Publicerad: 9 januari 2018

O. Stärkt lokal och regional utvecklingsförmåga

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska verka för bildandet av slagkraftiga regioner och för en gemensam regional indelning för regioner och statliga myndigheter

SKL ska verka för att kommuner och landsting har goda förutsättningar att bedriva lokal och regional utvecklingspolitik samt att regionernas utvecklingsuppdrag vidgas

SKL ska verka för att formerna för samverkan mellan kommuner, landsting och regioner utvecklas och är transparenta

2019 har med stor sannolikhet alla 21 landsting tagit över det regionala utvecklingsansvaret och därmed bildat region. Det innebär att frågor som rör hälso- och sjukvård och regional utveckling kommer att finnas i samma organisation i samtliga län. Det innebär också ett förändrat läge gentemot staten och kommunerna, då det regionala utvecklingsansvaret i samtliga län kommer ligga hos direktvalda organ på regional nivå i stället för länsstyrelsen eller regionförbund. Denna förändring ställer nya krav på våra medlemmar, inte minst vad gäller organisation och ledarskap.  Även SKL som medlemsorganisation påverkas och under 2018 bör fokus fortsatt ligga på att i dialog med medlemmarna identifiera utmaningarna och göra organisationen beredd på att kunna erbjuda rätt stöd till medlemmarna i denna förändrade situation.

Förväntat resultat 2018

  • SKL är rustad för att ge medlemmarna rätt stöd och service inför 2019 då samtliga landsting har tagit över det regionala utvecklingsuppdraget.

Aktiviteter 2018

  • Kartläggning av vad som ingår i det regionala utvecklingsuppdraget med hänsyn till att detta skiljer sig mellan olika regioner.
  • Kartläggning av regionala utvecklingsmedel.
  • Analys av kommunernas inflytande och engagemang i det regionala utvecklingsarbetet.
  • Stötta medlemmarna i dialogen med staten vad gäller det regionala utvecklingsuppdraget, bland annat genom att anordna förmöten till Nationellt Forum, för politiker och för tjänstemän.
  • Erbjuda tillfällen för dialog mellan landsting/regionledning och kommunledning kring det regionala utvecklingsarbetet, genom befintliga nätverksträffar eller specifika dialogdagar.

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot