Publicerad: 23 oktober 2018

Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2017

Här kan du jämföra indikatorer för olyckskonsekvenser, skydd och säkerhetsarbete på kommunnivå. Årets tema är bostadsbrand och brandförebyggande arbete.

Rapporten Öppna jämförelser- Trygghet och säkerhet 2017 (PDF, nytt fönster)

I rapportens tabellbilaga redovisas värdena och rangordningen för samtliga kommuner.

Tabellbilaga (Excel, nytt fönster)

Definitioner (PDF, nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för samhälls­skydd och beredskap (MSB) publicerar återigen indikatorer för arbetet med trygghet och säkerhet i landets kommuner.

SKL:s strävan med Öppna jämförelser (ÖJ) är att stimulera till förbättringsarbete och i förlängningen ökad effektivitet genom att publicera och redovisa indikatorer för säkerhetsarbetet.

I rapporten och tabellbilagorna finns uppgifter om vilka kommuner som förefaller vara trygga och säkra, hur utvecklingen sett ut över tid, vilken betydelse lokala förhållanden har för resultatet samt lärdomar från andra kommuner.

Tema: bostadsbrand och brandförebyggande arbete

Temat i årets ÖJ är bränder i bostäder och brandförebyggande arbete riktat mot enskilda. Data från framför allt de kommunala räddningstjänsternas händelserapporter men också andra källor har analyserats och presenteras detaljerat för analys och slutsatser. Vidare beskrivs hur brandförebyggande arbete riktat mot den enskilde individen bedrivs på olika sätt av olika aktörer.

Läs vidare

Informationsansvarig

  • Greta Berg
    HandläggareHjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot