Publicerad: 13 februari 2017

Bostäder till alla

SKL har under lång tid verkat för en bostadspolitik som leder till ökat bostadsbyggande och som svarar mot den stora efterfrågan som råder för olika hushållsgrupper. Förbundet konstaterar att det också behövs ett fokus på bostäder för alla. För hushåll som har en svag ställning på bostadsmarknaden och för hushåll som har behov att att anpassa sitt boende till en förändrad livssituation. Omfattningen av statens krav, bland annat riksintressen och länsstyrelsernas yttranderätt försvårar bostadsbyggandet.

Förväntat resultat 2017

Det har blivit enklare för kommuner att få fram bra bostäder genom att staten tagit initiativ till att minska hinder såsom riksintressen, strandskydd och bullerkrav.

Kommuner har avropat bostäder från SKL Kommentus ramavtal.

Regeringen har tagit initiativ till att förbättra incitamenten och ge bättre förutsättningar för bostadsbyggande på svaga bostadsmarknader.

Aktiviteter 2017

Bedriva ett aktivt påverkansarbete mot regering och riksdag för att minska omfattningen av de statliga riksintressena.

Utveckla en typprocess för bättre dialog med länsstyrelserna så att planerings- och genomförandeprocesserna i kommunerna underlättas.

Ge stöd till kommuner, kommunala bostadsbolag med flera som har för avsikt att avropa bostäder från SKL Kommentus ramavtal.

Vara en mötesplats för kunskapsförmedling och erfarenhetsutbyte för det praktiska arbetet med bostadsplanering och PBL-frågor i kommunerna.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot