Publicerad: 9 januari 2018

A. Nyanländas etablering – en investering för framtiden

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att staten tar det fulla kostnadsansvaret för de uppgifter som kommuner, landsting och regioner ansvarar för inom asyl- och flyktingmottagandet.

SKL ska synliggöra nyanländas kompetens, verka för en snabb validering och för att kompetensen tas tillvara i samhälls- och arbetslivet.

SKL:s agenda för integration innehåller åtgärdsförslag till staten inom olika politikområden och utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner. Insatserna syftar till ökad sammanhållning i samhället och förutsättningar för nyanlända barn och vuxna att delta i skola, utbildning och arbetsliv. Mottagningssystemet måste också förebygga segregation och ett ökat utanförskap. Det gäller inte minst negativa konsekvenser av ebo-reglerna och insatser efter avslag i asylprocessen och för papperslösa.

Det är en prioriterad fråga för SKL att stödja medlemmarnas utvecklingsarbete och att statliga aktörer agerar för bättre samordning och resultat. Det behövs både på kort sikt för att möta aktuella utmaningar och möjligheter efter tidigare års stora mottagande och på längre sikt för att bygga ett hållbart och sammanhållet system för det framtida mottagandet av asylsökande och nyanlända.

Förväntat resultat 2018

  • Regering och statliga myndigheter beslutar om aktiviteter eller förändringar som svarar mot utgångspunkter och förslag i SKL:s agenda för integration.
  • Den pågående statliga Mottagandeutredningen som ska lämna sitt betänkande våren 2018 lämnar förslag om ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända som stödjer utgångspunkter och förslag i SKL:s agenda för integration.

Aktiviteter 2018

  • SKL ska föra en aktiv dialog med regeringen, Mottagandeutredningen och statliga myndigheter om behov av förändringar för att främja integration och förebygga utanförskap.
  • SKL ska ta fram underlag inom agendans olika områden som belyser lägesbilder och fakta samt hur ett genomförande av förslagen främjar integration och förebygger utanförskap.
  • SKL ska sprida goda exempel och kunskapsunderlag samt verka för erfarenhetsutbyte mellan medlemmarna som stöd i utvecklingen av områden som lyfts i agendan.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot