Publicerad: 9 januari 2018

L. Förstärkt vuxenutbildning

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska synliggöra nyanländas kompetens, verka för en snabb validering och för att kompetensen tas tillvara i samhälls- och arbetslivet.

SKL ska verka för att kommuner, landsting och regioner bidrar till att tillgodose näringslivets behov av kompetensförsörjning.

Vuxenutbildningen har en avgörande betydelse för individers möjligheter att få ett arbete och är av stor vikt för att klara kompetensförsörjningen till bl.a. välfärdsyrkena framöver. Vuxenutbildningen har också en central roll att spela för nyanländas etablering i arbetslivet. För att möta samhällsutvecklingens behov av arbetskraft och för att underlätta för arbetsgivarna att rekrytera behöver det finnas flexiblare utbildningsvägar. Vuxenutbildningen behöver även vara rustad för att i högre grad kunna möta olika elevgruppers utbildningsbehov. Studiestödssystemet behöver även möjliggör studier vid flera tidpunkter under ett yrkesliv. För att upprätthålla kvaliteten i utbildningen är en fortsatt utveckling av att koppla ihop vuxenutbildningen och arbetsmarknadspolitiken nödvändig.

Förväntat resultat 2018

  • Vuxenutbildningen får tillräckliga resurser, till exempel genom att kommunerna får kostnadstäckning för vuxenutbildning som ingår i nyanländas aktivitetsplan under etableringstiden.
  • Komvuxutredningens betänkande, och regeringens behandling av detta, tar hänsyn till individuella behov samt lokala och regionala förutsättningar.
  • Bättre samordning har uppnåtts mellan kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadspolitik.

Aktiviteter 2018

  • SKL följer upp reformerna regional yrkesinriktad vuxenutbildning, studiestartsstöd och behörighetsgivande utbildning och verkar för att de utvecklas samt anpassas till lokala och regionala förutsättningar.
  • SKL tar fram en analys om finansieringen av vuxenutbildningen och ska verka för ett flexibelt studiestödssystem.
  • SKL kartlägger kompetensförsörjningsbehovet, och identifierar vilken typ av kompetens som behövs för att utveckla vuxenutbildningen.
  • SKL visar på lokala exempel för hur den kommunala vuxenutbildningen kan spela en större roll inom arbetsmarknadspolitiken och underlätta för arbetsgivare att täcka sina kompetensförsörjningsbehov.
  • SKL ska verka för att regeringen satsar på fler åtgärder för att stärka attraktiviteten och säkrar tillgången på yrkeslärare och SFI-lärare.Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot