Publicerad: 13 februari 2017

Utbyggt bredband

Utbyggnaden av bredbandsnäten pågår för fullt i Sverige. För att ge alla goda förutsättningar för digital kommunikation krävs fortsatt offensiv utbyggnad, att infrastrukturen erbjuds på öppna och lika villkor samt att den bredbandsinfrastruktur som finns används på ett effektivt sätt.

Förväntat resultat 2017

  • Fler kommuner har säkerställt att bredbandsinfrastruktur långsiktigt tillhandahålls på öppna och lika villkor.
  • Regeringen har vidtagit åtgärder som gör att den statliga bredbands-infrastrukturen (optisk fiber) används på ett mer effektivt sätt.

Aktiviteter 2017

Tillsammans med nätverket för kommunala bredbandsfrågor ut-arbetas vägledningar/goda exempel för stadsnätsbolag och privat samverkan som säkrar tillgång till öppen infrastruktur.

Exempel tas fram på hur statliga bredbandsstöd kan utformas för att bättre motsvara kommunernas behov och förutsättningar.

SKL ska understödja förslag och aktiviteter som leder till att det statliga innehavet av optisk fiber kommer hela samhället till del.


KONGRESSENS INRIKTNINGSMÅL 2016–2019 SKL ska verka för en långsiktig finansiering av bredband i hela landet. SKL ska verka för statlig sam-ordning och reglering av landets fibernät oaktat ägandeform (motion nr 33).

Hjälpte informationen på sidan dig?


User information

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot