5: Jämställdhet

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. SKL stödjer kommuners och regioners arbete med utbildningar, nätverk, material och särskilda satsningar.

Jämställdhet är en del av det kommunala uppdraget – kommuner och regioner ska ge medborgarna likvärdig service oavsett kön. Det är inte bara en fråga om rättigheter, utan handlar också om kvalitet och effektivitet i verksamheten. Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantör har kommuner och regioner en viktig roll för att alla ska få lika makt och möjligheter oavsett kön. Det är i vardagen som jämställdhet kan förverkligas. Kommuner och regioner är stora arbetsgivare.

2017 arbetade drygt en miljon människor inom kommuner och regioner varav drygt 78 procent var kvinnor. Det innebär att kommunernas och regionernas arbete betyder mycket för hur jämställdheten i arbetslivet utvecklas i Sverige.

Samtliga Agenda 2030-mål är uppdelade i olika delmål.

Utrota diskriminering av kvinnor och flickor

Agenda 2030, mål 5, jämställdhet

Som politisk arena, arbetsgivare och välfärdsleverantörer har kommuner och regioner en viktig roll för jämställdhet. SKL stödjer kommuners och regioners arbete med utbildningar, nätverk, material och särskilda satsningar.

SKL:s arbete med jämställdhet

Utrota våld mot och utnyttjande av kvinnor och flickor

Kvinnor och barn som utsätts för våld har rätt till stöd och hjälp. Kommuner och regioner har ett viktigt ansvar. SKL arbetar med att stödja kommuner och regioner med att utveckla kvinnofridsarbetet. Vi arbetar också för att tidigt våldsförebyggande arbete ska uppmärksammas mer och få ökade resurser.

SKL:s arbete med kvinnofrid

Säkerställ fullt deltagande för kvinnor i ledarskap och beslutsfattande

Kommuner och regioner styrs av 36 000 förtroendevalda kvinnor och män. SKL stödjer kvinnor i uppdraget som politiska ledare genom att stärka det politiska ledarskapet och fördjupa kunskaperna om uppdraget att styra och leda en kommun eller en region.

SKL erbjuder bland annat ett ledarprogram, nätverk och mentorprogram gemensamt för både kvinnor och män. Vi har en årlig exklusiv dag för toppolitiker som är kvinnor där vi skapar ny erfarenhetskunskap.

SKL:s arbete med att stödja kvinnor som toppolitiker

Ett aktivt och kraftfullt jämställdhetsarbete

Det finns tydliga strukturella skillnader mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden. Medlemmarna har gett SKL i uppdrag att verka för jämställda arbetsvillkor och en jämställd lönepolitik.

Det handlar om lika lön för lika och likvärdigt arbete, men också om att kvinnor och män ska ha samma villkor när det gäller utveckling och karriär i arbetslivet. SKL har antagit ett arbetsgivarpolitiskt jämställdhetsprogram i åtta punkter för att öka jämställdheten i kommuner och regioner.

Jämställda arbetsvillkor

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?
SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot