Kännetecken och perspektiv

På SKL har vi fyra kännetecken. De anger hur vi vill uppfattas av medlemmarna och av omvärlden. Fyra perspektiv ska genomsyra SKL:s verksamhet, både externt och internt.

Kännetecken

SKL:s fyra kännetecken ska känneteckna förbundets verksamhet.

  • Initiativ
  • Trovärdighet
  • Öppenhet
  • Kompetens

Det handlar om framtidsorientering, att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar.

Det gäller också att visa handlingskraft och att vara saklig, pålitlig och långsiktig.

Förbundet ska dessutom ha ett förhållningssätt som präglas av öppenhet och tillgänglighet. I detta ligger bland annat att ge förutsättningar för medlemmarnas delaktighet.

Inom förbundet ska utrymme ges för engagemang och motivation.

Perspektiv

Fyra perspektiv ska genomsyra SKL:s verksamhet. Både externt och internt.

  • EU
  • Jämlikhet
  • Jämställdhet
  • Mångfald

EU-perspektivet handlar om att ta tillvara de möjligheter som det internationella samarbetet erbjuder men också att noga följa och påverka det som händer inom exempelvis EU:s institutioner.

Jämlikhetsperspektivet utgår från alla människors lika värde och att alla medborgare ska ha lika möjligheter att utvecklas samt lika förutsättningar till god utbildning, vård och omsorg, oavsett geografisk, ekonomisk eller social bakgrund

Jämställdhetsperspektivet innebär att främja jämställdheten mellan kvinnor och män med målet att kvinnor och män ska ha samma makt och möjlighet att forma samhället och sina egna liv.

SKL har undertecknat den europeiska deklarationen för jämställdhet på lokal och regional nivå. I enlighet med deklarationen har SKL tagit fram en handlingsplan för sitt jämställdhetsarbete.

Mångfaldsperspektivet innebär att se, förstå, värdesätta och tillvarata individers olikheter när det gäller könsidentitet, ålder, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, funktionshinder och sexuell läggning.

Perspektiven har ett särskilt intresse för SKL utifrån rollen som nationell arbetsgivarorganisation.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot