Publicerad: 9 januari 2018

I. Bostäder till alla

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för att kommunerna har förutsättningar att planera för ett bostadsbyggande som svarar mot efterfrågan och säkrar bostadsförsörjningen för alla.

I många kommuner är det brist på bostäder men svårt att bygga nytt. Det kan handla om svårigheter att låna riskkapital eller om nedskrivningsregler för allmännyttiga bostadsföretag. I många av dessa kommuner är det dessutom en låg rörlighet på bostadsmarknaden. Sammantaget innebär det svårigheter för olika grupper, men särskilt för grupper med en svag ställning på bostadsmarknaden. Dessa problem blir särskilt besvärande för kommuner med en svag bostadsmarknad idag. SKL fokuserar därför på att stärka utvecklingskraften i denna typ av kommuner genom att på olika sätt bistå i arbetet att identifiera framgångsfaktorer av generell karaktär.

Förväntat resultat 2018

  • Framgångsfaktorer av generell karaktär för kommuner med en svag bostadsmarknad har tagits fram.
  • Kommunernas möjligheter att använda olika bostadspolitiska verktyg för att få fram bostäder för grupper med svag ställning på bostadsmarknaden har synliggjorts.

Aktiviteter 2018

  • Tillhandahålla ett nätverk för kommuner med svaga bostadsmarknader för att genom erfarenhetsutbyte och gemensamt utvecklingsarbete identifiera och sprida exempel på framgångsfaktorer.
  • Ta fram goda exempel på hur kommuner utanför storstadsområdena kan arbeta för att underlätta byggande av bostäder i strandskyddsnära lägen där människor vill bo.
  • Ta fram stöd till kommuner och kommunala bostadsbolag, i samverkan med SABO, för tillämpning av regler för värdering av nybyggda bostadshus i kommunal regi.
  • Ge kommuner och kommunala bostadsbolag tillgång till bra, energieffektiva och prisvärda bostäder genom SKLs ramavtal.
  • Ta fram goda exempel, i samverkan med SABO, kring hur en fördjupad ägardialog kan föras mellan kommun och kommunalt bostadsbolag om hur fler bostäder till grupper med svag ställning på bostadsmarknaden kan erhållas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot