd till närstående. Nästan 70 procent av kommunerna har en tydlig information om stöd till anhöriga på sina webbplatser. 14 landsting/regioner uppger att de har rutiner för att uppmärksamma barns behov av information, råd och stöd.

Ett fortsatt förbättringsområde för både kommuner och landsting är kartläggning av klienter i syfte att bättre kunna anpassa insatser efter klienters behov. Ett annat förbättringsområde är kunskapen om antal enskilda som vänder sig till verksamheter som inte kräver biståndsbeslut. Hälften av kommunerna/ stadsdelarna har ett uppföljningssystem som visar hur många enskilda personer som vänder sig till dessa verksamheter.

2012

Beroendeenheterna 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Landstingens beroendevård 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Kommunernas beroendevård 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Metodbilaga Öppna jämförelser 2012 (PDF, nytt fönster)

Generellt sett har resultaten förbättrats inom samtliga områden sedan förra mätningen. I år har frågor runt gruppen unga vuxna lyfts in i öppna jämförelser och det framstår tydligt som ett utvecklingsområde för kommunerna.

Hälften av kommunerna genomför brukarundersökningar, vilket ökar möjligheten för inflytande och delaktighet. Närmare hälften, 48 procent, gör en samlad bedömning om insatserna stämmer överens med de behov som klientgruppen har. Det är en ökning med 6 procent sedan föregående år. I drygt 70 procent av kommunerna utnyttjar man klienternas synpunkter och klagomål för att förbättra verksamheten.

I år görs presentation av beroendeenheternas resultat där vi ser att unga vuxna är ett utvecklingsområde samtidigt som att tillgängligheten är god.

2011

Ta del av jämförelser för kommun kring missbruk och beroendevård (Excel 97, nytt fönster)

Webbenkät 2011 (Excel 97, nytt fönster)

Enkät till beroendeenheter 2011 (Excel 97, nytt fönster)

2011 års öppna jämförelser Det som SKL särskilt vill lyfta i år är resultaten inom de områden som rör uppföljning och utvärdering av verksamheten. Att arbeta systematiskt med uppföljning av sin verksamhet är grundläggande för att kunna identifiera utvecklingsområden och kunna förbättra kvaliteten inom missbruks- och beroendeområdet. Ett exempel är att av de svarande kommunerna var det endast 33 % som använde sig av den statistik som de systematiska bedömningsinstrumenten generade för verksamhetsutveckling. Årets öppna jämförelser har kompletterats med en granskning av kommunernas hemsidor i syfte att beskriva tillgänglig information inom verksamhetsområdet. Därutöver redovisas också kostnadsmått inom missbruks- och beroendevården.

2010

Öppna jämförelser kommuner och stadsdelar (Excel 97, nytt fönster)

Öppna jämförelser landstingsenheter(Excel 97, nytt fönster)

Andel med uttag av alkoholläkemedel (PDF, nytt fönster)

Andel med uttag av opiatläkemedel (PDF, nytt fönster)

Andel återinskrivna med alkoholdiagnos (PDF, nytt fönster)

Andel återinskrivna med narkotikadiagnos (PDF, nytt fönster)

Dödlighet bland personer med alkohol- eller narkotikadiagnos (PDF, nytt fönster)

2010 års öppna jämförelser Det är en bit kvar innan kommuner och landsting har uppnått förutsättningar för god kvalitet. En kommunenkät och en enkät till gemensamt drivna beroendemottagningar, kommun och landsting, skickades ut med frågor inom områdena delaktighet, samverkan, kunskapsbas, tillgänglighet, klientsäkerhet och uppföljning (totalt ca 50 frågor).

Resultat från enkäten presenteras med ett index, sammanvägt värde, per frågeområde. En granskning av hälsodata har också genomförts och den presenteras på länsnivå. De flesta kommuner hamnar runt indexvärdet 3 inom alla områden, på en skala mellan 1-5. Få kommuner uppnår värdet fem men å andra sidan så är det ännu färre kommuner som får värdet ett. Det som särskilt kan nämnas är att inom området delaktighet finns de lägsta värdena, ett samlat värde på riksnivå på 2,7. Här finns ett klart utvecklingsområde där mäns och kvinnors självbestämmande och inflytande över vården måste stärkas.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot