Agenda 2030 – för hållbar utveckling

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av Agenda 2030. De genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala målen med verkligheten på lokal nivå.

Arbetet med Agenda 2030 i kommuner och regioner

De globala målen berör ett stort antal områden som svenska kommuner och regioner redan arbetar aktivt med, till exempel energieffektivitet, folkhälsofrågor, en effektiv och hållbar offentlig upphandling och demokratisk samhällsstyrning på alla nivåer. Många kommuner och regioner deltar dessutom i så kallade kommunala partnerskap, som är ett sätt att arbeta över nationsgränser med de 17 målen för hållbar utveckling.

Exempel på Agenda 2030-initiativ i kommuner och regioner (PDF, nytt fönster)

Kommuner och regioner måste själva få definiera hur de arbetar med Agenda 2030:s målsättningar. I exempelsamlingen presenteras flera exempel på hur Agenda 2030-arbete bedrivs i några svenska kommuner och regioner.

Nyckeltal till stöd för uppföljning

Rådet för främjande av kommunala analyser, RKA, har samlat nyckeltal som låter kommuner och regioner följa upp vad arbetet med Agenda 2030-målen ger för resultat. Nyckeltalen, som också användas för jämförelser mellan kommuner och regioner, återfinns i den öppna och kostnadsfria databasen Kolada. De nås genom jämföraren i Kolada, där det går att välja vilken kommun eller region som man vill analysera.

Kolada

Glokala Sverige

Mellan 2018-2020 genomför SKL och Svenska FN-förbundet Glokala Sverige – ett utbildnings- och kommunikationsprojekt med syftet att stärka kunskap och engagemang för Agenda 2030 i kommuner och regioner. Projektet genomför utbildningar på plats i de 96 kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige. En webbutbildning och annat utbildningsmaterial har också tagits fram.

Glokala Sverige

Inför projektet gjordes en enkätundersökning för att ta reda på hur arbetet med Agenda 2030 ser ut i kommuner och regioner.

Resultaten av enkätundersökningen (PDF, nytt fönster)

Nationellt arbete med Agenda 2030

Sveriges regering har skrivit under agendan och ansvarar för det svenska genomförandet. Regeringen gick tidigt ut med ambitionen om att Sverige ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030.

Regeringens arbete med Agenda 2030

Agenda 2030-delegationen

2016 tillsatte regeringen en delegation med uppdrag att presentera ett förslag till handlingsplan för det svenska genomförandet av Agenda 2030. I uppdraget ingår även att förankra Agenda 2030 genom en bred dialog med flera samhällsaktörer och med bland andra kommuner och regioner. Delegationens mandat pågår till mars 2019.

Agenda 2030-delegationen

Internationella projekt

SKL:s internationella projekt

I mer än trettio år har de erfarenheter som gjorts i svenska kommuner och regioner kommit till nytta i det svenska biståndet genom SKL och dess föregångare.

Idag arbetar SKL med svenska biståndspengar på fyra kontinenter – Asien, Afrika, Sydamerika och Europa. Projekten finansieras av Sida och genomförs av vårt dotterbolag SKL International. Många av projekten har direkt bäring på de globala målen.


Informationsansvarig

  • Kerstin Blom Bokliden
    Miljöexpert
Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot