Publicerad: 14 juni 2018

Tidigare Öppna jämförelser Våld i nära relationer

Öppna jämförelser av stöd till brottsoffer har publicerats sedan 2012 och görs i samverkan med Socialstyrelsen.

2017

Öppna jämförelser Våld i nära relationer 2017, Socialstyrelsen

Resultaten är i år jämförbara med förra årets och påvisar förbättringar inom en rad kvalitetsområden. 2017 är exempelvis 83 procent av kommunerna tillgängliga utanför kontorstid och har inrättat socialjourer bemannade med socionomer. Det är en förbättring från förra årets 78 procent.

I stort sett alla kommuner (98 procent) erbjuder skyddade boenden till kvinnor som utsatts för våld. 86 procent av kommunerna kan också erbjuda skyddat boende till våldsutsatta män.

2016

Rapporten Öppna jämförelser Våld i nära relationer 2016, Socialstyrelsen

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen år 2016 var närmare 95 procent.

2015

Rapporten Öppna jämförelser Stöd till brottsoffer 2015, Socialstyrelsen

Svarsfrekvensen för enkätundersökningen år 2015 var 91 procent.

2014

Öppna jämförelser Stöd till brottsoffer 2014, Socialstyrelsen

Resultat för samtliga kommuner och stadsdelar 2014 , Socialstyrelsen

Öppna jämförelser genomförs för tredje gången och hade i år en svarsfrekvens på 89 procent. Årets rapport omfattar 57 indikationer och resultaten bygger på en enkät som skickades ut till socialtjänsten i samtliga kommuner och alla stadsdelar i Stockholm, Göteborg och Malmö i januari 2014. Antalet indikatorer har ökat och vissa har utvecklats sedan tidigare år.

2013

Öppna jämförelser Stöd till brottsoffer 2013

Färre än 30 procent av landets kommuner följer systematiskt upp sina insatser till våldsutsatta kvinnor och deras barn. Än färre, bara 17 procent, frågar efter våldsutsattas åsikter och använder sig av dem för att utveckla arbetet visar 2013 års öppna jämförelser av stöd till brottsoffer. Resultatet bygger på en enkät till samtliga kommuner och stadsdelarna i Stockholm, Göteborg och Malmö våren 2013. Svarsfrekvensen var 92 procent.

Jämförelserna behandlar specifikt brottsoffergrupperna kvinnor som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp av närstående, och barn som bevittnat våld eller andra övergrepp av eller mot närstående vuxna.

Fokus för dessa öppna jämförelser är vilka strukturer och processer som finns på plats hos våra medlemmar i form av exempelvis råd och stöd, skyddat boende och aktuella rutiner. Resultaten ger en översiktlig bild av delar av kommunernas kvinnofridsarbete samt peka på förbättringsområden.

2012

Resultat Öppna jämförelser 2012 (Excel 97, nytt fönster)

Metodbilaga (PDF, nytt fönster)

Resultaten visar bland annat att i stort sett alla som svarat tillhandahåller råd och stöd och tillfälligt/skyddat boende särskilt anpassat till våldsutsatt kvinnor och barn som bevittnat våld. En majoritet har också aktuella rutiner för hur socialtjänstens personal ska agera för att ge stöd och hjälp till en kvinna som är utsatt för våld av närstående. Förbättringsområden för kommunerna är bland annat att göra inventeringar av antal våldsutsatta kvinnor i kommunen och systematiskt följa upp insatser till våldsutsatta kvinnor och barn.

Jämförelserna baseras på en enkät där 16 indikatorer (frågor) av övergripande karaktär undersöktes. Enkäten riktades till socialchefer i landets alla kommuner under våren 2012, och svarfrekvensen var 83 procent. I jämförelsen tas också med 5 indikatorer från andra källor, bland från Öppna jämförelsers enkät om den sociala barn- och ungdomsvården från hösten 2011. Under våren 2013 genomförs öppna jämförelser på detta område för andra gången, resultaten planeras att publiceras i mitten av juni.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot