Publicerad: 11 april 2019

Köp av verksamhet 2016

SKL följer utvecklingen av köpt verksamhet i kommuner, landsting och regioner. Att köpa verksamhet är ett alternativ till att utföra den själv i egen regi. Basåret för uppföljningen är 2006 och tidsserien omfattar nu elva år.

I årets uppföljning finns ett trendbrott. Totalt sett ökar utbetalningarnas till privata utförare, och en större andel av kommuners, landstings och regioners totala kostnader än någonsin tidigare går till privata utförare. Men ökningstakten, sett som andelen köp verksamhet i förhållande till totala kostnader, utvecklas inte i samma takt som tidigare. Inom vissa verksamhetsområden minskar också andelen privat verksamhet.

Köp av verksamhet 2016

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Om publikationen

Kategori: Ekonomi

Utgivningsdag: 2017-12-08

Format: PDF, Tryck

ISBN: 978-91-7585-539-4

Sidfot