Publicerad: 11 oktober 2019

Brukarundersökning om ensamkommande barn och ungas boendesituation 2019

Hösten 2019 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen om ensamkommande barn och ungas boendesituation.

OBS Kommuner som vill avropa ny undersökningstjänst behöver lämna fullmakt

Hösten 2019 upphandlar SKL en ny undersökningstjänst för de brukarundersökningar som SKL stöttar kommunerna att genomföra inom socialtjänsten. För att SKL ska kunna upphandla tjänsten åt kommunerna krävs en fullmakt från alla kommuner som vill kunna avropa från avtalet och använda tjänsten.

Fullmakten måste vara SKL tillhanda senast den 1 november 2019 innan vi kan publicera förfrågningsunderlaget för upphandlingen.

Fullmakten innebär inte att man förbinder sig att delta i brukarundersökningarna eller att använda undersökningstjänsten. Den är inte heller förenad med några kostnader.

Mer information samt blankett för fullmakt

Nationella brukarundersökningen september-oktober

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande under september och oktober.

Enkäten omfattar 12 frågor och fokuserar på ungdomarnas upplevelse av sin boendesituation samt hur de upplever det stöd som ges för att klara ett självständigt liv. Tanken är att resultaten efter analys ska bidra till verksamhetsutveckling.

Genomförande och kostnad

Enkäten kan användas inom alla boendeformer och av både kommunala verksamheter och privata utförare. Enkäten är webbaserad och besvaras av ungdomarna via smartphone, surfplatta eller dator. Frågorna är på svenska i webbenkätverktyget men översättningar finns att hämta under fliken Material inför undersökningen. Där finns också en vägledning med all praktisk information inför genomförandet av brukarundersökningen.

Deltagandet 2017-2018 var kostnadsfria uppstarts- och etableringsår med särskilt avsatta projektmedel. Från och med 2019 kommer en avgift att tas ut för att täcka kostnaderna för administration av webbenkätverktyget.

Den slutgiltiga kostnaden beror på hur många kommuner som deltar, men kostnaden kommer att vara max 5 000 kr per kommun. I priset ingår tillhandahållning av länkar, användning av webbenkätverktyget samt resultatsammanställning av hela resultatet.

Anmälan

Anmälan till undersökningen, senast den 1 augusti 2019 (nytt fönster)

Vid anmälan anges bland annat enhetens namn och kontaktperson. I slutet av augusti skickas länkarna till enkäten till kontaktpersonerna.

Det finns också en projektplats ”Brukarundersökning ensamkommande” där information och erfarenheter kan delas mellan intresserade. Efter anmälan bjuds kontaktpersonerna in till projektplatsen. Kontakta ove.ledin@skl.se för inbjudan till projektplatsen.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen sammanställs av SKL och presenteras i databasen Kolada (www.kolada.se) samt i ett dokument där olika filtreringar kan göras för att analysera det egna resultatet. Resultatet redovisas på enhetsnivå under förutsättning att minst fem svar registrerats.

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. SKL har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet. Här hittar du en kortversion.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKL:s webbutik

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Ove Ledin
    Handläggare
  • Mia Ledwith
    Samordnare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot