Publicerad: 9 januari 2018

E. Missbruk och beroende

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att kommunernas och landstingens missbruks- och beroendevård präglas av förbättrad samverkan, samordning och ansvarsfördelning.

Utvecklingen inom missbruks- och beroendevården går inte i önskvärd riktning. Frivillig institutionsvård enligt Socialtjänstlagen minskar, samtidigt som det skett en ökning av antalet personer som skrivs in på institution enligt Lagen om vård av missbrukare. Den narkotikarelaterade dödligheten är nu den näst högsta inom EU. Narkotikabruket är vanligare bland män än kvinnor och vanligast i de yngre åldersgrupperna (16-29 år), där cannabis är den vanligaste olagliga drog som används. Vård för psykiska störningar och beteendestörningar orsakade av psykoaktiva substanser ökar. En handlingsplan som syftar till vända utvecklingen krävs. Handlingsplanen ska även tydliggöra ansvarsfördelningen mellan huvudmännen, tydliggöra gränssnittet mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst samt bidra till bättre samverkan och samordning mellan aktörerna. 

Förväntat resultat 2018

  • En handlingsplan för missbruk och beroende i åldern 13 till 29 år inom områdena tidig upptäckt/tidiga insatser, vård och behandling är framarbetad och beslutad av styrelsen.
  • Representanter från politik, chefer och profession inom kommun och landsting från minst 70 % av länen har varit delaktiga i framtagandet av handlingsplanen.
  • Handlingsplanen är känd i alla kommuner, landsting och regioner.

Aktiviteter 2018

  • Ett underlag arbetas fram i samarbete med representanter från MILK-nätverket (Missbruk och beroende i landsting och kommuner) och andra experter.
  • Handlingsplanen processas med medlemmar (politiker och tjänstemän från landsting/regioner och kommuner).
  • Handlingsplanen implementeras bland annat genom länsdialoger, webbsänt seminarium och synliggörs i SKL:s berörda nätverk och berörda beredningar och delegationer.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot