Publicerad: 18 december 2018

Brukarundersökning, funktionshinderområdet 2018

För tredje året i rad har SKL tillsammans med kommuner och privata utförare genomfört en nationell brukarundersökning inom funktionshinderområdet. Här presenteras resultaten.

Undersökningen visar att merparten av brukarna trivs med det stöd de får (varierar mellan 71 och 87 procent mellan verksamhetsområdena). Mest nöjda med stödet är brukarna som har boendestöd, där 92 procent av brukarna upplever att personalen bryr sig om dem.

En ny fråga i årets undersökning är om brukarna upplever att personalen förstår vad de säger. De lägsta resultaten återfinns hos brukare i LSS- och SoL-boenden (varierande mellan 61 och 73 procent), som även har de lägsta resultaten för den omvända frågan – om personalen pratar med brukarna så att de förstår (varierar mellan 60 och 72 mellan verksamhetsområdena).

I alla boendetyper upplever kvinnorna i större utsträckning än männen att de inte förstår eller kan göra sig förstådda med alla i personalen. Skillnaderna är dessutom relativt stora mellan kvinnors och mäns upplevelser (mellan 2 och 8 procent). Även för andra frågor finns stora skillnader mellan kvinnor och mäns upplevelser.

I jämförelse med resultaten från förra årets undersökning är det över lag små förändringar, med någon procents upp- eller nedgång inom olika områden. Större skillnader finns mellan 2016 och 2017 och då en positiv utveckling skedde mellan åren inom flera kvalitetsområden.

Över 24 000 svar har kommit in, svarsfrekvensen är 57 procent och alla brukare har svarat själva på enkäten. 140 kommuner och många privata aktörer deltog i undersökningen som genomfördes den 1 september - 31 oktober. Undersökningen består av sju olika enkäter inom
följande områden:

  • Boendestöd SoL
  • Sysselsättning SoL
  • Boende särskild service - SoL
  • Daglig verksamhet LSS
  • Gruppbostad LSS
  • Servicebostad LSS
  • Personlig assistans.

Resultatredovisning

Resultatet från brukarundersökningen presenteras i Kommun- och landstingsdatabasen, Kolada). Resultatet redovisas per fråga på kommun, verksamhetsområdes- och enhetsnivå. De deltagande kommunerna kan jämföra sina resultat i Kolada. Deltagande privata utförare och kommuner kan jämföra sig och sina resultat med andra via en Excel-fil.

Kolada (nytt fönster)

Informationsansvarig

  • Anna Thomsson
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot