Publicerad: 11 oktober 2019

Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2019

Hösten 2019 är det åter dags för den nationella brukarundersökningen inom funktionshinderområdet för alla intresserade kommuner och privata utförare.

OBS Kommuner som vill avropa ny undersökningstjänst behöver lämna fullmakt

Hösten 2019 upphandlar SKL en ny undersökningstjänst för de brukarundersökningar som SKL stöttar kommunerna att genomföra inom socialtjänsten. För att SKL ska kunna upphandla tjänsten åt kommunerna krävs en fullmakt från alla kommuner som vill kunna avropa från avtalet och använda tjänsten.

Fullmakten måste vara SKL tillhanda senast den 1 november 2019 innan vi kan publicera förfrågningsunderlaget för upphandlingen.

Fullmakten innebär inte att man förbinder sig att delta i brukarundersökningarna eller att använda undersökningstjänsten. Den är inte heller förenad med några kostnader.

Mer information samt blankett för fullmakt

Nationella brukarundersökningen september-oktober

Undersökningen är öppen för lokalt genomförande 1 september-31 oktober. Inrapportering av resultat ska ske senast den 2 november.

Enkäten är framtagen i samråd med kommuner, privata aktörer, forskare och brukare. Det finns sju olika enkäter och man kan som utförare välja att genomföra alla eller någon/några av enkäterna inom följande områden:

  • Boendestöd SoL
  • Sysselsättning SoL
  • Boende särskild service SoL
  • Daglig verksamhet LSS
  • Gruppbostad LSS
  • Servicebostad LSS
  • Personlig assistans (LSS och SFB).

Anmälan och kostnad

Från den 1 maj går det att anmäla sig och förbereda årets undersökning i Pict-O-Stat. Grundavgiften är 2 000 kr per kommun/privat utförare. Därutöver tillkommer en kostnad på 30 kronor per besvarad enkät. Det är möjligt att få svar på flera nivåer än kommun- och enhetsnivå som i Kolada, men då tillkommer en ytterligare kostnad. Mer information om detta finns på www.neonova.se.

Anmälan till undersökningen, senast den 31 augusti 2019

Genomförande

Enkäten genomförs på dator, surfplatta eller smart telefon. Om du väljer att skriva ut enkäten och låter brukare svara på pappersenkät ska svaren ändå rapporteras in i Pict-O-Stat. Brukaren svarar självständigt eller med hjälp av en oberoende frågeassistent. Företrädare eller anhöriga ska inte hjälpa till att svara på frågorna.

Det finns också en samarbetsyta på Projectplace, ”Brukarundersökning inom funktionshinderområdet”, där information och erfarenheter kan delas mellan intresserade samt deltagande kommuner, privata aktörer och verksamheter. Önskar du vara med där, kontakta Anna Thomsson, anna.thomsson@skl.se.

Material inför undersökningen

Enkätfrågor, aktuell vägledning med mera finns under Material för undersökningen. En erfarenhet från kommuner som tidigare deltagit i undersökningen är att det är bra att planera i god tid och att det krävs lång förberedelsetid för att få till ett bra genomförande.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i databasen Kolada (www.kolada.se) i december 2019. Resultat redovisas per fråga på kommun-, verksamhetsområdes- och enhetsnivå (om det finns fler än fem svarande). De deltagande kommunerna kommer att kunna jämföra sina resultat i Kolada. En Excelfil kommer att tillgängliggöra resultaten också för privata aktörer och möjliggöra jämförelser mellan privata och kommunala aktörer.

Stöd att arbeta med resultaten

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. SKL har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet. Här hittar du en kortversion.

Kortversion av Handbok för Öppna jämförelser socialtjänst, SKL:s webbutik

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    Handläggare

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot