Publicerad: 9 januari 2018

M. Stärkt arbete mot hot och våld mot förtroendevalda

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska stötta kommuner, landsting och regioner i deras arbete med att förebygga och hantera hot och våld, samt stötta i deras arbete med att stödja de förtroendevalda som har utsatts, i en dialog med de politiska partierna.

SKL ska verka för skärpt strafflagstiftning för hot och våld mot personer som utsätts i sitt demokratiska uppdrag.

SKL har under 10 års tid verkat för en skärpt strafflagstiftning för hot, trakasserier, hat och våld mot förtroendevalda. Både SKL:s egen undersökning och BRÅ:s undersökningar visar att det är ett utbrett problem. Undersökningarna visar också att det är ett ökande problem och hot och hat ökar också under valår. Under 2017 har regeringskansliet yttrat att man börjar titta på förslag till skärpt strafflag och SKL kan med en stark och aktiv intressebevakning verka för att en stärkt lagstiftning kan vara på plats under 2018.

Kommuner, landsting och regioner behöver utveckla en systematik i arbetet för att förebygga och hantera hot, hat, trakasserier och våld mot förtroendevalda. Detta innefattar utbildning, handlingsplaner och samarbete mellan förtroendevalda och säkerhetsansvariga. Genom att under valåret aktivt följa incidenter för att få en större kunskap om varför hot uppstår, hur det uttrycks och hur det hanteras kan SKL skapa mer kunskap om hur detta kan förebyggas och ge stöd till kommuner, landsting och regioner i detta arbete. Utbildning till förtroendevalda och en rådgivningsfunktion är stöd som efterfrågas och bör erbjudas. 

Förväntat resultat 2018

  • En stärkt lagstiftning är på plats som ger förtroendevalda bättre skydd när de utsätts för hot, hat, trakasserier och våld i sitt uppdrag.
  • Kunskapsmaterial och stödmaterial är framtaget som utgör stöd till kommuner, landsting och regioner för att utveckla ett systematiskt arbete mot hat, hot, trakasserier och våld mot förtroendevalda.
  • 75 procent av kommuner, landsting och regioner har tagit fram ett system för att arbeta förebyggande och hantera hot, hat, trakasserier och våld mot förtroendevalda

Aktiviteter 2018

  • Aktiv intressebevakning för en stärkt strafflagstiftning i förhållande till Justitiedepartementet och Kulturdepartementet.
  • Följa incidenter genom kontakter med medlemmar och genom rapportering i media för att få kunskap om varför, vad och hur förtroendevalda utsätts.
  • Utgöra ett stöd till medlemmarna, dels genom stödmaterial dels genom rådgivning och utbildning.
  • Demokratiberedningen genomför aktiviteter kring hot och hat utifrån den arbetsplan som beredningen arbetar efter under mandatperioden.
  • Genomförande av en uppföljande undersökning om kommuner, landsting och regioner har arbetat fram system för att förebygga och hantera hot, hat, trakasserier och våld mot förtroendevalda.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot