Publicerad: 9 januari 2018

P. Trygga och självständiga äldre

Kongressens inriktningsmål 2016-2019

SKL ska stödja kommuners, landstings och regioners arbete med att stärka äldres möjligheter till ett tryggt och självständigt liv.

SKL ska 2018 – 2019 stödja medlemmarna i att stärka äldre personers möjligheter till ett tryggt och självständigt liv. Medicinsk utveckling har möjliggjort att även sjuka människor idag  når en hög ålder men ställer samtidigt vård- och omsorgssystemet inför utmaningar och behov av omställning. Parallellt ökar förmågan och viljan bland äldre personer att delta i formandet av den egna vården, omsorgen och stödet. Omställningen av svensk hälso- och sjukvård handlar om att gå från en sjukhusbaserad vård till en hälso- och sjukvård i öppna former genom att den nära vården ska förstärkas. Att tidigt upptäcka undernäring och sätta in förebyggande åtgärder och att erbjuda rehabilitering utifrån individuella behov är viktiga utvecklingsområden. Digitala lösningar och välfärdsteknik som ett alternativ till traditionell vård och omsorg är en del av omställningen. Det är också tillgång till bra bostäder för sjuka äldre när bostaden också blir en plats där vård och omsorg ges i allt större utsträckning.

Förväntat resultat 2018

  • Kommuner och landsting har ökat sin förmåga att tillhandahålla en sammanhållen vård och omsorg i öppna former (nära vård och omsorg) utifrån den äldre personens behov och antalet dagar som människor vårdas som utskrivningsklara på sjukhus har minskat.
  • Fler kommuner ska erbjuda produkter och tjänster inom området eHälsa och välfärdsteknik, som stödjer trygghet och självständighet.
  • Kommunernas kapacitet att tillhandahålla moderna och ändamålsenliga bostäder till äldre har ökat.
  • Det förebyggande arbetet avseende fallskador och undernäring har ökat. Följs upp via kvalitetsregistret Seniort Alert.

Aktiviteter 2018

  • Sprida LEDAS slutsatser kring implementering av välfärdsteknik/digitalisering inom äldreområdet.
  • Arrangera workshops kring äldres boende samt sammanställa och sprida material som efterfrågas av kommunerna.
  • Sprida användningen av kunskapsbaserade metoder för rehabiliterande förhållningssätt och förebyggande arbetssätt inom nutrition med stöd av kvalitetsregistret Senior alert. 

Kontakt

Välkommen att skicka din fråga till SKL!

Gäller din fråga arbetsrätt eller kollektivavtal/förhandling?

SKL:s rådgivning riktar sig till personalchefer och förhandlingschefer i kommuner och regioner. Om din fråga är på uppdrag av dessa behöver du ange det.
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!

Sidfot