Publicerad: 21 juni 2017

Öppna jämförelser: Våld i nära relationer 2017

Årets Öppna jämförelser Våld i nära relationer visar ett stort engagemang från kommunerna, och svarsfrekvensen är hög.

Öppna jämförelser Våld i nära relationer 2017, Socialstyrelsen

Resultaten är i år jämförbara med förra årets och påvisar förbättringar inom en rad kvalitetsområden. 2017 är exempelvis 83 procent av kommunerna tillgängliga utanför kontorstid och har inrättat socialjourer bemannade med socionomer. Det är en förbättring från förra årets 78 procent.

I stort sett alla kommuner (98 procent) erbjuder skyddade boenden till kvinnor som utsatts för våld. 86 procent av kommunerna kan också erbjuda skyddat boende till våldsutsatta män.

Förbättringsområden

Bland de förbättringsområden som identifierades 2016 kan en viss positiv utveckling skönjas. Den formaliserade samordningen och samverkan i enskilda ärenden, både internt och externt, har ökat något. Dock saknar fortfarande 80 procent av kommunerna aktuella överenskommelser med vuxenpsykiatri, ungdomsmottagningar och akutmottagningar.

Ett fortsatt aktuellt förbättringsområde gäller systematisk uppföljning. Endast 9 procent av kommunerna använder uppföljningsresultat i syfte att utveckla verksamheten. SKL ser därför positivt på det IT verktyg (SUV) som Socialstyrelsen utvecklat och som nu håller på att implementeras i kommunerna.

När det gäller barn i skyddade boenden saknar 86 procent av kommunerna rutiner för att säkra deras skolgång. Det är en något högre siffra än föregående år och ett viktigt  utvecklingsområde.

SKL:s arbete med kvinnofridsfrågor

SKL arbetar på olika sätt med att ge stöd till kommuner för att utveckla deras kvinnofridsarbete på de områden där förbättring behövs. SKL gav 2016 ut rapporten ”Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbetet”, som ger konkreta tips och inspiration för förbättring.

En annan viktig del av SKL:s arbete är att bedriva intressebevakning gentemot nationella myndigheter och regeringskansliet för att ge medlemmarna bättre förutsättningar för att bedriva sin verksamhet. Resurser till verksamheterna samt nationellt stödmaterial om skolgång för barn på skyddat boende är exempel på frågor som SKL driver nationellt.

Rapporten Framgångsfaktorer i kvinnofridsarbete (nytt fönster)

SKL uppmuntrar medlemmar att använda sina resultat i Öppna jämförelser – våld i nära relationer strukturerat i verksamhetsutveckling för att belysa vad som behöver förbättras för att stärka kvaliteten i den egna organisationen. Förbundet har även tagit fram en handbok som kan fungera som stöd i det arbetet.

Handbok för arbetet med Öppna jämförelser socialtjänst

Kortversion av handbok för Öppna jämförelser socialtjänst

Hitta din egen kommuns resultat i Kolada

Klicka på länken nedan till Jämföraren, välj kommun och gå till fliken Tabeller/Öppna jämförelser Socialtjänst. Välj sedan önskad ÖJ.

Jämföraren i kommun- och landstingsdatabasen Kolada (nytt fönster)

Utbildning i höst

Under hösten 2017 erbjuder SKL tillsammans med RKA en tvådagarsutbildning i att analysera och utveckla socialtjänsten med hjälp av Öppna jämförelser och andra nyckeltal.

Utbildningen Analysera och utveckla socialtjänsten - dag 1

Fakta

  • Öppna jämförelser tas fram av Socialstyrelsen i samverkan med SKL. Arbetet sker i samråd med Vårdföretagen och Famna.
  • Resultaten i årets öppna jämförelser inom socialtjänsten bygger huvudsakligen på en enkätundersökning under tidperioden februari-mars 2017 till landets samtliga kommuner.
  • Svarsfrekvensen var som vanligt hög och låg på närmare 95 procent.

Läs vidare

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot