Publicerad: 9 januari 2018

B. Bättre förutsättningar för skolutveckling

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att kommunerna får de bästa ekonomiska och legala förutsättningarna för att utveckla sina skolor.

Det behövs samråd för skolans utmaningar. Staten, huvudmännen och professionen behöver ta ett gemensamt ansvar för skolans förutsättningar, finansiering och styrning, så att utbyggnad och utveckling kan ske så att likvärdigheten stärks. Stora barnkullar, nyanlända elever och pensionsavgångar innebär stora rekryteringsbehov. Dessutom måste kommunerna bygga hundratals nya förskolor och skolor. Samtidigt finns utmaningar som följer av högre ambitioner, digitalisering och globalisering. Att åtgärda dagens brister i styrkedjan mellan staten, huvudmannen, förvaltning, rektor och lärare är en avgörande faktor för att förbättra elevernas resultat. Det samråd som SKL föreslår skulle arbeta enligt en tydlig modell med tre centrala punkter – full finansiering, tydlig ansvarsfördelning och en plan för genomförande som bygger på forskning och praktisk erfarenhet.

Förväntat resultat 2018

  • Beslutsfattare och skoldebatten under valåret 2018 har påverkats av SKL:s fortsatta arbete med Skoloffensiven som ger stöd för den kommunala skolan.
  • Regeringen har svarat positivt på SKL:s förslag om ett reellt samråd för skolområdet med en plan för hur reformer ska genomföras för att kunna implementeras på bästa sätt.
  • Våra medlemmar och regeringen gör en likartad bedömning av de investeringar som behöver göras i förskola/skola på grund av ökat antal elever.
  • En högre grad av digitaliseringen i undervisning och skolans verksamhet har uppnåtts.

Aktiviteter 2018

  • SKL bedriver ett aktivt kommunikationsarbete i syfte att ge stöd för den kommunala skolan.
  • SKL driver på för att få till stånd ett reellt samråd med regeringen för stärkt utformning och implementering av kommande reformer.
  • SKL verkar för att kommunerna har resurser och regelverk som möjliggör att snabbt ta fram bra lokaler.
  • SKL driver arbetet med att ta fram en handlingsplan för den kommande nationella strategin för skolväsendets digitalisering (utarbetas av staten, huvudmännen och SKL).

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot