Publicerad: 13 februari 2017

II. Balans mellan arbetsliv och privatliv för förvärvsarbetande familjer

Viljeinriktning

  • SKL ska verka för att det inte blir någon ytterligare reglering på EU-nivå angående olika former av ledighet. Om kommissionen lägger fram förslag på området, ska SKL verka för att de är förenliga med svensk lagstiftning och kollektivavtal.
  • SKL ska framhålla vikten av ett holistiskt perspektiv på kvinnors och mäns förutsättningar på arbetsmarknaden, bl a vikten av välfärds- och omsorgstjänster för att möjliggöra kvinnors och mäns jämlika deltagande på arbetsmarknaden.

Aktiviteter

  • SKL ska lyfta fram goda exempel från medlemmarna på hur man kan underlätta för förvärvsarbetande familjer att kombinera arbetsliv och privatliv.
  • SKL ska översätta och sprida en engelsk version av SKL:s skrift "Jämställdhet ur arbetsgivarperspektiv".
  • SKL ska påverka och bevaka EU:s lagstiftningsarbete och andra initiativ på området genom europeiska arbetsgivar- och paraplyorganisationer.
  • SKL ska verka för att de europeiska arbetsmarknadsparterna ska fortsätta sitt gemensamma och individuella arbete i dessa frågor.

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot