Publicerad: 14 juni 2016

Om Öppna jämförelser

SKL har publicerat Öppna jämförelser sedan 2006. De publicerade
rapporterna har tagits emot med stort intresse av både SKL:s medlemmar och media. Områden som jämförs är bland annat hälso- och sjukvården,  socialtjänsten, äldreomsorgen, grund- och gymnasieskolan samt trygghet och säkerhet.

Bakgrund och syfte

SKL gör en satsning för att öka tillgången till jämförbar information om kvalitet, resultat och kostnader. Målet är att stimulera jämförelser och att bidra till en större öppenhet när det gäller resultat och kostnader för den verksamhet som kommuner och landsting bedriver.

Jämförelserna sporrar ambitionen att nå bättre resultat och visar dessutom goda exempel på hur man kan gå vidare. Öppen publicering av jämförelser främjar dessutom en mer faktabaserad debatt och kan på så sätt bidra till att stärka medborgar­nas förtroende för verksamheterna.

Vår avsikt är att jämförelserna ska återkomma varje år och att vi successivt ska utveckla bättre indikatorer och bättre statistik. På så vis kan vi ge en mer heltäckande bild av verksamheternas kvalitet och effektivitet.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot