Publicerad: 9 januari 2018

N. Infrastruktur för hållbar mobilitet och kommunikation

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för en långsiktig finansiering och utveckling av transportsystemet, så att både gods- och persontransporter sker på bästa möjliga hållbara och effektiva sätt samt att miljö- och klimatpåverkan minskar.

Den regionala och den storregionala tågtrafiken, samt anslutande trafiklösningar, utgör viktiga delar i transportsystemet och behöver bättre förutsättningar än idag. Staten behöver därför säkerställa reinvesteringar och underhåll som ger den funktionalitet och kapacitet som krävs för att den regionala och storregionala trafiken ska kunna utvecklas. Genom den nationella planen för transportsystemet 2018-2029 behöver grunden för hållbar mobilitet läggas. För att använda tillgängliga resurser effektivt krävs insatser som kan påverka behovet av transporter eller som leder till ett mer effektivt utnyttjande av den befintliga infrastrukturen, och att lösningarna anpassas till den aktuella kommunen och regionen. Statens fortsatta finansiering av så kallade stadsmiljöavtal skapar förutsättningar för detta. På nationell nivå pågår också arbetet för att skapa en utvecklad och säker kommunikationslösning för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar. Dessa aktörer använder idag det talbaserade Rakelsystemet, men behöver  ett kommunikationssystem som även omfattar datakommunikation. För att denna nya lösning ska bli kostnadseffektiv är det viktigt att den offentligt ägda fiberinfrastrukturen kommer till användning, till exempel den infrastruktur som de kommunala stadsnäten äger.

Förväntat resultat 2018

  • Statens insatser i järnvägsinfrastrukturen utgår i högre grad från den regionala och den storregionala tågtrafikens förutsättningar.
  • Staten utvecklar sitt samarbete med regioner och kommuner för att skapa hållbar mobilitet.
  • Offentligt ägd bredbandsinfrastruktur inklusive kommunala stadsnät används som grund för att skapa en ny säker kommunikationslösning (”Rakel 2.0”)

Aktiviteter 2018

  • Goda exempel tas fram som visar hur järnvägen kan utvecklas så att den på ett effektivt sätt stödjer den regionala tågtrafikens utveckling.
  • Som underlag för en utvecklad samverkan mellan kommuner/regioner och stat tas ett underlag fram som belyser innovativa och effektiva mobilitetslösningar. Underlaget ska ge stöd för kommunerna i arbetet med att söka stadsmiljöavtal.
  • Ett underlag som belyser de kommunala stadsnätens roll och potential i den nya kommunikationslösningen för säker kommunikation tas fram. Särskilt fokus läggs på frågan om kommunernas ägardirektiv behöver utvecklas.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot