Publicerad: 31 januari 2018

Öppna jämförelser social barn- och ungdomsvård 2017

För åttonde året i rad publiceras öppna jämförelser av den sociala barn- och ungdomsvården i samverkan med Socialstyrelsen. I årets jämförelser finns nya indikatorer om placerade barns utbildning och hälsa.

Utbildning

Öppna jämförelser 2017 visar att av de barn som varit placerade i familjehem eller HVB under hela årskurs 9 har 80 procent fullföljt grundskolan vid 17 års ålder. Endast 37 procent av de placerade ungdomarna har avslutat treårigt gymnasium vid 20 års ålder. För de barn som varit placerade någon gång under uppväxten men inte under hela årskurs 9 ser resultatet sämre ut. Där har 68 procent fullföljt grundskolan och 28 procent har avslutat gymnasium.

Motsvarande siffror finns för barn som inte var placerade, där nästan samtliga har fullföljt grundskolan vid 17 års ålder (94 procent) och 79 procent avslutat gymnasiet vid 20 års ålder. Det är generellt något lägre resultat för pojkar än flickor. I resultatet görs inte någon särredovisning av vare sig ensamkommande eller andra utlandsfödda barn.

Siffrorna visar att placerade barns skolgång är ett fortsatt viktigt förbättringsområde. Samordnande insatser för att klara skolgången är central för skola och socialtjänst. Det pågår en rad olika skolsatsningar i kommunerna:

Hälsa

Resultatet visar vidare att placerade barns psykiska hälsa är sämre än övriga barns. Av de barn som varit placerade under hela årskurs 9 har ett av fyra förskrivits någon psykofarmaka, och sex procent har två eller flera psykofarmaka långvarigt och samtidigt. För övriga barn som inte var placerade är det endast fem procent som har något psykofarmaka. Det är generellt en högre andel flickor än pojkar som har läkemedelsförskrivning av psykofarmaka.

Placerade barns hälsa har varit och är fortsatt en prioriterad fråga i det regionala  utvecklingsarbetet. En kartläggning av placerade barns hälsa publiceras inom kort och visar att arbetet med placerade barns hälsa är ett stort förbättringsområde. De regionala utvecklingsledarna ger stöd till implementeringen av avtal mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten om hälsoundersökningar. Avtal har träffats i nära nog alla län. 

Placerade barns hälsa

Manualbaserade insatser i öppenvård

För andra året frågar man om kommunerna använder manualbaserade insatser i öppenvård. En majoritet av kommunerna gör det. 62 procent erbjuder föräldrastöd i grupp, 35 procent erbjuder psykosocial behandling för ungdomar och hela 100 procent erbjuder stödgruppsverksamhet för barn och unga med psykosocial problematik, vilket är en ökning med 24 procent från förra året.

Systematisk uppföljning – fortsatt ett utvecklingsområde

Årets öppna jämförelser visar på att systematisk uppföljning fortfarande är ett utvecklingsområde inom socialtjänsten. Få kommuner har sammanställt resultatet av uppföljning i enskilda ärenden på gruppnivå och använt resultatet för verksamhetsuppföljning.

SKL bedriver olika utvecklingsprojekt tillsammans med kommuner för att stödja deras arbete med systematisk uppföljning. I projektet Webbkollen Barn och Unga prövar SKL ett urval av variablerna för systematisk uppföljning under tiden som kommunernas it-stöd för det reviderade BBIC utvecklas.

Dessutom erbjuder SKL kommunerna att delta i en gemensam nationell brukarundersökning där de har möjlighet att jämföra resultaten med varandra. Brukarundersökningen kommer att genomföras hösten 2017 för fjärde året i rad.

Webbkollen Barn och unga

IFO-brukarundersökning

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot