Publicerad: 15 maj 2019

Socialtjänst, brukarundersökningar

En kunskapsbaserad socialtjänst bygger på flera olika kunskapskällor, där brukarnas åsikter är en viktig del. Här hittar du alla brukarundersökningar inom socialtjänstområdet.

Under de senaste åren har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tillsammans med Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA), intresserade kommuner och privata utförare utvecklat nationella brukarundersökningar för flera verksamhetsområden inom socialtjänsten.

  • Brukarundersökning funktionshinder riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning inom boende, boendestöd och daglig verksamhet/sysselsättning enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och socialtjänstlagen (SoL) samt personlig assistans.
  • Brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen riktar sig till myndighetsutövningen och omfattar verksamhetsområdena social barn- och ungdomsvård, ekonomiskt bistånd samt missbruks- och beroendevård.
  • Brukarundersökning om ensamkommandes boendesituation följer upp hur ensamkommande barn från 13 år och uppåt upplever sin boendesituation. Enkäten fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv.

SKL vill stödja och inspirera medlemmarna att arbeta med systematisk uppföljning av kvalitet och resultat för att utveckla och förbättra sina verksamheter.

Vikten av att fråga de som berörs för att kunna utveckla verksamheten

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Mia Ledwith
    Samordnare
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot